1: Valg af dirigent
Birthe Mathiasen er valgt. Hun konkluderer, at indkaldelsen til generalforsamlingen er sket rettidigt.

2: Beretninger
Bestyrelsesformand Søren Hansen, skoleleder Anja Clausen samt tilsynsførende for 2017 John Solkær Pedersen aflægger hver deres beretning. Disse beretninger kan læses på skolens hjemmesiden.

Efter beretningerne stilles der spørgsmål, og kommenteres på beretningerne.

– Når man nedlægger en stilling i børnehaven, får man så problemer med åbningstiderne?
Søren Hansen svarer, at det ikke får nogen betydning.

– Hvem er opsagt i børnehaven?
Anja Clausen svarer, at det er vi ikke berettiget til at sige; vedkommende skal selv melde det ud.

– Hvorfor skæres svømning væk?
Søren Hansen svarer at det er pga. økonomien i det; det koster ca. 100.000 for et år.

– Hvad forhindrer os i at bygge et skur, så børnehaven kan få deres elcyckler?
Preben informerer om at der ikke er problemer med tilladelse til at bygge et skur, eftersom det ikke vil ligge i skel.
Birthe konkluderer, at bestyrelsen sørger for at informere om status på cyklerne.

3: Det reviderede regnskab 2017 og budget for 2018 til orientering
Lars Althof starter med at præsentere det reviderede regnskab for 2017.
Børnehaven har haft et underskud på 119.000 kr, hvilket primært skyldes sygdom og heraf følgende brug af vikarer samt udgift til retssag med tidligere medarbejder. Lars konkluderer at det skal gøres bedre i indeværende år.

Samlet for universet betyder det et overskud på 5.000 kr. Dog er der stadig en åben post, hvor kommunen vil betale en refusion på 36.000 kr. Resultatet er dog stadig ikke tilfredsstillende.

Vedrørende balancen fortæller Lars, at aktiverne er opskrevet med værdien af førstesalen, som blev taget i brug sidste år. Egenkapitalen er steget med overskuddet på 5.000 kr.

Omkring nøgletallene beretter Lars, at overskudsgraden er 0,0%. Soliditetsgraden er dog god, men svagt faldende i overensstemmelse med revisorens anbefalinger.

I forhold til antallet af elever så har vi haft en god belægning de senere år. Budgettet for 2018 er 145, men skoleåret starter på 139.

Omkring revisorens kommentarer vedrørende at ”det [er] bedre at låne end at opbruge likviditeten”, så pointerer Lars, at det er umuligt for os at optage yderligere realkreditlån; alt skal optages som banklån.

Slutteligt præsenterer Lars budgettet for 2018, hvori der budgetteres med et overskud for universet på 694.000 kr.

Herefter stilles der spørgsmål til og kommenteres på budgettet.

– Skal noget af det budgetterede overskud bruges på renovering af SFO’en?
Lars svarer, at SFO’en står højt på listen.

– Det lyder som om alt er negativt i børnehaven.
Lars kommenterer, at hans udtalelser kun er i forhold til økonomien.

– Det ser ud til at lokaleleje for børnehaven på 24.000 kr. figurerer to steder som en udgift.
Lars svarer, at dette er en udgift for børnehaven, men en indtægt for skolen, og at den figurerer under ”andre indtægter” i resultatet for hele universet.

– Hvorfor er budgettet ikke rettet op i forhold til antallet af årselever?
Lars svarer, at vi netop har fået informationen. Søren tilføjer, at vi løbende følger op på budgettet når vi får nye informationer.

– Har I budgetteret med optag af nye lån i 2018?
Lars svarer nej. Søren præciserer, at den kassekredit vi har i banken skal bruges til drift og ikke til eksempelvis større renoveringer eller lignende.

– Er der stadig planlagt med at få lavet en overdækket terrasse i børnehaven i år?
Lars svarer, at den er på budgettet for 2018.

– Er statstilskuddet steget i 2018?
Lars svarer, at koblingsprocenten er steget 1 %-point til 76%.

– Hvorfor er lejr så meget billigere i regnskabet i 2017 end i 2016?
Lars svarer, at det skyldes to ting: dels at vi fik fat i meget billige flybilletter til Kina-turen, og dels at fælleslejren er billigere sammenlagt end de individuelle lejre.

– I balancen figurerer der 1.401.000 kr. som for meget modtaget statstilskud.
Lars kommenterer, at det en fejl i tabellen i præsentationen.

– Hvorfor er udgiftsposten med rengøringsartikler så høj?
Susanne forklarer, hvilke artikler posten dækker over.

4: Indkomne forslag

  1. Anette Hartmann Andersen: Skal der indføres gårdvagt på Eckersberg Friskole

Anette indleder med at bede forsamlingen om at genoverveje at indføre gårdvagt med følgende begrundelser:
– Der sker mange konflikter i frikvartererne
– Mange børn kommer ud for ting de har brug for støtte til at få løst
– Lærerne bruger meget tid på konflikthåndtering.

Søren Hansen anmoder om at vi begrænser den samlede debat-tid til 15-20 minutter.

