Fælleslejr nærmer sig…

Så er det fælleslejrtid igen og det bliver godt   :-D 
I uge 35, mandag d. 28. august – fredag d. 1. september går det løs! Det er også i kalenderen.
Minder fra sidste fælleslejr i 2015: Billeder.

Vi bygger primitiv lejr på spejderpladsen ”Troldhøj” midt i Nørreskoven på Als. Pladsen er grøn, omkranset af skov og inddelt af levende hegn. Troldhøj har desuden strand, gode toiletter og mulighed for bad.

Hver dag vil børnene blive bespist med så sund mad, som den kan fremstilles under åben himmel. De vil blive udsat for en afpasset mængde motion både om morgenen, og på nogle af værkstederne.

Ugen bruges til at styrke de værdier og holdninger, som er hele friskolens grundlag og på den måde får vi startet skoleåret 17/18 godt. Det er den dybere mening med fælleslejren. Vi skal som sædvanligt bo i telte og andet spændende. Lillegruppen skal bo i vores 6-personers telte. Mellemgruppen skal bo fire børn i 5-personers iglooer. Storgruppen og ældstegruppen skal i år bo i 20-personers Vanaheim Nordic telte.

Se mere på Intra.

Redaktionen

 

Eckeskallen juni 2017

Denne gang også med en historie fra Gunnar!
Og fra Anja, som kommer til at tage over, når Gunnar stopper…

Se Eckeskallen her.

Redaktionen.

Ekstraordinær generalforsamling – ny skoleleder

Referat ekstraordinær generalforsamling, maj 2017
Eckersberg Børneunivers

Tid: Mandag 29. maj 2017 kl. 19.00
Sted: Gymnastiksalen, Eckersberg Børneunivers
Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hansen (SH), Anne-Mette Iwersen, Lars Althof (LA), Jesper Ingerslev (JI), Rasmus Christensen, Martin Rahbek Jensen (MJ).
Deltagere: 46 stemmeberettigede forældre, Anja K. Clausen (AC) samt enkelte ansatte.

Referat

1. Valg af dirigent
Birthe Mathiasen er valgt. Hun konkluderer, at indkaldelsen til generalforsamlingen er sket rettidigt.

2. Ansættelse af leder
SH fortæller om ansættelsesprocessen, herunder hvilke egenskaber bestyrelsen har lagt vægt på i valget af kandidaten.
AC præsenterer sig selv, og beretter om både familiære og professionelle forhold. Hun kommer omkring sin ledererfaring fra indskolingen samt samarbejdet med børnehaver i sit nuværende virke. Afslutningsvis præciserer hun hvorfor hun har valgt at søge denne stilling.

De fremmødte får lejlighed til at stille spørgsmål.
Hvad er din interesse i friskolen?
AC: Samarbejde om barnet – og til at give tid og plads til børnens forskellige egenskaber.

Hvordan synes du visionerne på Eckersberg passer herind?
AC: Det passer fint i og med de lægger vægt på at barnet er i centrum.

Vil du arbejde videre med konflikthåndtering?
AC: Ja – jeg er enig i værdierne sådan som jeg bl.a. har fået det fortalt af Tommy.

Er det noget du gerne til ændre?
AC: Jeg vil gerne starte stille og roligt, sådan at jeg kan se hvor vi kan forbedre os; måske er der noget arbejde der skal gøres indenfor IT-området.

Til bestyrelsen: Hvorfor har I valgt Anja?
SH: Pga. Det samlede billede mht. Erfaring og personen bag ansøgningen; vi har gennemført to ansættelsessamtaler og en personlighedstest.
JI: Anja var utroligt godt forberedt, og havde sat sig ind i tingene; hun kender nærmest vedtægter og
værdigrundlæg bedre end os.

Til bestyrelsen: Laves der en ordning med overlapning med Gunnar?
SH: Vi har et rigtigt godt lærerkollegie samt Susanne, så det vurderer vi ikke er nødvendigt.

Hvilke fag underviser du i?
AC: Dansk, matematik, naturfag, geografi, historie.
SH: Det er ikke meningen, at AC skal undervise.

