På Eckersberg Børneunivers bruger vi en række ord om de specielle ting der foregår hér – når man har været her et stykke tid, glemmer man helt, at det er vores egne, ord som ikke alle kender. Hér kan du se en lille forklaring på de vigtigste ord og de praktiske ting, der gælder for vores skole.

Aldersintegration: Eleverne fra forskellige klassetrin undervises i samme lokale af samme lærer. Eksempelvis er 0. til 2. klasse sammen, 3. til 5. og 6. til 7. klasse. Se også ordet “lag”.

Anonymitet: Enhver er velkommen til at komme med indlæg til f.eks. hjemmesiden eller Eckeskallen. Åbenhed og dialog fungerer allerbedst, når vi alle kan se, hvem der har lavet indlæg. Hvis du kunne tro, at dit indlæg kunne blive misforstået eller misbrugt, og derfor gerne vil være anonym, vil bestyrelsen/skolelederen gerne hjælpe med at vurdere din tekst.

I givet fald hjælper bestyrelsen/skolelederen med at lave en generalisering og/eller anonymisering af din henvendelse, inden den meldes ud.

Det skal dog være bestyrelsen/skolelederen bekendt, hvem henvendelsen kommer fra. Kontakt skolelederen eller bestyrelsen enten via mail eller kontakt et medlem direkte.

Ansvarsopgaver: Inden eleverne holder pause, skal der ryddes op, tømmes skraldespand, tørres borde af, luftes ud m.m. Hver dag har hver elev en lille opgave.

Arbejdsgrupper: De grupper alle forældre vælger sig ind på alt efter evner og interesser. Tovholderen indkalder derefter til arbejdslørdage eller aftenmøder, som man melder sig til frivilligt.

Band: 
Er én af vores måder at lave musikundervisning på fra 3. til 9. klasse.

Blans-garanti: 
Skolen har en Blans-garanti, hvilket vil sige, at familier bosiddende eller tilflyttere til Blans, har en garanti for at få deres børn indskrevet på Eckersberg Friskole, forudsat at der er plads og gruppen kan rumme det. Børn bosiddende i Blans vil have første prioritet uanset placering på en evt. venteliste.

Borde
: Støtteforeningen har i gymnastiksalen, nogle borde til brug i forbindelse med forskellige arrangementer. Andre kan også låne dem i forbindelse med “private” arrangementer, men vi vil gerne vide hvem, hvor og hvornår andre bruger vores ting. 
Til dækning af diverse slidtage og vedligeholdelse, betales kr. 25,- pr. bord + evt. erstatning for ødelagte dele. 
For kopper, tallerkner, bestik m.m. betales kr. 100,- (uanset antal) + evt. erstatning for ødelagte dele.
 Skolen og støtteforeningen har til enhver tid fortrinsret til bordene, porcelænet og bestikket.
 Henvendelse for aftale om lån af borde, sker ved at henvende sig til sekretæren på skolens kontor.

Bortvisning af elever
: Bortvisning kan forekomme, men inden man når så langt, forsøges med kendte muligheder som f.eks. forældrekontakter, møder og samtaler. Hvis det herefter stadig er nødvendigt at skride til bortvisning, er det besluttet at:

 1. Kompetencen til at bortvise en elev i 1 uge, ligger hos skolelederen.
 2. Før eleven kommer tilbage på skolen, skal der holdes et møde mellem elev, forældre, bestyrelsen og skolelederen. Mødet skal munde ud i en klar aftale om ændret adfærd og indstilling til skolelivet.
 3. Der gives max. 1 bortvisning, idet næste skridt er en udmeldelse.
 4. Kompetencen til at udmelde en elev ligger i bestyrelsen.

Computer i frikvarterne
: Efter aftale med sin lærer, må man bruge skolens computerne i frikvarterne til spil og andet, dog ikke chatte eller anvende programmer, der har en chat-funktion i sig. Det er heller ikke tilladt at spille blodige og voldelige computerspil.

