Erhvervspraktik for elever i Eckersberg Børneunivers

Elever i Eckersberg Børneunivers har en årlig praktikuge fra 6.-9. skoleår. Lige nu falder praktikugen i uge 41 – dette kan dog ændres fremadrettet efter aftale med UU.
Forældrene hjælper børnene med at lave praktikaftaler og udfylde praktiksedlen, som afleveres til gruppelæreren.

Formålet med erhvervspraktikken

Praktikken skal være med til at give:

 • indsigt i en arbejdsplads og dens daglige liv og vilkår
 • forståelse for andre menneskers arbejdsliv
 • praktisk erfaring med at løse arbejdsopgaver knyttet til et fag
 • en mening/forståelse og sammenhæng med det, som de undervises i, i skolen
 • kendskab til de mange forskellige uddannelses- og erhvervsmuligheder, som der findes på et mangfoldigt arbejdsmarked
 • motivation til forsat uddannelse

Praktiksteder:

Man kan selv vælge praktiksted i samarbejde med sine forældre.
Nedenstående liste giver et overblik over, hvor forskellige elever har været i praktik fra 6-8. årgang. Listen startes oktober 2019 op opdateres løbende:

Årgang (klassetrin) Virksomheden navn
6 Skovgård Dyrepension

Din maler og byggepartner

Anne B., Dekoratør og blomsterbinder

Sønderjyllands Danseakademi

Elgiganten, 3 elever

Dybbøl Børnehus

Dagpleje – Gittes og Niki’s

Plantorama, 2 elever

Nybøl Børnehus, 2 elever

DP Ventilation

Kohberg Frysehus

Pet World

Boligforeningen B42

 

7 Zeni Arkitekter

Thoisen Murerfirma

Nellemann Bilimport A/S

Gammelmark Strandcamping

Sønderborg og omegns kattelaug

Det sønderjyske Køkken

Kernehuset Augustenborg

LE Sport consulting

Naturbørnehaven Petersdal

Rønhaveslagteren

Lorens Peter Lorenzen, smågrisefarmer

Petworld (2. elev)

Louis Nielsen

Horze I Stubbæk

 

8 Flying Tiger

Bowl n’Fun, 2 elever

Arnold Busck

Nyborg Kommune

Humlehøjskolen

BR Sønderborg

Stenhøjen børnehave

Kvickly, 2 elever

Børnehuset Eckersberg

Kerteminde Byskole

Min Købmand

Jacobsen Blomster

Q8 Autoservice

 

 

Informationsmøde

Skal dit barn begynde i skole?

Så kom til informations- og indskrivningsmøde på  Eckersberg Børneunivers i Blans Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 19.00 – ca. 21.00

Vi glæder os til at se alle kommende børns forældre, samt forældre der endnu ikke har valgt skole til deres barn, men som er interesserede i at høre, hvordan vi laver skole.

Eckersberg Friskole, som startede i 1995, har 142 elever fra 0. – 9. klasse.

Vi er kendetegnet ved, at vi har fokus på trivsel, samvær, høj faglighed, kreativitet og musik.

Kom og se skolen og hør noget om:

 • Skoleparathed og førskoleprogrammet
 • Vores måde at lave skole på herunder Børns ret, samværskulturen og SFO
 • Gensidige forventinger til samarbejdet
 • Hvad det vil sige at være friskole-forældre

Referat ordinær generalforsamling, 13. marts 2018 Eckersberg Børneunivers

1: Valg af dirigent
Birthe Mathiasen er valgt. Hun konkluderer, at indkaldelsen til generalforsamlingen er sket rettidigt.

2: Beretninger
Bestyrelsesformand Søren Hansen, skoleleder Anja Clausen samt tilsynsførende for 2017 John Solkær Pedersen aflægger hver deres beretning. Disse beretninger kan læses på skolens hjemmesiden.

Efter beretningerne stilles der spørgsmål, og kommenteres på beretningerne.

– Når man nedlægger en stilling i børnehaven, får man så problemer med åbningstiderne?
Søren Hansen svarer, at det ikke får nogen betydning.

– Hvem er opsagt i børnehaven?
Anja Clausen svarer, at det er vi ikke berettiget til at sige; vedkommende skal selv melde det ud.

– Hvorfor skæres svømning væk?
Søren Hansen svarer at det er pga. økonomien i det; det koster ca. 100.000 for et år.

– Hvad forhindrer os i at bygge et skur, så børnehaven kan få deres elcyckler?
Preben informerer om at der ikke er problemer med tilladelse til at bygge et skur, eftersom det ikke vil ligge i skel.
Birthe konkluderer, at bestyrelsen sørger for at informere om status på cyklerne.

