Referat ekstraordinær generalforsamling, maj 2017
Eckersberg Børneunivers

Tid: Mandag 29. maj 2017 kl. 19.00
Sted: Gymnastiksalen, Eckersberg Børneunivers
Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hansen (SH), Anne-Mette Iwersen, Lars Althof (LA), Jesper Ingerslev (JI), Rasmus Christensen, Martin Rahbek Jensen (MJ).
Deltagere: 46 stemmeberettigede forældre, Anja K. Clausen (AC) samt enkelte ansatte.

Referat

1. Valg af dirigent
Birthe Mathiasen er valgt. Hun konkluderer, at indkaldelsen til generalforsamlingen er sket rettidigt.

2. Ansættelse af leder
SH fortæller om ansættelsesprocessen, herunder hvilke egenskaber bestyrelsen har lagt vægt på i valget af kandidaten.
AC præsenterer sig selv, og beretter om både familiære og professionelle forhold. Hun kommer omkring sin ledererfaring fra indskolingen samt samarbejdet med børnehaver i sit nuværende virke. Afslutningsvis præciserer hun hvorfor hun har valgt at søge denne stilling.

De fremmødte får lejlighed til at stille spørgsmål.
Hvad er din interesse i friskolen?
AC: Samarbejde om barnet – og til at give tid og plads til børnens forskellige egenskaber.

Hvordan synes du visionerne på Eckersberg passer herind?
AC: Det passer fint i og med de lægger vægt på at barnet er i centrum.

Vil du arbejde videre med konflikthåndtering?
AC: Ja – jeg er enig i værdierne sådan som jeg bl.a. har fået det fortalt af Tommy.

Er det noget du gerne til ændre?
AC: Jeg vil gerne starte stille og roligt, sådan at jeg kan se hvor vi kan forbedre os; måske er der noget arbejde der skal gøres indenfor IT-området.

Til bestyrelsen: Hvorfor har I valgt Anja?
SH: Pga. Det samlede billede mht. Erfaring og personen bag ansøgningen; vi har gennemført to ansættelsessamtaler og en personlighedstest.
JI: Anja var utroligt godt forberedt, og havde sat sig ind i tingene; hun kender nærmest vedtægter og
værdigrundlæg bedre end os.

Til bestyrelsen: Laves der en ordning med overlapning med Gunnar?
SH: Vi har et rigtigt godt lærerkollegie samt Susanne, så det vurderer vi ikke er nødvendigt.

Hvilke fag underviser du i?
AC: Dansk, matematik, naturfag, geografi, historie.
SH: Det er ikke meningen, at AC skal undervise.

Har du forholdt dig til at det både er børnehave og skole der skal ledes?
AC: Ja, og det ser jeg ikke som noget nyt for mig.
Herefter fortsættes til afstemningen, om hvorvidt bestyrelsens indstilling af Anja K. Clausen til
ansættelse som leder af Eckersberg Børneunivers kan godkendes. Resultat af afstemningen er som
følger:

  • Ja: 44
  • Nej: 1
  • Blank: 1
  • Ugyldig: 0

Bestyrelsens indstilling er hermed godkendt.
3. Valg af tilsynsførende
Bestyrelsen vælger at udskyde valg af ny tilsynsførende til næste års (2018) ordinære
generalforsamling. John Solkær Pedersen kan forblive tilsynsførende året ud, og valg af ny
tilsynsførende skal ske senest 3 måneder efter Johns afgang. Således fremrykkes den ordinære
generalforsamling 2018 til marts måned.

4. Evt
Der stilles spørgsmål til bestyrelsen.

Det er foruroligende, at nummer fire ansatte nu er syg i børnehaven. Hvad kan det skyldes, og er det
noget man er opmærksom på?
SH: Sygdomsfravær skyldes forskellige årsager, som vi ikke kan komme nærmere ind på.

Arbejdes der på mere faste vikarer i børnehaven?
SH: Vi arbejder på at få mere ro på, derfor har vi fastansat Steffan og gjort Marlene til permanent leder
af børnehaven.

De ansatte i børnehaven har et ønske om at have en pedel en dag i ugen.
SH: Det er Gunnar (/lederen) der bestemmer hvad pedellerne laver, så det skal ordnes via ham.

Ville det ikke være bedre at have én pedel fuld tid istedet for flere på deltid?
SH: Pedellerne sørger for at tilrettelægge arbejdet så de er effektive.

Det er muligt at få studerende fra EUC-syd til at komme og hjælpe?
LA: God idé – taget til efterretning.

Det er ikke alle forældre, der lægger alle deres forældretimer – er det muligt at organisere det
anderledes?
SH: Vi arbejder på at organisere forældrearbejdet anderledes. Hvert lag får sit eget område +
fællesområde af skolen til vedligehold. I laget bliver der årligt to faste arbejdslørdage, hvor én er
obligatorisk.

Arbejdsgrupperne fungerede bedre tidligere – tovholderne ringede rundt, og det fungerede med
personlig kontakt samt mindre arbejdsgrupper.
SH: Det er derfor vi prøver med tovholdere i hvert lag ud fra tanken om at det bliver mere synligt med
udeblivelse i en mindre gruppe.

Meld venligst tidligere ud mht. Arbejdslørdage.
MJ: Seneste arbejdslørdag var et sats, men det lykkedes ikke desto mindre at få 10 deltagere.

Forslag: giv de forældre, der lægger deres timer en rabat i skolepengebetalingen.
SH: Det har været drøftet i bestyrelsen, og det har vi ikke umiddelbart planer om at indføre.

Konsekvensen for at udeblive er ikke stor nok.
LA: Bestyrelsen vil fremover tage en samtale med dem som gentagne gange udebliver fra obligatorisk
forældrearbejde.

En opfordring til bestyrelsen: Udsend nyt om hvad bestyrelsen arbejder med, og hvilke udfordringer,
der er.
LA: Det er hørt!

Birthe Mathiasen takker for god ro og orden, og afslutter generalforsamlingen kl. 20.20.

Referent: Rasmus Christensen,
skrevet 5. juni 2017

Underskrevet af:

Søren Hansen, Anne-Mette Iwersen, Carsten Schultz, Lars Althof, Martin Rahbek Jensen, Jesper Ingerslev, 
Tina Hjertmann og Rasmus Christensen, samt Dirigent Birthe Mathiasen