Cykler
: Cyklen skal gerne være barnets foretrukne transportmiddel til og fra skole. Skolen har en parkeringsplads specielt indrettet til cykler og denne bør benyttes. Dette for at undgå cykler spredt ud over et større areal, hvor de muligvis vil komme til at stå i vejen.
Cyklen bør desuden i den mørke vintertid være forsynet med de lovpligtige for- og baglygter. 
Er der brug for at cykle i skoletiden, f.eks. ifbm. et værksted eller i SFO, skal eleverne være iført cykelhjelm, som i øvrigt anbefales også udenfor skolen. Ifbm. cykling i skoletiden, får børnene fælles instruks før afgang. 
Bemærk iøvrigt at Rådet for Større Færdselssikkerhed anbefaler, at man først i 10-års alderen, betragter børn som trafiksikre.

Dimissionsfest: 
Afslutningsfest for skolens ældste elever, hvor hver elev kan invitere forældre, bedsteforældre og en god kammerat. Skolens ansatte, bestyrelsen samt elever fra 8. kl. bliver inviteret med tilskud fra skolen.

Drikkevarer: 
Drikkevarer i skoletiden er vand eller skolemælk.

Eckeskallen
: Skoleblad for Eckersberg Friskole, der udkommer ca. 1 gang om måneden.

Erhvervspraktik: 
Hvert år er storgruppe- og ældstegruppeelever i erhvervspraktik i en uge. Praktikken forberedes og efterbehandles med gæstelærer, litteratur, rapportskrivning m.m. Udgiften ifbm. praktikken, herunder evt. kørsel, afholdes af familien selv.

Forsikring
: Skolen har de forsikringer, der kræves, men det er vigtigt at du som forælder har børnenes forsikring iorden. De vigtigste forsikringer i den sammenhæng er:

 • Familiens basisforsikring, dvs. den forsikring der dækker indbo, ansvar, retshjælp og rejseforsikring for husstanden.
 • Heltidsulykkesforsikring.

F.eks. hvis dit barn er skyld i ting eller personskade overfor andre (3. mand). Her vil det være familiens basisforsikring der har en ansvarsdækning som kommer i brug, hvis det ender med at dit barn har et ansvar.
Et andet eksempel er at en dit barn kommer tilskade på skolen eller i børnehuset. Her vil det være den privattegnede heltidsulykkesforsikring, der dækker f.eks. tandskader. Eller hvis dit barn pådrager sig en méngrad over 5% (eller 8% alt efter forsikring), vil det også være din egen forsikring der dækker dette.
Hvis dit barn er praktik, vil det som regel svare til et ansættelsesforhold. I de tilfælde vil dit barn være dækket af skolens lovpligtige arbejdsforsikring samt erhvervsansvarsforsikring. Dog således at hvis dit barn er dækket af Statens Forsikringsordning ved erhvervsorientering, går statens ordning forud for disse forsikringer.

Fortælling
: 0. – 6. kl. her én gang ugentlig fortælletime. Med udgangspunkt i et gennemgående tema, fortælles en historie. Temaer der behandles er så forskellige som: Den nordiske mytologi, danske opdagelsesrejser, Saxos krøniker, eventyr, romaner osv.

Forældreengagement: 
At være forældre på friskolen betyder, at man er engageret i livet på skolen. Alle kan og skal yde en indsats. Vi har en forventning til hinanden om, at der ydes en arbejdsindsats af hver forældre på skolen på et af bestyrelsen fastsat antal timer. Arbejdet kan udføres i én eller flere af de faste arbejdsgrupper. Alle skal selv registrere anvendt tid. Læg evt. en seddel i postkassen.
Udover dette arbejde forventes det at man deltager i andre aktiviteter som f.eks. Åbent Hus, 1. skoledag, lejrskole, udflugter osv.

Forældreferie:
 Når I som forældre ønsker at holde ferie eller af anden årsag ønsker barnet fritaget for undervisning, så stiller skolen sig ikke i vejen for dette. Hvis der i dette tidsrum er brug for selvstændigt arbejde, så aftales dette med gruppelæreren. Dette anses for værende et forældreansvar, at få denne del på plads med gruppelæreren.

Forældresamtaler:
 I efteråret og i foråret afholder vi forældresamtaler. Her får hvert barn en halv time, hvor gruppelæreren fortæller grundigt om barnets skoleliv og der laves fremadrettede arbejdsaftaler mellem skole og hjem. Barnet skal deltage i samtalen sammen med forældrene og læreren.

Fotografering
: Der vil komme tilbud om fotografering én gang årligt.

Fredagssnak: 
Er den ugentlige snak, vi holder i grupperne – dog ikke altid om fredagen. Vi starter med ”positivrunde”, hvor der sættes fokus på de gode ting i elevernes skolehverdag. Herefter drøftes aktuelle temaer, uløste konflikter kan tages op m.m.