Har du forholdt dig til at det både er børnehave og skole der skal ledes?
AC: Ja, og det ser jeg ikke som noget nyt for mig.
Herefter fortsættes til afstemningen, om hvorvidt bestyrelsens indstilling af Anja K. Clausen til
ansættelse som leder af Eckersberg Børneunivers kan godkendes. Resultat af afstemningen er som
følger:

  • Ja: 44
  • Nej: 1
  • Blank: 1
  • Ugyldig: 0

Bestyrelsens indstilling er hermed godkendt.
3. Valg af tilsynsførende
Bestyrelsen vælger at udskyde valg af ny tilsynsførende til næste års (2018) ordinære
generalforsamling. John Solkær Pedersen kan forblive tilsynsførende året ud, og valg af ny
tilsynsførende skal ske senest 3 måneder efter Johns afgang. Således fremrykkes den ordinære
generalforsamling 2018 til marts måned.

4. Evt
Der stilles spørgsmål til bestyrelsen.

Det er foruroligende, at nummer fire ansatte nu er syg i børnehaven. Hvad kan det skyldes, og er det
noget man er opmærksom på?
SH: Sygdomsfravær skyldes forskellige årsager, som vi ikke kan komme nærmere ind på.

Arbejdes der på mere faste vikarer i børnehaven?
SH: Vi arbejder på at få mere ro på, derfor har vi fastansat Steffan og gjort Marlene til permanent leder
af børnehaven.

De ansatte i børnehaven har et ønske om at have en pedel en dag i ugen.
SH: Det er Gunnar (/lederen) der bestemmer hvad pedellerne laver, så det skal ordnes via ham.

Ville det ikke være bedre at have én pedel fuld tid istedet for flere på deltid?
SH: Pedellerne sørger for at tilrettelægge arbejdet så de er effektive.

Det er muligt at få studerende fra EUC-syd til at komme og hjælpe?
LA: God idé – taget til efterretning.

Det er ikke alle forældre, der lægger alle deres forældretimer – er det muligt at organisere det
anderledes?
SH: Vi arbejder på at organisere forældrearbejdet anderledes. Hvert lag får sit eget område +
fællesområde af skolen til vedligehold. I laget bliver der årligt to faste arbejdslørdage, hvor én er
obligatorisk.

Arbejdsgrupperne fungerede bedre tidligere – tovholderne ringede rundt, og det fungerede med
personlig kontakt samt mindre arbejdsgrupper.
SH: Det er derfor vi prøver med tovholdere i hvert lag ud fra tanken om at det bliver mere synligt med
udeblivelse i en mindre gruppe.

Meld venligst tidligere ud mht. Arbejdslørdage.
MJ: Seneste arbejdslørdag var et sats, men det lykkedes ikke desto mindre at få 10 deltagere.

Forslag: giv de forældre, der lægger deres timer en rabat i skolepengebetalingen.
SH: Det har været drøftet i bestyrelsen, og det har vi ikke umiddelbart planer om at indføre.

Konsekvensen for at udeblive er ikke stor nok.
LA: Bestyrelsen vil fremover tage en samtale med dem som gentagne gange udebliver fra obligatorisk
forældrearbejde.

En opfordring til bestyrelsen: Udsend nyt om hvad bestyrelsen arbejder med, og hvilke udfordringer,
der er.
LA: Det er hørt!

Birthe Mathiasen takker for god ro og orden, og afslutter generalforsamlingen kl. 20.20.

Referent: Rasmus Christensen,
skrevet 5. juni 2017

Underskrevet af:

Søren Hansen, Anne-Mette Iwersen, Carsten Schultz, Lars Althof, Martin Rahbek Jensen, Jesper Ingerslev, 
Tina Hjertmann og Rasmus Christensen, samt Dirigent Birthe Mathiasen 

Anja Clausen bliver vores nye leder

Anja Clausen - ny skoleleder på Eckersberg Børneunivers

Når børnene begynder i Eckersberg Børneunivers efter sommerferien, bliver det Anja Clausen, der byder børn og voksne velkommen. Hun blev mandag aften godkendt som børneuniversets nye leder af børnehave- og skoleforældre på en ekstraordinær generalforsamling.

Hvem er Anja? Ja, børn og forældre på Humlehøjskolen kender hende som deres viceskoleleder siden 2014, og mange lærere i Sønderborg kender hende som tidligere faglig aktiv i Sønderborg Lærerkreds. Beboere i Ullerup kender hende som deres nabo.

