I Eckersberg Børneunivers bruger vi en række ord om de specielle ting, der foregår hér. Når man har været her et stykke tid, glemmer man helt, at det er vores egne ord, som ikke alle kender. Hér kan du se en lille forklaring på de vigtigste ord og de praktiske ting, der gælder for vores skole i Børneuniverset.

Aldersintegration: Eleverne fra forskellige klassetrin undervises i samme lokale af samme lærer. Eksempelvis er 0. til 2. klasse sammen, 3. til 5. og 6. til 7. klasse mens 8. og 9. årgang undervises hver for sig. Se også ordet “lag”.

Ansvarsopgaver: Inden eleverne holder pause, skal der ryddes op, tømmes skraldespand, tørres borde af, luftes ud m.m. Hver dag har hver elev en lille opgave. Opgaven skifter hver uge.

Arbejdsgrupper: De grupper alle forældre vælger sig ind på alt efter evner og interesser. Tovholderen indkalder derefter til arbejdslørdage eller aftenmøder.

Blans-garanti: Skolen har en Blans-garanti. Det betyder, at familier bosiddende i eller tilflyttere til Blans, vil have første prioritet uanset placering på en evt. venteliste. Det kræver dog, at der er plads på årgangen. For børn der starter i 0. klasse fra skoleårets start, garanteres der plads for børn fra Børnehuset og andre børn bosiddende i Blans.

Bortvisning af elever: Bortvisning kan forekomme, men inden man når så langt, forsøges med kendte muligheder som fx forældrekontakter, møder og samtaler. Hvis det herefter stadig er nødvendigt med bortvisning, er det besluttet at:

1. Kompetencen til at bortvise en elev ligger hos skolelederen.
2. Skolelederen kan bortvise en elev en uge ad gangen.
3. Før eleven kommer tilbage på skolen, skal der holdes et møde mellem elev, forældre,
lærere og skolelederen. Mødet skal munde ud i en klar aftale om ændret adfærd og indstilling til skolelivet.
4. Der udarbejdes en kontrakt med aftalerne fra mødet omkring ønskede ændringer og konsekvenser.
5. Kompetencen til at udmelde en elev ligger i bestyrelsen.

Børneunivers: Vi består af børnehave, friskole og SFO.

Computer i frikvarterne: Efter aftale med sin lærer, kan man bruge skolens computere i frikvartererne til spil og andet. Der kan være forskellige aftaler på forskellige lag.

Børns ret: Er skrevet med børnenes egne ord. Det er værdier, som vi som personale vægter, men
som også forventes af jer forældre.

1. Mine forældre deltager i mit skoleliv.
2. Mine forældre og personalet sørger for, at jeg har det godt.
3. Jeg lærer at få og tage ansvar.
4. Jeg bliver mødt venligt.
5. Jeg får anerkendelse og ros for det, jeg er og kan.
6. Jeg arbejder med det, som jeg kan finde ud af.
7. Jeg har ret til at lære nyt.
8. Jeg har ret til at lære med bøger, instrumenter, kroppen og pensel.
9. Jeg har ret til at være mig selv uden mobning.
10. Jeg har ret til at være sammen med piger og drenge, mange og få, store og små, hvide – gule – sorte og blå.

Cykler: Skolen har cykelstativer til cykler, som skal benyttes. Når børn cykler, skal cyklen overholde gældende lovgivning, hvilket er et forældreansvar. Er der brug for at cykle i skoletiden eller i SFO, skal eleverne bruge cykelhjelm.

Dimissionsfest: Afslutningsfest for skolens ældste elever, hvor hver elev kan invitere familien med. Skolens ansatte, bestyrelsen samt elever fra 8. kl. bliver altid inviteret med. 9. klasses forældre planlægger festen, mens 8. klasses forældre er praktiske hjælpere ved arrangementet. Der betales for deltagelse i arrangementet.

Drikkevarer: Drikkevarer i skoletiden er vand eller skolemælk. Se under Skolemælk.