Fremmedsprog:
 Engelskundervisningen starter i 0. kl. og tysk i 5. kl. 
Begge fremmedsprog afsluttes med eksamen i 9. kl.

Frikvarter:
 Frikvarteret er børnenes og de voksnes pause fra undervisningen. Frikvarteret bruges af børnene til leg og spil. I lille- og mellemgruppen laves der legeaftaler, medens børnene spiser. Til tider aftales der større lege på lagene eller på tværs af lagene f.eks. fodbold.

Fripladstilskud: 
Der kan ansøges om tilskud til skolepenge og SFO fra fordelingssekretariatet i Slagelse. Alle børn får udleveret ansøgningsskema i begyndelsen af skoleåret.

Fælleslejr: 
Hele skolen bor på Troldhøj på Als og lever under primitive forhold i mindre telte og i store 20-mandstelte, hvor vi lever af mad fra bål. Dette gør skolen hvert andet år, altid i ulige år.

Fællessamling: 
Hver uge afslutter vi fredagen med fællessamling. Her kan eleverne vise hinanden, hvad de har lavet eller lært. Derudover synger vi sange, der arrangeres evt. lege. Timen styres af elever fra det lag, der står for fællessamlingen. 4 kvartaler = 4 lag. Timen afsluttes ofte med friskolesangen ”Et strejf af Eckersberg”.

Fødselsdage:
 Det er aftalt, at når man inviterer til fødselsdag, inviterer man enten hele ens egen gruppe, flere grupper eller alle piger/drenge i én eller flere grupper eller éns eget klassetrin. Et fødselsdagsbarn fejres ved morgensamling med en sang. Man er også velkommen til at give barnet en kage med i skole. Gaveide max. 30 kr. 
Skolens gymnastiksal kan evt. lånes til fødselsdage.

Glemte sager: 
…hober sig op og bør til enhver tid afhentes snarest. Kontrollér selv garderoben i SFO og på skolen. Ved Åbent Hus arrangementer stilles glemte sager så vidt muligt frem. Ikke afhentet tøj, doneres til Røde Kors.

Grundfag: 
Grundfag er hovedsageligt dansk og matematik, men også orienteringsfagene indgår i grundfag.

Gruppelærer: 
Svarer til det kendte begreb: Klasselærer.

Indmeldelse / Indskrivning:
 Indskrivning kan ske både til start af nyt skoleår eller i løbet af året, i det omfang, der er pladser ledige. Se mere her.

Kinatur:
 9. klasse optjener igennem deres skoletid en udlandstur. Den er i øjeblikket en tur til Beijing Kina og omtales derfor i det daglige som “Kinaturen”.

Kommunale ordninger: 
Friskolen deltager på lige fod med kommunens folkeskoler i følgende foranstaltninger:

 1. Skolelæge
 2. Besøg af sundhedsplejeske
 3. Skolepsykolog
 4. Skoletandlæge

Kvartalsværksted: 
Det værksted, der foregår et kvartal ad gangen, én gang om ugen, mandag – onsdag og kaldes derfor også mandag- og onsdags-værksted. Se også punktet værksteder.

Kursustime: 
Timer med forskelligt fagt eller socialt indhold. Indholdet varierer meget fra lag til lag.

Lag: 
Eleverne er delt op i fire ”lag”:

 1. Lillegruppe er betegnelsen for eleverne i 0.- 1. og 2.kl.
 2. Mellemgruppebetegnelsen for eleverne i 3.- 4. og 5.kl.
 3. Storgruppen er betegnelsen for eleverne i 6. og 7.kl.
 4. Ældstegruppen er betegnelsen for eleverne i 8. og 9.kl.

Lagdag: 
Én dag pr. kvartal har gruppelæreren sin gruppe fra kl. 8-14. Dagen bruges fælles på laget til forskellige ting, fx som en emnedag eller man tager på udflugt.

Laglejr: 
Den lejr f.eks. lillegruppen er på uden de andre lag fra skolen.

Lejr: 
Hvert år er alle børn på lejr. Hvert andet år er de på henholdsvis fælleslejr og laglejr.