3: Det reviderede regnskab 2017 og budget for 2018 til orientering
Lars Althof starter med at præsentere det reviderede regnskab for 2017.
Børnehaven har haft et underskud på 119.000 kr, hvilket primært skyldes sygdom og heraf følgende brug af vikarer samt udgift til retssag med tidligere medarbejder. Lars konkluderer at det skal gøres bedre i indeværende år.

Samlet for universet betyder det et overskud på 5.000 kr. Dog er der stadig en åben post, hvor kommunen vil betale en refusion på 36.000 kr. Resultatet er dog stadig ikke tilfredsstillende.

Vedrørende balancen fortæller Lars, at aktiverne er opskrevet med værdien af førstesalen, som blev taget i brug sidste år. Egenkapitalen er steget med overskuddet på 5.000 kr.

Omkring nøgletallene beretter Lars, at overskudsgraden er 0,0%. Soliditetsgraden er dog god, men svagt faldende i overensstemmelse med revisorens anbefalinger.

I forhold til antallet af elever så har vi haft en god belægning de senere år. Budgettet for 2018 er 145, men skoleåret starter på 139.

Omkring revisorens kommentarer vedrørende at ”det [er] bedre at låne end at opbruge likviditeten”, så pointerer Lars, at det er umuligt for os at optage yderligere realkreditlån; alt skal optages som banklån.

Slutteligt præsenterer Lars budgettet for 2018, hvori der budgetteres med et overskud for universet på 694.000 kr.

Herefter stilles der spørgsmål til og kommenteres på budgettet.

– Skal noget af det budgetterede overskud bruges på renovering af SFO’en?
Lars svarer, at SFO’en står højt på listen.

– Det lyder som om alt er negativt i børnehaven.
Lars kommenterer, at hans udtalelser kun er i forhold til økonomien.

– Det ser ud til at lokaleleje for børnehaven på 24.000 kr. figurerer to steder som en udgift.
Lars svarer, at dette er en udgift for børnehaven, men en indtægt for skolen, og at den figurerer under ”andre indtægter” i resultatet for hele universet.

– Hvorfor er budgettet ikke rettet op i forhold til antallet af årselever?
Lars svarer, at vi netop har fået informationen. Søren tilføjer, at vi løbende følger op på budgettet når vi får nye informationer.

– Har I budgetteret med optag af nye lån i 2018?
Lars svarer nej. Søren præciserer, at den kassekredit vi har i banken skal bruges til drift og ikke til eksempelvis større renoveringer eller lignende.

– Er der stadig planlagt med at få lavet en overdækket terrasse i børnehaven i år?
Lars svarer, at den er på budgettet for 2018.

– Er statstilskuddet steget i 2018?
Lars svarer, at koblingsprocenten er steget 1 %-point til 76%.

– Hvorfor er lejr så meget billigere i regnskabet i 2017 end i 2016?
Lars svarer, at det skyldes to ting: dels at vi fik fat i meget billige flybilletter til Kina-turen, og dels at fælleslejren er billigere sammenlagt end de individuelle lejre.

– I balancen figurerer der 1.401.000 kr. som for meget modtaget statstilskud.
Lars kommenterer, at det en fejl i tabellen i præsentationen.

– Hvorfor er udgiftsposten med rengøringsartikler så høj?
Susanne forklarer, hvilke artikler posten dækker over.

4: Indkomne forslag

 1. Anette Hartmann Andersen: Skal der indføres gårdvagt på Eckersberg Friskole

Anette indleder med at bede forsamlingen om at genoverveje at indføre gårdvagt med følgende begrundelser:
– Der sker mange konflikter i frikvartererne
– Mange børn kommer ud for ting de har brug for støtte til at få løst
– Lærerne bruger meget tid på konflikthåndtering.

Søren Hansen anmoder om at vi begrænser den samlede debat-tid til 15-20 minutter.

Anja Clausen indleder herefter debatten med, som repræsentant for personalet, at præcisere at de ikke ønsker gårdvagt. Argumenterne herfor er
– Børnene skal lære at tackle konflikter og finde en løsning på dem
– Det åbne lærerværelse gør at børnene kan gå til en voksen de er trygge ved
– For de konflikter, som børnene ikke kan løse selv kommer lærerne med det samme
– Vi er opmærksomme på at vi har børn, som har det svært i det frie rum

Herefter fremfører Jesper Ingerslev sit synspunkt. Jesper mener, at vi bør overveje hvad vi lægger i begrebet ”gårdvagt”. Samtidig skal vi sikre, at vi lytter til de forældre, der har et problem med den måde vi gør det på i øjeblikket på Eckersberg. Jesper nævner bl.a. Tryg-Fondens legepatrulje som en kilde til inspiration. Jesper mener at vi, uanset udfaldet af en evt. afstemning, bør forsøge at støtte de børn der tydeligvis har et problem med den nuværende model.