Eckeskallen: Er et blad for hele Børneuniverset, hvor skoleleder, afdelingsledere, bestyrelse, forældre, lærere, børn m.m. skriver små artikler/historier til omkring de oplevelser, de har haft. Alle er velkomne til at komme med indlæg til bladet.

Erhvervspraktik: Hvert år er stor- og ældste-gruppeelever i erhvervspraktik i en uge. Udgifter i forbindelse med praktikken, herunder evt. kørsel, afholdes af familien selv. Forældrene skal selv hjælpe deres barn med at finde en praktikplads. På hjemmesiden findes et dokument omkring formålet med praktikken samt en inspirationsliste over steder, hvor andre har været i praktik.

Ferie uden for skolens ferieperiode: Når I som forældre ønsker at holde ferie – eller af anden årsag ønsker barnet fritaget for undervisning, så stiller skolen sig ikke i vejen for dette. I har som forældre selv ansvar for at indhente faglige mangler. Hvis der i dette tidsrum er brug for selvstændigt arbejde, så aftales dette med gruppelæreren. Dette er et forældreansvar. Fritagelse over to sammenhængende dage aftales med skolelederen i god tid.

Ferieplan: Vi følger Sønderborg Kommunes ferieplan. SFOen har lukket 5. juni, og der er normalt sommerferielukket i uge 29-31 og juleferie mellem jul og nytår.

Forsikring: Skolen har de forsikringer, der kræves, men det er vigtigt, at du som forælder har børnenes forsikring i orden. De vigtigste forsikringer i den sammenhæng er:
• Familiens basisforsikring, dvs. den forsikring der dækker indbo, ansvar, retshjælp og
rejseforsikring for husstanden.
• Heltidsulykkesforsikring.
Hvis dit barn fx er skyld i ting- eller personskade overfor andre (3. mand), vil det være familiens basisforsikring, der har en ansvarsdækning, som kommer i brug, hvis det ender med, at dit barn har et ansvar. Et andet eksempel er, at dit barn kommer til skade i Børneuniverset. Her vil det være den privattegnede heltidsulykkesforsikring, der fx dækker tandskader, m.m.

Fortælling: 0. – 6. kl. har én gang ugentlig fortælletime. Med udgangspunkt i et gennemgående tema fortælles en historie. Temaer, der behandles, er så forskellige som: Den nordiske mytologi, danske opdagelsesrejser, Saxos krøniker, eventyr, romaner osv.

Forældrebestyrelse: Den bestyrelse, som I har valgt til generalforsamlingen. Bestyrelsen består både af forældre, der er knyttet til børnehaven og skolen.

Forældreengagement: At være forældre i Eckersberg Børneunivers betyder, at man er engageret i livet i Børneuniverset. Alle kan og skal yde en indsats. Vi har en forventning til hinanden om, at alle forældre yder et bestemt antal timer, som er fastsat af bestyrelsen. Arbejdet udføres i én eller flere af de faste arbejdsgrupper. Der er også lørdagsrengøring og arbejdslørdag. Alle skal selv registrere anvendt tid. Ud over dette arbejde forventes det, at man sammen med sit barn deltager i andre aktiviteter som fx Åbent Hus, 1. skoledag, Elevpasning ved lærerdage, lejrskole, udflugter osv. Husk at have din ulykkesforsikring i orden – det er den, der skal dække, hvis der sker dig noget.

Fotografering: Der vil komme tilbud om fotografering én gang årligt.

Fredagssnak: Er den ugentlige snak, vi holder i grupperne – dog ikke altid om fredagen. Snakken kan starte med “positivrunden”, hvor der sættes fokus på de gode ting i elevernes skolehverdag. Desuden drøftes aktuelle emner.

Fremmedsprog: Engelskundervisningen starter i 1. kl. og tysk i 3. kl. Begge fremmedsprog afsluttes med eksamen i 9. kl.