Anja skal afløse Eckersberg Børneunivers’ leder gennem fire år, Gunnar Steen, som har valgt at stoppe ved skoleårets udløb for at prøve noget helt nyt.

Vi får med Anja en meget kvalificeret leder, der har stor erfaring med ledelse, arbejdsmiljø og børns trivsel. Vi får også en ny leder, som har lagt mærke til vores særlige arbejde med konfliktløsning og Børns Rettigheder. Vores store fokus på børns trivsel er nemlig årsagen til, at hun søgte jobbet. Vi glæder os til at byde hende velkommen.

 

Generalforsamlingen – nu for hele universet

Referat ordinær generalforsamling 2017
Eckersberg Børneunivers

1. Valg af dirigent

Forsamlingen vælger Rasmus Christensen, der konstaterer, at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

2. Afstemning om vedtægtsændringer

Formanden Søren Hansen gennemgår kort baggrunden for, at bestyrelsen foreslår vedtægterne ændret og fortæller, at det er blevet godkendt første gang på ekstraordinær generalforsamling med enkelte rettelser: Ordet børnehus er ændret til børnehave, en paragraf, som stod to steder, er slettet, og det er tilføjet, at dagsorden til generalforsamling også kan udsendes pr. mail.
Den væsentligste ændring er, at de nye vedtægter giver børnehaveforældre ret til at stemme og stille op på generalforsamlingen, samt at børnehaveforældre har krav på at kunne besætte mindst to pladser, mens skoleforældre kan besætte fire pladser ud af otte i bestyrelsen. De sidste to pladser er ”frie” og kan besættes af både skole- og børnehaveforældre.

Alle 52 tilstedeværende, der har børn i skolen, har fået udleveret en lyserøde stemmeseddel til afstemning om nye vedtægter.

52 stemmer JA til den nye vedtægter.
0 stemmer NEJ
Ingen stemmer er blanke eller ugyldige.

Den nye vedtægter er hermed godkendt. 

3. Beretninger

Formand Søren Hansen stod for bestyrelsens beretning. Han fortalte blandt andet, der udvidelsen af førstesalen blev lidt dyrere end forventet, men resultatet blev flot. Det var et arbejde, som kun på den udvendige side blev lavet af professionelle, og derfor tog det lang tid. Erfaringen er nu, at et så stort projekt skal planlægges, hvis det skal laves med forældrehjælp.

Mellemgruppen fik nye bærbare computere, da de endelig kunne flytte tilbage på førstesalen.

Bestyrelsen har tidligere med bekymring set på de lave fødselstal, men det ser indtil videre ikke ud til at give børneuniverset problemer. Ved skolestart 2016 var 0. klasse fyldt helt op, og igen i år vil 0. klasse være fyldt fra start. Næste år med skolestart sommeren 2018 er der endda flere børn til 0. klasse, end vi normalt tillader. Bestyrelsen har dog besluttet, at det kan løses ved endte at lave flere lillegruppehold eller ansætte flere lærere.

En sygemelding i børnehaven, der førte til en opsigelse, har ført til, at vi risikerer en retssag på grund af uenighed om overholdelse af kravene i fratrædelsesaftalen. Der er afsat penge i budgettet svarende til det krav, vi er blevet mødt med.

Søren sluttede med en stor tak til de forældre, der lagde et stort arbejde i færdiggørelse af førstesalen, samt til skolens personale for at skabe gode rammer for, at alle børn trives og lærer nyt. Han nævnte kort, at der er kommet en del gode ansøgere til stillingen som skoleleder, og derfor var han ikke bekymret for, om det lykkes at finde en erstatning for Gunnar, som har sagt op med udgangen af skoleåret.

Gunnar Steen, skoleleder, fortalte i sin beretning om et år med fire store udfordringer: Der manglede en fysiklærer omkring årsskiftet. To gymnasielærer, der har eller har haft børn på skolen, sprang til og undervise de ældste årgange, indtil det lykkedes at ansætte Per. Læreren Laura gik på barsel, hvilket betød vikar i en af lillegrupperne, og børnehaven fik Marlene som konstitueret leder. Førstesalen blev endelig færdig, og eleverne i mellemgruppen er begejstret for de nye rammer.

Gunnar har været med til de indledende møder med lokale kræfter, der undersøger muligheden for at rejse penge til et Aktivitetscenter Blans, som vil kunne give skolen en større gymnastiksal.

