Eckersberg Børneunivers

I dette skoleår har jeg besøgt skolen 6-7 gange af kortere eller længere varighed.
Jeg har overværet forskellige arrangementer så som Åbent Hus og den årlige musicalforestilling.
Endvidere har jeg overværet undervisningen på alle skolens lag bortset fra 9. kl.
Jeg har gennemgået eksamensbeviserne fra 9. årgangs afgangseksamen i sommeren 2017.

Gennem alle mine besøg har jeg oplevet glade og trygge børn i et godt og tillidsfuldt forhold til de voksne.
Jeg har ligeledes erfaret at lærerne på skolen behandler børnene venligt og med respekt for den enkelte.

På lærerværelset hersker der en god stemning blandt lærerne og jeg har følt mig godt modtaget og accepteret, selv om jeg har haft tilsynsforpligtelser.

En ting der gang på gang vækker min forundring er den måde, hvorpå børnene tackler ”kriser” hinanden imellem. De udvikler værktøjer som de gradvis undervises i op gennem årene, og som helt klart bevirker, at de får en stor grad af respekt for hinanden og for fællesskabet. Derfor ser vi ikke megen mobning på skolen, som ikke bliver angrebet i starten.

Eleverne oplever i høj grad at være taget med på råd som aktive deltagere i deres dagligdag i skolen. Det giver dem basale værdier og færdigheder til at kunne blive ansvarlige demokratiske borgere i det danske samfund.

Skolens elever er efter min mening et meget retvisende udsnit af befolkningen. Der er børn fra alle samfundslag, nogle med store boglige færdigheder og andre, der har en del hjælp behov. Edb programmer bruges flittigt og rutinemæssigt af de elever, der kan profitere af disse.
Den høje grad af individuelle hensyn til standpunkter samt undervisning i små hold, bevirker også at eleverne hele tiden får passende udfordringer.

Eckersberg Børneunivers er en fremragende børneskole, hvor der udbydes rigtig god undervisning i trygge rammer.
Skolen scorer ligeledes højt på undervisningseffekt, altså evnen til at løfte børnene til gode resultater, hvilket senest blev bedømt efter sidste afgangseksamen, hvor skolen var med i den absolutte top blandt alle kommunens skoler

I november opførte musik og dramahold musicalen Midt om Natten.
Det var en flot opsætning både hvad angår drama og musik
Teknikken var god og udvikles år for år.
Det var en nydelse at høre de musikalske elever spille.
Skuespillerne indlevede sig i rollerne og var lette at forstå.

Jeg har i år overværet lektioner i grundfag, naturfag, engelsk, biologi, tysk, musik fordelt på alle lag, lige bortset fra 9. årgang.

Jeg har observeret mange gode undervisningslektioner, hvor der var et fint samspil mellem underviser og elever. Der har været en fin vekselvirkning mellem nyt stof og små varierede elevaktiviteter for at tilegne sig stoffet.

Det er mit indtryk, at undervisningsmidlerne er up to date, i de tilfælde hvor de benyttes som bøger/hæfter. Mange undervisningslektioner er forberedt derhjemme med specielt henblik på at bruge pc og whiteboard. Der bruges ofte edb baserede licenser i stedet for bøger.

Der arbejdes en del i smågrupper i løbet af lektionerne, hvilket eleverne er gode til og det virker fremmende og opsamlende på indlæringen. Disciplinen er indøvet og foregår naturlig.

Der er varierede udfordringer for elever, der har det svært på den ene eller anden måde.
Men det synes, at mange er gode til at kompensere ved hjælp af målrettede programmer via computer.
Jeg så det specielt under en retstavningsøvelse.

Ud fra, hvad jeg har set og oplevet, er det er min klare overbevisning, at undervisningen på Eckersberg Børneunivers klart tåler sammenligning med den undervisning, der tilbydes i Folkeskolen.
Dette underbygges også af, at søgningen til skolen er stor, og at deri dette skoleår er det største antal elever 146 elever) i skolens ca. 20 årige historie

Skolens hjemmeside er up to date, god og informativ. Det er let at informere sig for udefrakommende.
Der er ligeledes mange billeder fra begivenheder i løbet af skoleåret.

Kommunikationen mellem forældre og skole foregår via intranet og mail.

Mit overordnede indtryk er, at der på Eckersberg Børneunivers er god harmoni mellem elever, forældre og det omgivende samfund.

Blans, marts 2018
John Solkær
Certif. tilsynsfører