Frikvarter: Frikvarteret er børnenes pause fra undervisningen. Frikvarteret bruges af børnene til leg og spil. I lille- og mellemgruppen laves der legeaftaler, imens børnene spiser. Til tider aftales  der større lege på lagene – eller på tværs af lagene – fx fodbold. Vi har ikke gårdvagter, da vi i stedet altid har døren åbent til lærerværelset, hvor børnene altid er velkomne. Det hænger sammen med skolens pædagogiske værdier og vores samværs- og konfliktkultur.

Friplads for en periode: Der kan for en kortere overgang søges delvis friplads. Se retningslinjerne herfor på Intra omkring ansøgningen. Friplads gives kun til nuværende skoleforældre. For at komme i betragtning, skal man også have søgt Fordelingssekretariatet.

Fripladstilskud: Der kan ansøges om tilskud til skolepenge og SFO fra fordelings-sekretariatet i Slagelse. Alle får udleveret et ansøgningsskema via Intra i begyndelsen af skoleåret. Det er ens eget ansvar, at man får søgt ved behov. Spørgsmål kan rettes til skolens sekretær, som gerne er behjælpelig.

Fælleslejr: Hele skolen bor fx på Troldhøj på Als og lever under primitive forhold, i telte, hvor vi blandt andet lever af mad fra bål. Dette gør skolen hvert andet år, altid i ulige år. Børnene bør inden skolestart kunne sove andre steder end hjemme, ligesom at de kan sove uden
mor og far. Det vil gøre deres lejroplevelser langt bedre. Fælleslejren er en del af vores undervisning og kultur, så derfor skal alle deltage.

Fællessamling: Hver fredag afsluttes ugen med fællessamling. Her kan eleverne vise hinanden, hvad de har lavet eller lært. Derudover synger vi sange, der arrangeres evt. lege osv. Timen styres af elever fra det lag, der står for fællessamlingen. Timen afsluttes ofte med friskolesangen ”Et strejf af Eckersberg”.

Fødselsdage: Når man inviterer til fødselsdag, inviterer man enten hele ens egen gruppe, alle pigerne/drengene fra ens gruppe, hele laget, eller alle piger/drenge fra laget eller alle pigerne/drengene fra ens eget klassetrin. Dette for at ingen børn må føle sig valgt fra. Ved
tvivlsspørgsmål så spørg gruppelæreren inden invitationerne sendes ud. Skolens gymnastiksal kan evt. lånes til fødselsdage. Gaveprisen aftales på laget.

Et fødselsdagsbarn fejres ved morgensamlingen med en sang. Barnet må gerne dele noget ud i gruppen/laget.

Generalforsamling: Afholdes hvert år i marts-april måned.

Glemte sager: Kontrollér selv garderoben i SFO og på skolen. På stor-gruppe-gangen står der en stor plastkasse med glemt tøj. Ved Åbent Hus stilles glemt tøj så vidt muligt frem. Ikke afhentet tøj doneres løbende til Røde Kors.

Grundfag: Grundfag er hovedsageligt dansk og matematik, og faget varetages af gruppelæreren.


Gruppe:
Består af 15-16 elever med cirka lige mange fra hvert klassetrin i gruppen.


Gruppelærer:
Svarer til det kendte begreb: Klasselærer.


Idræt:
Børnene klæder om før/efter timen, ligesom det forventes, at de går i bad efter idræt.


Indmeldelse / Indskrivning:
Indskrivning kan ske både til starten af nyt skoleår eller i løbet af året, i det omfang, der er ledige pladser.

Kommunale ordninger: Skolen deltager på lige fod med kommunens folkeskoler omkring:
1. SSP-samarbejde
2. UU-samarbejde
3. Skolepsykolog
4. Skoletandlæge
5. Besøg af sundhedsplejersken

Konfliktkultur: Begrebet dækker over vores pædagogiske værdier, samværsregler og konfliktløsningsmodellen, hvor målet er at lære børnene selvstændigt at håndtere og løse konflikter, hvilket bidrager til fællesskabsfølelse og træning i sociale kompetencer. Vi har derfor
ingen gårdvagter, men et Åbent lærerværelse, hvor børnene altid må komme.