Daværende undervisningsminister Ellen Trane kom på besøg og hørte om skolens arbejde med konfliktløsning. Hun ankom midt i ældstegruppens rengøring, som så ud til at imponere hende.

Gunnar nævnte, at det er 19 år siden, han blev ansat og første gang sad til morgensamling og tænkte, at eleverne ikke bare så ud, som om dagen skulle overstås, men virkede til at have lyst til at være i skolen. Han takkede forældre, børn og ansatte for 19 gode år, dels som lærer, dels som leder.

John Solkær, skolens tilsynsførende, gennemgik indtryk af seks uanmeldte besøg på skolen i løbet af 2016. Her oplevede han en god tone blandt børn og voksne, frihed under ansvar og lærernes fokus på at fremme demokratisk tankegang.
Han fortalte om hensyntagende støtteundervisning, og timer med varieret undervisning både i grundfag med de små i 0. klasse, mellemgruppen og storgruppen. Han roste skolens hjemmeside for at være informativ og med gode links, og fandt Facebooksiden god til de hurtige informationer. Til sidst takkede han Gunnar for stor åbenhed og imødekommenhed.

Alle tre beretninger vil efter generalforsamlingen blive offentliggjort på skolens hjemmeside. 

Fra forsamlingen var der blandt andet spørgsmål til, om bestyrelsen ønsker at optage flere end det oprindelige maksimum på 150 elever. Søren forsikrede, at det er der ikke planer om. Men der er også en aftale med den private Petersdal Børnehave i Blans om, at børn derfra har garanti på en plads i skolen. Det giver pres på de næste to års 0. klasse, men skolen ønsker at overholde aftalen for at kunne sikre familierne, at søskende kan følges ad i samme skole.

Hele formandens beretning, kan læses her.

Hele skoleleders beretning, kan læses her.

Hele tilsynserklæringen, kan læses her.

4. Det reviderende regnskab for 2016 og budget 2017 til orientering

Kasserer Lars Althof gennemgår regnskabet, dels for børnehaven, dels for skolen:

Børnehaven fik et overskud på 116.000 kr. mod forventet 119.000 kr. Lønudgifterne blev højere end forventet på grund af opsigelse i børnehaven og heraf flere udgifter til vikarer. Men trods alt bedre end 2015, hvor en omfattende vandskade gav et underskud på 126.000 kr.

Samlet har hele børneuniverset et overskud på 304.000 kr., 16.000 kr. bedre end budgetteret 288.000 kr. Også her er brugt flere penge på lønudgifter, og dertil kommer, at førstesalen blev 100.000 kr. end forventet. Til gengæld blev der stort set ikke brugt penge på andre renoveringer, da førstesalen tog alle kræfter.

På grund af ombygningen er bygningernes værdi steget med 800.000 kr. Egenkapitalen er på 3,1 mio. kroner. Soliditetsgraden er steget til 37,9 procent, dvs. at vi ejer 37,9 procent af bygningerne.

Vores likviditet er til gengæld lav. Lars fortæller, at bestyrelsen tidligere efter råd fra revisor har forsøgt at optage nyt kreditforeningslån, men det er blevet afvist, da kreditforeningerne kun vil låne penge ud til skoler med over 200 elever. Det betyder, at børneuniverset måtte låne 500.000 kr. i banken for at kunne gennemføre ombygningen, resten betalte vi selv.

Revisors kommentar til regnskabet er, at driften er fornuftig, men at vi på grund af den lave likviditet er sårbare overfor forsinkelser i udbetaling af tilskud og støtte. Børneuniverset har dog en kassekredit på en halv mio. kr., så den lave likviditet er ikke kritisk.

Bestyrelsen varsler stigning af forældrebetalingen på to procent fra næste skoleår. Det svarer til inflationen. Der vil også komme en ændring i måden, søskenderabatten gøres op på, men det vil ikke blive dyrere at have flere børn i skolen.

Forsamlingen spørger, som der er optaget lån til nyt varmesystem. Lars svarer, at det først vil ske senere. Men der er sat penge af i budgettet til kloaktilslutning.

Budget 2017 kalkulerer med et samlet overskud i børneuniverset på 580.000 kr.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til dagsorden inden fristens udløb 1. februar.