Legeaftaler: 
Eleverne i lillegruppen laver dagligt legeaftaler. Herigennem lærer de hinanden at kende og samtidig har alle nogen at lege med i frikvartererne. Derudover lærer eleverne også at sige til og fra.

Lektiehjælp: 
9. klasse tilbyder elever der brug for ekstra træning eller lektiehjælp denne service to gang om ugen. Hver elev i niende skal derfor give lektiehjælp to gange i ugen i tre kvartaler.

Linieværksted:
 Det værkstedsforløb, der foregår et kvartal ad gangen, to gange om ugen (tirsdag og torsdag). Se også punktet værksteder.

Læsehold: 
Foregår i faste ugentlige lektioner, hvor eleverne arbejder med dansk: læsning, skrivning, stavning, samtale m.m. Eleverne niveaudeles, så de udfordres på deres niveau.

Læseholdsmodel: 
En betegnelse, taget fra lillegruppens læseundervisning, hvor eleverne inddeles i niveauer. I august starter man f.eks. i lillegruppens læseundervisning som regel med 3-4 niveauer, der i løbet af året udvikler sig til 6-8 niveauer.

Mobil:
 Børnenes mobiltelefoner skal i skoletiden være slukket, og skoletid er kendetegnet ved at eleven opholder sig på skolen, dvs. oftest i tidsrummet mellem kl. 8.00 – 14.45, samt ved udvidet skoletid. Efter aftale med lærerne må mobilen anvendes i skoletiden. Ved overtrædelse inddrages mobilen og udleveres efter skoletid. Hvis det gentager sig kontaktes familien og der laves en aftale med den enkelte elev. Evt. at mobilen afleveres til læreren før undervisningens begyndelse.

Mobning:
 Siden starten af Eckersberg friskole, længe før vi blev et Børneunivers, har der været fokus på trivsel. Derfor er der en lang tradition for at modvirke mobning på mange måder. Den aktuelle antimobbestrategi kan du finde på siden Værdigrundlag og regler. 

Morgensamling: 
Hver morgen mødes alle elever og lærere i gymnastiksalen. Vi synger gerne to sange, hylder dagens fødselar(er) og giver/får beskeder om dagens gang m.m. Det er ekstra dejligt, når det er elever, der spiller til morgensamling.

Mosen: 
Et våd- og skovområde vi låner til diverse friluftsaktiviteter. Mosen er 200 m fra skolen.

Multibaner: 
Vi har to multibaner. Skolens egne bane også kaldet den lille multibane og byens bane kaldet den store multibane. De bruges til mange ting, men især boldspil og rulleskøjteløb.

Myretuen:
 Dette er en klub for de 10-14 årige. Den er ikke kun for skolens elever, men et tilbud til alle i lokalområdet. Den har åbent mandag og onsdag kl. 19:00 – 21:00 og passes af frivillige forældre. 
I Myretuen kan man bl.a. være med til fri leg i gymnastiksalen, spille bordfodbold, spille bordtennis, computer eller brætspil eller bare hygge sig. Af og til er der noget specielt på programmet, som f.eks. en tur i til svømmehal, til bowling eller på skøjtebanen i Sønderborg. 
Forældrepasserplanen udarbejdes af et Myretue-udvalg betående af 3 forældre.

Mælkeordning: 
Skolen uddeler 1/4 ltr. mælk til alle skolens børn hver dag. Børnene bestemmer selv, hvilken mælk de ønsker. Mælken bestilles over internettet og udgiften til skolemælk afholdes af forældrene. Der kommer information med hjem fra Arla om, hvorledes mælken bestilles.

Mål: 
Eleverne (bortset fra lillegruppen) sætter sig ugentlige mål.

Målseddel: 
Udleveres mandag morgen. Eleverne sætter sig mål for, hvor meget de vil nå i deres bøger samt hvad de gerne vil blive bedre til. Fredag gennemgås målsedlen sammen med gruppelæreren.

Ole Købmand: 
Købmand Prinds, som bor lige overfor skolen og som vi er glade for, men som børnene ikke må besøge i skoletiden, medmindre de har en aftale med en lærer.

Præst: 
Vores lokale præst hedder Lis-Ann Rotem. Konfirmandundervisningen foregår udenfor skoletiden i Ullerup Kirke eller i præstegården på Langbro 2B.