Kontrakt: Laves sammen med de børn, som har svært ved at overholde samværsreglerne. Inden kontrakten udfærdiges, kontaktes forældrene, så de er orienteret, ligesom de løbende har været med i processen. Kontrakten underskrives af skoleleder, gruppelærer og barnet. Kopi sendes med hjem. Formålet er at hjælpe børnene på vej til en ændret adfærd. Brydes kontrakten gentagne gange, kan dette medføre bortvisning.

Kvartalsværksted: Værksteder der minder om de kreative, og praktisk-musiske valgfag. For hvert kvartal, vælger børnene værksteder. Det værksted, der foregår om mandagen kaldes mandagsværksted. Værkstedet om onsdagen kaldes onsdagsværkstedet. Se nærmere under
punktet Værksteder. Vær obs. på, at værksteder er vores praktisk-musiske fag, så det er jer som forældre, der skal hjælpe barnet med at få valgt bredt, så de både møder billedkunst, madkundskab, håndværk og design m.m.

Lag: Eleverne er delt op i fire ”lag”:
1. Lillegruppe er betegnelsen for eleverne i 0. -1. – 2. klasse.
2. Mellemgruppe er betegnelsen for eleverne i 3.- 4. -5. klasse
3. Storgruppen er betegnelsen for eleverne i 6. og 7.klasse
4. Ældstegruppen er betegnelsen for eleverne i 8. og 9.klasse.

Lagdag: Én dag pr. kvartal hvor gruppelærerne har deres lag hele dagen. Dagen bruges fælles på laget til forskellige ting, fx som emnedag, tur ud af huset m.m.

Laglejr: Den lejr hvor fx lille- og mellemgruppen er på lejr uden de andre lag fra skolen. Storgruppens laglejr er en primitiv tur ude i naturen. Ældstegruppens laglejr er lige nu Berlin for 8. klasse og en udenlandstur for 9. klasse.

Legeaftaler: Eleverne i lille- og mellemgruppen laver dagligt legeaftaler. Herigennem lærer de hinanden at kende, og samtidig har alle nogen at lege med i frikvartererne. Der er klare regler for legeaftalerne på hvert lag.

Legetøj: Må kun medbringes efter aftale med gruppelæreren. Samlekort og lignende må ikke medbringes og byttes i skoletiden.

Lektiehjælp: Tilbydes en til to gange om ugen af 9. klasses elever til de elever, der har brug for ekstra træning eller hjælp. Hver elev i niende skal give lektiehjælp to gange om ugen i tre kvartaler.

Linjeværksted: Det værksted der foregår et kvartal ad gangen, to gange om ugen, tirsdag og torsdag. Se også punktet værksteder. Vær obs. på, at værksteder er vores praktisk-musiske fag, så det er jer som forældre, der skal hjælpe barnet med at få valgt bredt, så de både møder billedkunst, madkundskab, håndværk og design m.m.

Lærerdage: Foregår én til to gange om året, hvor lærerne planlægger og evaluerer skoleåret, ligesom de fordyber sig i pædagogiske områder. Forældre eller bedsteforældre overtager skoledagen i disse dage. Normalvis tre dage i løbet af et skoleår.

Læsehold: Foregår i faste ugentlige lektioner, hvor eleverne arbejder med danskfaglige aktiviteter. Eleverne niveaudeles, så de udfordres på deres eget niveau.

Mobil: Efter aftale med lærerne må mobilen anvendes i skoletiden. Der kan være forskellige aftaler på de forskellige lag. Lige nu afleveres mobilerne i en kasse ved skoledagens start. Ved overtrædelse inddrages mobilen og den udleveres efter skoletid. Hvis det gentager sig, kontaktes familien, og der laves en aftale med den enkelte elev og forældrene.

Mobning: Siden starten af Eckersberg Friskole, længe før vi blev et Børneunivers, har der været fokus på trivsel. Derfor er der en lang tradition for at modvirke mobning på mange måder. Den  aktuelle antimobbestrategi (herunder konfliktkultur) kan du finde på Børneuniversets hjemmesideunder: Værdigrundlag og regler

Morgensamling: Hver morgen mødes alle elever og lærere i gymnastiksalen. Vi synger gerne to sange, hylder dagens fødselar(er) og giver/får beskeder om dagens gang m.m. Eleverne er delvist ansvarlige for afvikling af beskeder, musik og præsentation.