Anja Clausen indleder herefter debatten med, som repræsentant for personalet, at præcisere at de ikke ønsker gårdvagt. Argumenterne herfor er
– Børnene skal lære at tackle konflikter og finde en løsning på dem
– Det åbne lærerværelse gør at børnene kan gå til en voksen de er trygge ved
– For de konflikter, som børnene ikke kan løse selv kommer lærerne med det samme
– Vi er opmærksomme på at vi har børn, som har det svært i det frie rum

Herefter fremfører Jesper Ingerslev sit synspunkt. Jesper mener, at vi bør overveje hvad vi lægger i begrebet ”gårdvagt”. Samtidig skal vi sikre, at vi lytter til de forældre, der har et problem med den måde vi gør det på i øjeblikket på Eckersberg. Jesper nævner bl.a. Tryg-Fondens legepatrulje som en kilde til inspiration. Jesper mener at vi, uanset udfaldet af en evt. afstemning, bør forsøge at støtte de børn der tydeligvis har et problem med den nuværende model.

Anette præciserer nu nogle af hendes argumenter:
– Det er ikke meningen, at gårdvagten skal løse konflikterne.
– Skolepsykologen mener, at det er et problem, at børnene er selv.
– Hvis det er rigtigt, at det er 8. år i træk at dette emne har været oppe på generalforsamlingen, så bør der gøres noget ved det.
– Vi har børn, der ikke af sig selv kommer til de voksne ved en konflikt – derfor bliver de overset.

Herefter indledes en livlig debat, hvor både forældre og lærere bidrager med argumenter for og imod.

Da der efter ca. 20 minutters debat skrides til afstemning beslutter Anette at trække forslaget tilbage, og i stedet pålægge den nye bestyrelse at arbejde med problemstillingen.

5: Valg til bestyrelsen

Følgende opstillede vælges til bestyrelsen:
– Mads Petersen (skolen)
– Rasmus Christensen (skolen)
– Karen Alexandersen (blandet)
– Maibrit Provstgaard (børnehaven)
– Tina Bang Wolf (1. suppleant, skolen)
– Anette Hartmann Andersen (2. suppleant, skolen)
– Martina Christensen (1. suppleant, børnehaven)
– Dan Hartmann (2. suppleant, børnehaven)

Alle vælges uden afstemning.

6: Valg af tilsynsførende

Trine Fangel præsenterer sig selv som tilsynsførende på Midtals Friskole samt som lærer på Kløver-Skolen i Sønderborg.

Herefter vælges Trine som ny tilsynsførende på Eckersberg.

7: Forældrearbejde

  1. Evaluering af arbejdslørdagene i efteråret
  2. Skal vi fortsætte med små rengøringshold, eller gøre rent flere gange og evt. kræve at børnene kommer med og hjælper

Søren præsenterer punkterne under ét og ridser kort status op på hvordan det er gået med arbejdslørdagene samt med de mindre hold på rengøring. Herefter beder han om input fra forældrene til det fremadrettede arbejde.
Følgende udsagn ytres herefter:
– Det fungerer fint med små grupper
– Jeg er tovholder – jeg vil hellere have et større hold; hyggen gik tabt pga. stress for at nå rengøringen
– I forhold til arbejdslørdagene: planlægning gør en stor forskel, og det er vigtigt med engagerede tovholdere.
– Man er nødt til at komme begge forældre til rengøringslørdag
– Rengøringslørdag er overkommeligt, og arbejdslørdage fungerede fint
– Fint at de større børn kommer med, men vi mangler en tovholder på mit hold. Hvem udpeger en tovholder?
– Tovholderindsatsen på mit hold er dårlig. Det er vigtigt at alle er der på samme tid lørdag 9-13. Hvad er i øvrigt konsekvensen, hvis man udebliver?
– Man er nødt til at komme i samlet trop.
– Vi var to par fredag og to par lørdag, og det fungerede fint. Det er bestyrelsens opgave at sætte en tovholder på hvor der mangler.
– Kim er en fantastisk tovholder, og det fungerer perfekt.
– Vi har ikke bedt om at blive tovholdere, men stod på som tovholdere på den seneste plan.
– Dejlig med kun én rengøringslørdag. Bestyrelsen skal finde ud af hvad der skal ske på arbejdslørdagene.
– Større hold er bedre, hvor der er mere plads til hygge. Mht. Arbejdslørdagene, så dukker jeg ikke op, hvis der ikke er nogle opgaver som jeg kan finde ud af.
– Arbejdslørdagene er gode, for man lærer de andre forældre at kende.
– Hvem er egentlig forældre; jeg må ikke stemme til generalforsamlingen, men jeg må godt lave forældrearbejde og bliver skrevet på rengøringsplanen. Hertil svarer Søren, at kun forældre med forældremyndigheden kan stemme.
– Hvad hvis man vitterligt ikke kan komme til rengøringslørdag og det ikke kan lade sig gøre at bytte? Søren svarer, at man naturligvis altid kan finde en løsning.
– Det er en dårlig vej at skulle uddele bøder for manglende fremmøde. Det er ærgerligt med en opfattelse af at det er en sur pligt.
– Skolen har ingen hjemmel til at uddele bøder, så det er ikke en mulighed.
– Ros til bestyrelsen for at dato med arbejdslørdagene kom inden sommerferien.
– Det skal overvejes at lægge de to arbejdslørdage med tre ugers mellemrum.

8. Evt

Gitte Marcussen spørger, om der er nogen der ved noget om at der er to datoer at vælge imellem til konfirmation. Hertil svares, at det kan man se på kirkens hjemmeside.

Herefter spørger Gitte Marcussen hvorvidt lærerne har været på førstehjælpskursus. Tommy svarer at det var planlagt med et kursus i efteråret, men at det er blevet udskudt. Gitte replicerer, at man kan få en speciel hjertestarter, der også er velegnet til børn, og at man sikkert kan søge støtteforeningen om støtte til en sådan.

Birthe Mathiasen takker for forsamlingens store debatlyst og engagement og afslutter generalforsamlingen kl. 22.10.