6. Valg til bestyrelsen

Lars beder om forsamlingens accept af, at valghandlingen ikke helt kan følge de vedtægter, der er godkendt samme aften. Det skyldes, at fordi tre af de nuværende medlemmer i bestyrelsen først er på valg næste år. Det accepterer forsamlingen.

Der skal vælges to skoleforældre, en ”fri” forældre og to børnehaveforældre, hvoraf den ene kun sidder et enkelt år.

Følgende er på valg:

Søren Hansen, Lars Althof og Carsten Schultz, alle skoleforældre, som gerne stiller op igen. Birthe Juul Mathiasen, som ikke genopstiller. Rasmus Christensen, som genopstiller for børnehaven, samt Anne-Mette Iwersen, ny kandidat for børnehaveforældrene.

Alle kandidater er valgt uden afstemning, da antallet svarer til de ledige pladser i bestyrelsen. Søren Hansen og Carsten Schultz er valgt som skoleforældre, Lars Althof på en fri plads, Rasmus Christensen for børnehaveforældre for en etårig periode, og Anne-Mette Iwersen for børnehaveforældre i en toårige periode.

Som suppleanter for skoleforældre vælges 1. suppleant Tina Hjertmann og 2. suppleant Annette Hartmann. Tina Hjertmann indtræder straks i bestyrelsen som afløser for Natasha Christensen, der er sygemeldt.

Som suppleanter for børnehaveforældre vælges 1. suppleant Maibrit Strange Provstgaard og 2. suppleant Martina Siemer.

Den nye bestyrelse består herefter af Søren Hansen, Lars Althof, Carsten Schultz, Martin Rahbek Jensen, Jesper Ingerslev, Rasmus Christensen, Anne-Mette Iwersen og Tina Hjertmann.

7. Valg af tilsynsførende

Søren orienterer om, at undervisningsministeriet har ændret reglerne for tilsynsførende. Fremover kan tilsynsførende højst være tilknyttet samme skole i seks år. John har haft tilsyn med Eckersberg Friskole i nu syv år. Han skulle egentlig først være genvalgt om et år, men det er blevet præciseret, at den nye regler gælder fra 1. januar.   

Bestyrelsen foreslår, at den finder en kandidat til posten, som præsenteres og godkendes af skoleforældrekredsen på samme ekstraordinære generalforsamling, som godkender bestyrelsen indstilling af ny skoleleder før sommerferien. Det godkender forsamlingen.

8. Orientering om forældrearbejde  

Bestyrelsen arbejder på en ny måde at organisere forældrearbejdet på. En del forældre deltager ikke i det omfang, de burde, og derfor ønsker bestyrelsen at ændre de to årlige rengøringslørdage til én.

Til gengæld skal alle forældre deltage i en årlige arbejdslørdag sammen med forældre til de børn der er i ens barns gruppe. Forældrene skal vedligeholde barnets klasselokale, samt andre faste områder er skolen, der fordeles mellem grupperne. Det skal foregår en fastsat dato i september, og kan man ikke denne dag, bliver der også afsat en dato i foråret. Forældrene skal selv udpege en tovholder på førstkommende forældremøde efter skoleårets begyndelse, og vedkommende sørger for at tjekke, at alle deltager.

Nyt er også, at børnehaveforældre skal deltage i forældrearbejdet på lige fod med skoleforældre. Alle skal desuden være tilmeldt en fast gruppe, f. eks pedel-, pr- eller vinduespudser-gruppe. Der skal lægges i alt 20 timer om året.

Flere i forsamlingen påpeger, at det ikke er hensigtsmæssigt, at alle forældre skal møde til arbejdslørdag på en og samme dag. De mener, at forældrene selv kan planlægge en dato. De beder også om, at den nye organisering er på plads inden det nye skoleår.

9. Evt.

En deltager spørger, om de nye bærbare computere til mellemgruppen er forsvarligt låst inde, da døren til skolen ofte står åben efter skoletid. Lars forsikrer, at de er låst inde i opladerskab. Det har forsikringen krævet. 

En anden opfordrer til, at børneuniverset har fokus på arbejdsmiljøet. Der har været en del sygefravær i året løb. Gunnar forklarer, at en del af de stigende udgifter til vikarer også skyldes den 6. ferieuge, som lærerne kan placere midt i et skoleår.