Mosen: Et våd- og skovområde ca. 200 m fra skolen, som vi låner til diverse friluftsaktiviteter. Multibaner: Vi har to multibaner – henholdsvis den lille og den store.

Musikundervisning: Ud over den almindelig musikundervisning, er der mulighed for at tilkøbe individuel musikundervisning, som placeres i skoletiden. 

Myretuen: Dette er en klub for de 10-14 årige. Den er ikke kun for skolens elever, men et tilbud til alle i lokalområdet. Den har åbent mandag og onsdag kl. 19:00 – 21:00 og passes af frivillige forældre. I Myretuen kan man bl.a. være med til fri leg i gymnastiksalen, spille bordfodbold, spille bordtennis, computer eller brætspil eller bare hygge sig. Af og til er der noget specielt på programmet, som fx en tur i svømmehallen, til bowling eller på skøjtebanen i Sønderborg. Forældrepasserplanen udarbejdes af et Myretueudvalget.

Mælkeordning: Skolemælk (ikke kakaomælk) kan tilkøbes online på www.skolemaelk.dk.

Mål- og målseddel: Eleverne fra 0. – 7. sætter sig mål for deres grundfag. Målene er forskellige fra lag til lag og fra barn til barn.

Parkering: Brug parkeringspladsen bag gymnastiksalen og på Skoletoften til aflevering og afhentning. Aflevering og afhentning må ikke foregå på parkeringspladsen og indkørslen ved Eckersbergvej.

Præst: Vores lokale præst hedder Lis-Ann Rotem. Konfirmandundervisningen foregår i Ullerup Kirke eller i præstegården på Langbro 2B.

Prøveperiode: Alle nye børn kommer på prøve 1-2 uger før skolestart. Det giver det nye barn, forældrene og lærerne mulighed for at se, om vi er det rette sted for barnet. Efter en prøveperiode holdes der møde med forældrene, barnet, gruppelæreren og skolelederen. Her besluttes, om barnet bliver indskrevet i Eckersberg Børneunivers. Pusser, sutsko og indesko: Af hensyn til rengøringen og det almindelige indeklima på skolen, tager vi udendørssko af, når vi færdes på skolen. Hvert barn har en skohylde. Her stiller man sine udendørssko, når man kommer ind, og tager sine pusser på. Det samme princip gælder i SFO.

Rengøring: Alle elever har en ansvarsopgaver, som er en del af den samlede rengøring på skolen. Herudover gør 6., 7. og 8. klasse dagligt rent på skolen efter skoletid. Hver elev gør rent to gange ugentligt hele året. Som supplement til dette er der forældrerengøring hver 2. lørdag. Toiletter rengøres dagligt af et rengøringsfirma.

Rengøringslørdag: Alle forældre skal en til to gange om året deltage i en rengøringslørdag, hvor man kommer ud i alle de kroge, børnene ikke når i dagligdagen. Rengøringslørdag er normalt i tidsrummet kl. 9 -15. Opgaverne er beskrevet og deltagerlister bliver sendt ud hvert år. Der er normalt et forældrepar, der er tovholdere. De skal sørge for at kontakte deltagerne op til rengøringslørdagen og sørge for at låse skolen op. Hvis man ikke kan den pågældende lørdag, skal man selv bytte med nogle andre forældre. Hvis du har byttet, bedes du kontakte tovholderne, så de ved besked.

Rulleskøjter eller andet på hjul: Hjelm og håndledsbeskyttelse er obligatorisk. Øvrigt udstyr, som fx knæ- og albuebeskyttelse er et forældreansvar.

Rygepolitik: Det er IKKE tilladt for personale, forældre og elever at ryge på Børneuniversets områder.