Pusser og sutsko: 
Af hensyn til rengøringen og det almindelige indeklima på skolen, har hvert barn lige inden for hoveddøren en plads på en skohylde. Her stiller man sine udendørssko, når man kommer ind, og tager sine pusser på. Det samme princip gælder i SFO. Hvert barn skal derfor have mindst ét par pusser på skolen.

Rengøring: 
Alle elever har en ansvarsopgave (se denne), som er en del af den samlede rengøring på skolen. Herudover gør 6. til 8. klasse dagligt skolen rent efter skoletid. Hver elev gør rent to gange ugentligt hele året.
Belønningen for denne indsats er en årlige lejr. I ulige år er alle på fælleslejr. I lige år er vi på laglejr: 
Lillegruppen i en spejderhytte. Mellemgruppen forskellige steder i kongeriget. Storgruppen I sverige. 8. klasse i Berlin (lige nu) og 9. klasse i Beijing Kina.
Som supplement til dette er der hver 2. lørdag nogle aktive forældrepar, der tager de steder, som ikke nås i det daglige – se nedenfor.

Rengøringslørdag: 
Alle forældre skal to gange om året deltage i en rengøringslørdag, hvor man kan komme ud i alle de kroge, børnene ikke når i dagligdagen. Rengøringslørdag er i tidsrummet kl. 9 – 13, hvor der holdes en hyggelig kaffepause. Opgaverne er beskrevet og deltagerlister bliver sendt ud hvert år. Der er et forældrepar, der er tovholdere. De skal sørge for at kontakte deltagerne op til rengøringslørdagen og sørge for at låse skolen op.
Hvis man ikke kan den pågældende lørdag, skal man selv bytte med nogle andre forældre. Hvis du har byttet bedes du kontakte tovholderne, så de ved besked. Timerne tæller med til de arbejdstimer, der forventes af alle forældre.

Rulleskøjter: 
Det er sjovt at løbe på rulleskøjter, men det er en selvfølge, at vi kun løber på dem udendørs.
Det er dog ikke sjovt at slå sig og det er derfor et krav, at hvis børnene vil løbe på rulleskøjter i pauserne eller i SFO, så er de beskyttet. Dvs. de skal have hjelm og håndledsbeskyttelse på. Øvrige udstyr, som fx knæ- og albuebeskyttelse er et forældreansvar. Det anbefales iøvrigt, at børnene anvender dette sikkerhedsudstyr også udenfor skole- og SFO-tid.

Rygepolitik
: Det er IKKE tilladt for eleverne at ryge på skolen. Det er tilladt for voksne at ryge udendørs på et nærmere angivet areal.

Skohylder: 
Vi har ikke udesko på inde, derfor står sko på skohylder. Se også “Pusser”.

Skolekreds:
 Skolekredsen er skolens højeste myndighed. Medlem af skolekredsen er enhver, som har børn på skolen.

Skolelæge: 
Børnene bliver i deres skoleforløb undersøgt 2 gange af skolelægen. En indskolingsundersøgelse i 0. kl og en udskolingsundersøgelse i 9. kl. Begge undersøgelser omfatter en almindelig lægeundersøgelse, herunder måling af højde og vægt, syns- og høreprøve samt undersøgelse af farvesans. I 0. kl. undersøges endvidere for fin- og grovmotorik og generelt om hvordan børnenes trivsel og udvikling er.

Skolens kontor: 
kan kontaktes dagligt fra kl. 8:00 til 15:00. Du er velkommen til at maile, men har du brug for et hurtigt svar, så ring.

Skolepenge
: Det er ikke gratis at have sit barn indskrevet på friskolen. Beløbet er dog ikke større end hvad der svarer til en typisk SFO-betaling, der dog fortsætter også efter 3. klasse. Se mere her.

Skolepsykologisk rådgivning:
 Skolen er tilknyttet det fælleskommunale skolepsykologiske rådgivningskontor i Sønderborg, hvorfra al skolepsykologisk og talepædagogisk rådgivning og undersøgelse administreres.

Sommerfest: 
Årets sidste arrangement med fælles kaffe- og kagebord, boder, udstillinger og bands på scenen.

Sorg- og kriseplan:
 Forefindes på lærerværelset. Spørg hér, hvis du vil vide mere.

Spillemaskiner og elektronisk underholdning:
 Gameboys, spillemaskiner, Pokemon kort, Diddl samlinger og lignende anser vi som underholdningseffekter, som er accepterede i skoletiden. Vi tager selvfølgelig individuelle hensyn og ser på den enkeltes “behov”.