En spørger, om bestyrelsen har indgivet bekymringsbrev vedr. planerne om biogasanlæg ved Blans, som vil give øget trafik forbi skolen. Bestyrelsen forklarer, at der er skrevet bekymringsbrev til kommunen.

En spørger, om man eventuelt kan opkræve depositum ved indmeldelse af sit barn i 0. klasse, i tilfælde af, at det alligevel ikke kommer og imens holder et andet barn tilbage. Søren forklarer, at det har skolen ikke tidligere oplevet som et problem.

Søren overrækker en tak til Birthe Juul Mathiasen for fire års indsats i bestyrelsen.

Referent: Birthe Juul Mathiasen, skrevet 6. april 2017

 

 

Børnehaveforældre får mere indflydelse

Forældre til skoleelever i Eckersberg Børneunivers har på en ekstraordinær generalforsamling besluttet, at også forældre til børn i friskolens børnehave skal have indflydelse.

Børnehaveforældrene har ikke tidligere haft mulighed for at stemme og eller selv stille op til valg af bestyrelse ved børneuniversets generalforsamling. Forskelsbehandlingen skyldes, at Eckersberg Børneunivers opstod som en friskole for 21 år siden. Først senere overtog friskolen den kommunale børnehave på nabogrunden.

– På grund af friskoleloven har det været kompliceret at ændre vedtægter, så alle forældre er sikret lige indflydelse. Vi er glade for, at det endelig er lykkedes, siger Søren Hansen, som tirsdag aften blev genvalgt som formand for bestyrelsen på en ordinær generalforsamling umiddelbart efter den ekstraordinære.

Eckersberg Børneunivers har det største antal børn nogensinde, nemlig 148 elever og 38 børnehavebørn. De fleste årgange er fyldt op, og børneuniverset måtte sidste sommer renovere og udvide sin førstesal for at få bedre plads til eleverne i mellemgruppen. 

– Vi har tidligere set med bekymring på de lave fødselstal og dermed små årgange, men indtil videre ser det ikke ud til at give os problemer, tværtimod. Vi havde ved skolestart 2016 fyldt 0. klasse helt op. Igen i år vil 0. klasse være fyldt fra start, forklarer Søren Hansen.

Brug for ny leder

At Eckersberg Børneunivers er populær, kan også ses på interessen for at søge den ledige stilling som stedets leder. Nuværende leder, Gunnar Steen, har i god tid meddelt bestyrelsen, at han stopper ved det nye skoleårs begyndelse. Bestyrelsen er derfor ved at finde hans afløser.

Foruden Søren Hansen har forældrene genvalgt den hidtidige kasserer Lars Althof, samt Carsten Schultz og Rasmus Christensen. Nyvalgt i bestyrelsen blev Anne-Mette Iwersen og Tina Hjertmann.

Bestyrelsen består desuden af Martin Rahbek og Jesper Ingerslev, som ikke var på valg.

Brug for flere oplysninger?

Ring gerne til Søren Hansen, formand for Eckersberg Børneunivers, på tlf. 5077 1034.

Printvenlig version

Minister besøgte Eckersberg Børneunivers

Ellen Trane NørbyMandag d. 24. oktober kom en stor Mercedes S-klasse op ad vores indkørsel. Bagdøren blev åbnet af chaufføren – en meget stor mand, der først spejdede og scannede det omkringliggende område, hvorefter ministeren for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby, steg ud. Vi sagde pænt goddag til hinanden, og gik derefter op i ældstegruppens lokaler til et møde med eleverne, som havde grundfag dvs. dansk eller matematik.

Melissa og Freia bød hende velkommen, og Ellen fik overrakt elevernes essays om deres skoleliv, som de havde skrevet i anledning af hendes besøg. Herefter var der en god, kort udveksling ift. undervisningsformen, mobning og lange skoledage.

Så gik vi en kort tur på skolen med fokus på en igangværende ombygning med forældrehjælp, et smugkig over til vores børnehave og ind i SFO. Ellen var ret imponeret over projektets omfang og gennemførelse.

Næstsidst fik hun et indblik i vores model for støttende undervisning i sammenhæng med “Børns ret på Eckersberg Friskole”, og afsluttende orienterede Sanne vedr. familieterapi, som en fast del af vores omsorgsgivende system.

Vi håber ministeren fik god inspiration med hjem!

Gunnar