Samværs- og konfliktkultur: Begrebet dækker over vores pædagogiske værdier, samværsregler og konfliktløsningsmodellen, hvor målet er at lære børnene selvstændigt at håndtere og løse konflikter, hvilket bidrager til fællesskabsfølelse og træning i sociale kompetencer. Vi har derfor ingen gårdvagter, men et åbent lærerværelse, hvor børnene altid må komme.

SFO: Morgensfo foregår i Børnehaven. SFOen åbner hver dag efter skoletid. I sommerferien har SFOen normalt lukket i uge 29-31 (altid 3 sammenhængende uger), der er lukket 5. juni og mellem jul og nytår. I de andre ferieperioder, skal I udfylde de tilsendte pasningssedler, så vi har overblik over, hvor mange børn der kommer i ferien. For sent afleverede sedler kan betyde, at vi ikke kan modtage jeres børn, eftersom personalenormeringen bliver tilpasset antal tilmeldte. Er der under 6 børn til SFO-pasning, bliver børnene i stedet passet i Børnehusets lokaler. Dette af hensyn til personalets feriemuligheder. Der foregår en del samlukning mellem børnehave og SFO.

Skole – Hjem samtaler: I efteråret og i foråret afholder vi samtaler, som hovedsageligt er en dialog mellem barnet og læreren. Her får hvert barn en halv time, hvor gruppelæreren fortæller om barnets skoleliv og der laves fremadrettede arbejdsaftaler mellem barn, skole og hjem. Barnet skal deltage i samtalen sammen med forældrene og læreren.

Skolekreds: Skolekredsen er skolens højeste myndighed. Medlem af skolekredsen er enhver, som har børn på skolen. Skolekredsen vælger en bestyrelse ved den årlige generalforsamling.

Skolens kontor: Sekretæren kan kontaktes mandag – torsdag i tidsrummet fra kl. 8:00 til 15:00 og fredag fra 8:00 til 12:00 på tlf. 92 44 80 63. Du er velkommen til at maile, men har du brug for et hurtigt svar, så ring. I skoleferierne er kontoret lukket.

Skolepenge: Skolepenge 0.-3. klasse 1. barn: kr. 1450, 2. barn kr. 1100, 3. og 4. barn kr. 270. SFO 0.-3. klasse kr. 360

Skolepsykolog/PPR: Skolen er tilknyttet det fælleskommunale skolepsykologiske rådgivningskontor i Sønderborg. Vi har en fast månedlig dag, hvor både psykolog, sundhedsplejersken og en socialrådgiver møder ind til konsultative møder i Børneuniverset.

Sommerfest: Årets sidste arrangement med fælles kaffe- og kagebord, boder, udstillinger og bands. Alle familier medbringer kage/dessert/frugt.

Sorg- og kriseplan: Universet har en sorg- og kriseplan for både børn og ansatte.

Spisepause: Den enkelte gruppe spiser sammen med gruppelæreren. Mens der spises, kan man høre historie, hyggesnakke, øve tabeller, bruge danmarkskortet, spille whist og meget andet. Hvad man gør, afhænger i høj grad af, hvilket lag man er på.

Støtteforening: Udenfor skolekredsen er der oprettet en selvstændig støtteforening. Støtteforeningens midler kan søges, og være med til at give børn og voksne i Børneuniverset mulighed for at få andre oplevelser, og lave “specielle / ekstraordinære” investeringer. Ansøgninger
til støtteforeningen skal altid gå via skolelederen. Medlemmer af støtteforeningens bestyrelse, der har børn på skolen, er fritaget for at bidrage med arbejdstimer på skolen. Se mere på støtteforeningens side på skolens hjemmeside.

Sundhedsplejersken: Kontakter forældre og lærere via Intra forud for undersøgelser.

Sygdom og fravær: Elevfravær skal meldes til skolen på 1. fraværsdag inden kl. 8:00. Meldingen sker direkte til skolens kontor med mindre andet er aftalt med gruppelæreren. Det er muligt at sende en sms herom på følgende nummer: 92448063. Der føres fraværsstatistik. Ved 10 % fravær kontakter gruppelærerne jer forældre. Ved 15 % fravær inddrages PPR eller lignende.