Der må spilles musik fra mp3/4-afspillere i pauserne.

Bærbare computere må bruges i stor- og ældstegruppen – såfremt skydespil og andre lignende sider undgås.

Spisepause:
 Kl. 10:45 er det spisetid i grupperne (10:30 for lillegruppen). Den enkelte gruppe spiser sammen med gruppelæreren. Mens der spises, kan man høre historie, hyggesnakke, øve tabeller, bruge danmarkskortet, spille whist og meget andet. Hvad man gør, afhænger i høj grad af, hvilket lag man er på.

Støtteforening:
 Udenfor skolekredsen er der oprettet en selvstændig støtteforening. Dens primære opgave er at skaffe penge, sådan at skolen er i stand til at lave “specielle / ekstraordinære” investeringer. Skolen søger hvert år støtteforeningen om midler til egnede formål og heldigvis er støtteforeningen meget velvillig! Medlemmer af støtteforeningens bestyrelse, der har børn på skolen, er fritaget for at bidrage med arbejdstimer på skolen. Se mere her.

Sundhedsplejersken: 
Børnenes første undersøgelse i 0. kl. foretages af både skolelægen og sundhedsplejersken. Dernæst følger sundhedsplejersken børnene hvert år til og med 8. kl. Børnene bliver vejet og målt og deres syn og farvesans undersøges. Høreprøve foretages de første år og derefter efter behov. Inden hver undersøgelse, får børnene udleveret et spørgeskema, som medbringes til undersøgelserne. Hvis der er behov for det, taler sundhedsplejersken med eleverne om forskellige emner, som f.eks. pubertet, hygiejne, kost og mobning.

Sverigestur: 
Som løn for rengøringsindsatsen igennem storgruppetiden kommer en storgruppeelev enten til Sverige i 6. eller 7. klasse.
Sverigesturen er lige nu en camp-tur hvor vi bor i tipier, sejler og meget mere. Vi bruger området omkring Bengtfors.

Sygdom: 
Elevfravær pga. sygdom skal meldes til skolen på 1. sygedag inden/omkring skolestart.

Tandplejen:
 Skolen er tilknyttet den kommunale børnetandpleje. Undersøgelserne sker ca. hver 8. måned eller oftere, efter behov. I de første klasser aftaler tandklinikken mødetider med forældrene. Senere kører børnene med skolebussen til undersøgelserne.

Telefonbogen:
 Skolen har haft en telefonbog (på hjemmesiden) med oplysninger om alle elever, forældre og ansatte. Disse oplysninger er i dag tilgængelige via Skoleintra. Spørg webmaster@eckersberg-friskole.dk hvis du ikke kan finde det du søger.

Tilsynsførende: 
Skolens tilsynsførende er John Solkær Pedersen, Skoletoften 6, Blans. Tilsyn består primært i at dukke op på skolen engang imellem for at følge med i børnenes skoleliv. Herudover skal den tilsynsførende deltage i forskellige arrangementer som Åbent Hus, Julemarked og Sommerfest. Udfra disse besøg og de observationer han gør sig, skriver han sin beretning, som fremlægges ved den ordinære generalforsamling. Se mere her.

Trafik omkring skolen: 
Vi skal alle hjælpe til med at sikre børnenes færdsel i og omkring skolen. Der sker hvert år ulykker omkring skoler – vi skal gøre alt vi kan for, at vores skole ikke bliver én af dem. Derfor er der en række forhold, vi skal være opmærksomme på:
Al trafik med bil, motorcykel og knallert er forbudt på skolens område mellem kl. 7:30 og 15:30.
For at minimere trafik dér hvor børnene løber omkring, er parkeringspladsen ved skolen KUN for medarbejdere i skoletiden. Der må ALDRIG parkeres foran cykelstativernes udkørsel. Når man som forældre afleverer eller henter sit barn på skolen, skal det foregå på skoletoften eller P-pladsen ved købmanden.
Ligeledes SKAL færdselsloven respekteres og man skal være MEGET opmærksom på børnene omkring skolen.
Hvis børnene selv cykler til og fra skole, så husk cykelhjelm og lys på cyklen i den mørke tid.

