Vedtægterne er grundlaget

De vedtægter vores Børnehus har som grundlag for det vi gør, kan du læse her.
Iøvrigt ses grundlaget for hele børneuniverset her.

Pædagogiske lærerplaner

0

Vores overordnede mål er, at barnet opnår glæde gennem samvær, nærvær, leg og læring.

1

 

TEMA 1 – ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

Mål:

 • At give og skabe rum til at børnene udfolder sig, samt udvikler sig til selvstændige, stærke og alsidige børn.
 • At hjælpe børnene med at formulere egne behov og grænser, samt lære dem respekten og erkendelsen af andres behov og grænser.
 • At medvirke til, at børnene udvikler selvfølelse og selvtillid ud fra fokuspunktet barnets væren og kunnen.

Hvordan:

 • At lytte, tale, fortælle, vise forståelse for det enkelte barn.
 • At lade børnene deltage i gøremål og aktiviteter.
 • At bruge et ordentligt sprog og vise barnet respekt og engagement.
 • At støtte barnet/børnene i løsningen af en konflikt. Vise og fortælle børnene, hvordan de kan håndtere en lignende konflikt senere hen.
 • At have barnets nærmeste udviklingszone for øje og opmuntre barnet til at komme videre.

Hverdagen:

 • Børnene beder om hjælp, hvis en konflikt er svær at løse.
 • Børnene kan sige fra over fra andre.
 • Børnene trives – glade og tilfredse i samvær og leg med andre.

2

Tema 2 – SOCIALE KOMPETENCER

Mål:

 • At børnene respekteres, som de personer de er, og at de føler sig som en del af fællesskabet.
 • At give dem tryghed.
 • At lære børnene at deltage aktivt i fællesskabet.
 • At være behjælpelig med at alle børn får skabt et socialt netværk.

Hvordan:

 • Støtte børnene til at deltage i fælles leg, samt hjælpe/vejlede i svære situationer.
 • Skabe forskellige legemuligheder.
 • At vise åbenhed og tolerance over for børn og voksne.
 • At lytte og deltage i samling.
 • Vise at et fællesskab er sjovt og givende.

Hverdagen:

 • Tage initiativ/støtte en fælles leg på legepladsen.
 • Funktionsopdelt hus, hvor hvert rum har en funktion (eks. dukkerum, byggerum, aktivittetsrum, tumle/puderum).
 • God legeplads med forskellige ”rum”.
 • Være glade og udadvendte voksne.
 • Skabe situationer eks. højtlæsning, hvor børnene oplever samværet, som noget rart.

3

TEMA 3 – SPROG

Mål:

 • gennem leg og aktiviteter at udvikle deres sprog.
 • styrke børnenes nysgerrighed og interesse for sproget gennem sang, rim, remser, fortælling m.m.
 • bevidstgørelse af forskellige udtryksmåder/former (tale, krop, teater, mimik)

Hvordan:

 • samtaler i dagligdagen.
 • sætte ord på aktiviteter, gøren og laden.
 • daglig samling med sang, højtlæsning, rim, remser, teater.
 • motivere/hjælpe det enkelte barn til at lære nye ord og begreber.

Hverdagen:

 • børnene har lyst til at fortælle, om det de oplever.
 • børnene bruger sproget i hverdagen.
 • børnene synger med på sange og i det hele taget deltager aktivt til samling.
 • børnene kan sætte ord på egne følelser.

4

TEMA 4 – KROP OG BEVÆGELSE

Mål:

 • at børnene gennem bevægelse og leg oplever glæde, accept af og forståelse for deres egen krop.
 • at fremme en sund livsstil med fokus på bevægelse, hygiejne, mad m.m.
 • at give børnene de bedste muligheder for fysisk aktivitet og oplevelse også uden for børnehaven.
 • at færdes i trafikken.

Hvordan:

 • god legeplads, ændringer der giver muligheder for forskellige udfordringer.
 • tage på ture i by, skov, strand, nærområdet.
 • motivere/hjælpe børnene til at blive selvhjulpne – tøj, toiletbesøg m.m.
 • ”smør selv” og fællesspisning.
 • gymnastiksalen 2 gange ugentligt.
 • finmotorisk – aktiviteter (klip, gips, filtning, perler m.m.)
 • tage af bordet, hælde mælk op m.m.
 • samling

Hverdagen:

 • ændringerne af vores legeplads skaber rum og muligheder for brugen af de forskellige sanser og udfordrer også børnene motorisk.
 • mælk i kander, ansvar for oprydning efter spisning, hænge tøjet op i garderoben m.m. den voksne hjælper og vejleder.
 • bruger faciliteterne omkring os til ture og leg.

5

TEMA 5 – NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Mål:

 • at opnå respekt og forståelse for naturen.
 • at børnene gennem oplevelser i naturen bruger deres sanser.
 • at naturen er en stor legeplads, hvor der kan leges, skabes og udforskes.

Hvordan:

 • udebørnehave – skov og strand.
 • lave bål/bålmad.
 • se/iagttage dyr (forstørrelsesglas).
 • leg i vand, mudder, sand m.m.
 • affaldshåndtering.
 • god opførsel i naturen (oprydning, plukke blomster, grene, dyr m.m).
 • dagligt ude.

Hverdagen:

 • børnene er ude hver dag.
 • iagttager dyr, men også spor af dyr eksempelvis muldvarpeskud.
 • bruger vores faciliteter udendørs.
 • gåture i små grupper.

6

TEMA 6 – KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER

Mål:

 • børnene lærer forskelligheden som en styrke.
 • kulturhistorie, traditioner og klassiske børnefortællinger.
 • kulturelle tilbud.

Hvordan:

 • højtider og traditioner fortælles om og holdes i hævd (fastelavn, påske, Skt. Hans, Mortens aften, juletur, husnisse, Lucia, julefrokost m.m.)
 • biblioteksbesøg, teater, skoleteater.

Hverdagen:

 • fødselsdage fejres.
 • fri adgang til papir, farver, blyanter.
 • bøger.
 • musik.
 • ved samling øves ugedage, dato, måneder, årstider, samt ugens sang, rim og remse.
 • højtlæsning på bibliotek, teater, besøg af det frivillige brandværn.