Tilsynsførende: Den tilsynsførendes arbejde består primært i at dukke op på skolen engang imellem for at følge med i børnenes skoleliv. Ud fra disse besøg og de observationer denne gør sig, skrives en beretning, som fremlægges ved den ordinære generalforsamling. Den
tilsynsførende evaluerer besøgene med skolelederen. 

Transport: Transport af børnene til fx lejr eller udflugt, foretages af frivillige forældre i privatbiler. Derfor er det vigtigt, at vi har jeres kørselstilladelser. Børn medtages ikke uden kørselstilladelse.

Tovholder: Den person, der er ansvarlig for en specifik arbejdsgruppe eller arbejdsområde. Udenlandstur 9. klasse: Eleverne er i samarbejde med deres gruppelærer med i processen omkring, hvor turen skal gå hen inden for de fastsatte økonomiske rammer. Der bliver ikke tale om ski-, bade eller shoppingferie. Forældre er velkomne til at deltage i turen for egen regning.

Udlån af lokaler og udstyr: Foreninger i Blans, forældre med børn på skolen og medarbejdere kan leje gymnastiksalen. Støtteforeningen har, i gymnastiksalen, nogle borde til brug i forbindelse med forskellige arrangementer. Andre kan også låne dem i forbindelse med “private”
arrangementer, ligesom der er mulighed for at låne bestik, porcelæn m.m. Henvendelse for aftale om lån af gymnastiksalen m.m. skal ske til skolens sekretær.

Udmeldelse: Sker skriftligt til skolen med en måneds varsel til d. 1. eller 15. i måneden.

Vedtægter: Kan læses på hjemmesiden.

Venteliste: Vi er desværre tit i den situation, at der ikke er flere ledige pladser på en årgang. Man er velkommen til at skrive sit barn på venteliste. Er der en ledig plads, bliver man kontaktet, og barnet tilbydes en prøveperiode. Se prøveperiode og Blans-garanti.

Værksteder: Timerne ligger sidst på dagen. De er hovedsageligt kreative og praktisk-musiske. Eleverne vælger (sammen med deres forældre), hvilke værksteder de kunne tænke sig. Se også linjeværksted og kvartalsværksted. Vær obs. på, at værksteder er vores praktisk-musiske fag, så det er jer som forældre, der skal hjælpe barnet med at få valgt bredt, så de både møder billedkunst, madkundskab, håndværk og design m.m.

Værkstedssedler: I slutningen af hvert kvartal får eleverne sedler med hjem (eller sendt via Skoleintra), hvor de får mulighed for at vælge værksteder til det kommende kvartal – i prioriteret rækkefølge. Eleverne vælger (sammen med deres forældre), hvilke værksteder de kunne tænke sig, og de skal prioritere fra 1.-3. valg. Vær obs. på, at værksteder er vores praktisk-musiske fag, så det er jer som forældre, der skal
hjælpe barnet med at få valgt bredt, så de både møder billedkunst, madkundskab, håndværk og design m.m.

Åbent hus: Ca. fire gange om året arrangerer børnene, at forældrene skal komme på skolen. To af dem er åbent hus arrangementer, hvor vi viser, hvad vi har lavet i værkstedet i sidste kvartal. De andre gange står programmet på drama/band og sommerfest. Arrangementet varer ca. 3 timer og er en hyggelig måde at mødes på. Der er mødepligt til disse arrangementer. Til åbent hus har
forældrene ansvaret for deres egne børn.

Åbent lærerværelse: Lærerværelset er åbent for både børn og forældre i hverdagen. Se frikvarter. Skulle I komme til en lukket dør, så er det oftest fordi lærerne er ved at give en vigtig intern besked. Men bank endelig på.

Vi håber, at ordene kan hjælpe jer godt på vej. Synes du som ny forældre, at der mangler
noget, må du gerne fortælle det til os, så vi kan få det med i vores ABC.