Transport:
 Transport af børnene, f.eks. til lejrudflugt, foretages oftest af frivillige forældre i privatbiler.
Transport til og fra skolen ved vi kan være en udfordring for de, der bor længere væk og vi forsøger at påvirke til rimelige løsninger. Se mere i menuen Undervisning og undermenuen Ferie og busforbindelser – eller tryk her.

Tovholder
: Den person der er ansvarlig for en specifik arbejdsgruppe eller arbejdsområde.

Udlån af lokaler og udstyr: 
Formål: For at sikre hurtige og ensartede svar i forbindelse med “øvrige brugeres” ønsker om lån af lokaler og udstyr på Eckersberg Friskole, er følgende generelle retningslinier fastlagt af bestyrelsen. Ønsker om lån af lokaler og udstyr, som ikke er beskrevet her, kan selvfølgelig også fremsættes, men da de evt. skal behandles på et bestyrelsesmøde, kan der gå op til en måned, inden man kan få svar.
Hvad kan man låne: Gymnastiksalen med borde og stole. Herunder også redskaber, men vær opmærksom på regler for brug af disse. Reglerne kan ses i redskabsrummet.
Hvad kan man IKKE låne: Klubhuset, da det ikke er skolens, men udlejes af Blans Klubhus. Myretuen kan kun lånes af myretue klubben (et rum i kælderen).
Hvem kan låne: Foreninger i Blans, forældre med børn på skolen, til børnefødselsdage og skolekredsmedlemmer kan leje gymnastiksalen for kr. 1.200,- inkl. inventar og porcelæn (der opkræves kr. 1.000,- i depositum når nøglen hentes).

Udlandlejr: 
Efter både rengøring i storgruppetiden og på ældstegruppelaget får 8. klasse en udlandslejr. Lige nu går turen til Berlin.

Udmeldelse: 
Sker skriftligt til skolen.

UU-vejledning: Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud fra kommunen til at sikre alle der afslutter grundskolen kommer videre i en ungdomsuddannelse. UU-vejlederen er en personlig vejleder, der følger alle elever på de sidste klassetrin og ind til de er igang med en uddannelse. Se mere på vores hjemmeside her.

Vedtægter:
 Kan læses på hjemmesiden. Se mere her.

Voldspolitik:
 Forefindes på lærerværelset. Grundlæggende har en lærer ret til at forhindre, at et barn laver skade på sig selv eller andre.

Værksted: 
Timerne ligger sidst på dagen. De er hovedsagligt praktiske. Eleverne vælger (sammen med deres forældre), hvilke værksteder de kunne tænke sig, fx smedning, håndarbejde, boldspil, træværksted, band, bålværksted, julegaveværksted, leg & bevægelse, jernalderværksted, drama, skulptur-værksted, malerier eller madlavning. Se også linieværksted og kvartalsværksted.

Værkstedssedler: 
I slutningen af hvert kvartal får eleverne sedler med hjem (eller sendt på mail/Skoleintra), hvor de får mulighed for at vælge værksteder til det kommende kvartal – i prioriteret rækkefølge. Eleverne vælger (sammen med deres forældre), hvilke værksteder de kunne tænke sig. Lærerne gør deres bedste for at opfylde alle ønsker. Da dette sjældent går op, benytter vi os af elevernes 2. ønsker.Vælger man ikke at udfylde/aflevere sedlerne eller markerer man kun sit 1. ønske, går vi ud fra, at alle værkstederne har lige stor interesse og lærerne vil derfor vælge for eleven.

Uge- og 14-dagopgave: 
9. klasse har ofte skriftlige opgaver for, som skal laves inden for en uge.
6. til 8. klasse har ca. hver 14. dag en skriftlig opgave som hjemmearbejde. Tidsforbruget til en opgave er ca. 4 timer.

Åben skole: 
Forældre er til enhver tid velkommen til at komme og være med i undervisningen og dagligdagen. Ikke kun som tilskuere, men også som aktive deltagere.

Åbent hus: 
Ca. fire gange om året arrangerer børnene, at forældrene skal komme på skolen. To af dem er rene åbent hus arrangementer hvor vi viser, hvad der er blevet lavet i værksted det seneste kvartal. De to andre gange er det drama/band og sommerfest, der står på programmet. Arrangementet varer ca. 3 timer og er en hyggelig måde at mødes på. Der er mødepligt til disse arrangementer.

Åbent lærerværelse: 
Lærerværelset er åbent for både børn og forældre til enhver tid.