Anette præciserer nu nogle af hendes argumenter:
– Det er ikke meningen, at gårdvagten skal løse konflikterne.
– Skolepsykologen mener, at det er et problem, at børnene er selv.
– Hvis det er rigtigt, at det er 8. år i træk at dette emne har været oppe på generalforsamlingen, så bør der gøres noget ved det.
– Vi har børn, der ikke af sig selv kommer til de voksne ved en konflikt – derfor bliver de overset.

Herefter indledes en livlig debat, hvor både forældre og lærere bidrager med argumenter for og imod.

Da der efter ca. 20 minutters debat skrides til afstemning beslutter Anette at trække forslaget tilbage, og i stedet pålægge den nye bestyrelse at arbejde med problemstillingen.

5: Valg til bestyrelsen

Følgende opstillede vælges til bestyrelsen:
– Mads Petersen (skolen)
– Rasmus Christensen (skolen)
– Karen Alexandersen (blandet)
– Maibrit Provstgaard (børnehaven)
– Tina Bang Wolf (1. suppleant, skolen)
– Anette Hartmann Andersen (2. suppleant, skolen)
– Martina Christensen (1. suppleant, børnehaven)
– Dan Hartmann (2. suppleant, børnehaven)

Alle vælges uden afstemning.

6: Valg af tilsynsførende

Trine Fangel præsenterer sig selv som tilsynsførende på Midtals Friskole samt som lærer på Kløver-Skolen i Sønderborg.

Herefter vælges Trine som ny tilsynsførende på Eckersberg.

7: Forældrearbejde

 1. Evaluering af arbejdslørdagene i efteråret
 2. Skal vi fortsætte med små rengøringshold, eller gøre rent flere gange og evt. kræve at børnene kommer med og hjælper

Søren præsenterer punkterne under ét og ridser kort status op på hvordan det er gået med arbejdslørdagene samt med de mindre hold på rengøring. Herefter beder han om input fra forældrene til det fremadrettede arbejde.
Følgende udsagn ytres herefter:
– Det fungerer fint med små grupper
– Jeg er tovholder – jeg vil hellere have et større hold; hyggen gik tabt pga. stress for at nå rengøringen
– I forhold til arbejdslørdagene: planlægning gør en stor forskel, og det er vigtigt med engagerede tovholdere.
– Man er nødt til at komme begge forældre til rengøringslørdag
– Rengøringslørdag er overkommeligt, og arbejdslørdage fungerede fint
– Fint at de større børn kommer med, men vi mangler en tovholder på mit hold. Hvem udpeger en tovholder?
– Tovholderindsatsen på mit hold er dårlig. Det er vigtigt at alle er der på samme tid lørdag 9-13. Hvad er i øvrigt konsekvensen, hvis man udebliver?
– Man er nødt til at komme i samlet trop.
– Vi var to par fredag og to par lørdag, og det fungerede fint. Det er bestyrelsens opgave at sætte en tovholder på hvor der mangler.
– Kim er en fantastisk tovholder, og det fungerer perfekt.
– Vi har ikke bedt om at blive tovholdere, men stod på som tovholdere på den seneste plan.
– Dejlig med kun én rengøringslørdag. Bestyrelsen skal finde ud af hvad der skal ske på arbejdslørdagene.
– Større hold er bedre, hvor der er mere plads til hygge. Mht. Arbejdslørdagene, så dukker jeg ikke op, hvis der ikke er nogle opgaver som jeg kan finde ud af.
– Arbejdslørdagene er gode, for man lærer de andre forældre at kende.
– Hvem er egentlig forældre; jeg må ikke stemme til generalforsamlingen, men jeg må godt lave forældrearbejde og bliver skrevet på rengøringsplanen. Hertil svarer Søren, at kun forældre med forældremyndigheden kan stemme.
– Hvad hvis man vitterligt ikke kan komme til rengøringslørdag og det ikke kan lade sig gøre at bytte? Søren svarer, at man naturligvis altid kan finde en løsning.
– Det er en dårlig vej at skulle uddele bøder for manglende fremmøde. Det er ærgerligt med en opfattelse af at det er en sur pligt.
– Skolen har ingen hjemmel til at uddele bøder, så det er ikke en mulighed.
– Ros til bestyrelsen for at dato med arbejdslørdagene kom inden sommerferien.
– Det skal overvejes at lægge de to arbejdslørdage med tre ugers mellemrum.

8. Evt

Gitte Marcussen spørger, om der er nogen der ved noget om at der er to datoer at vælge imellem til konfirmation. Hertil svares, at det kan man se på kirkens hjemmeside.

Herefter spørger Gitte Marcussen hvorvidt lærerne har været på førstehjælpskursus. Tommy svarer at det var planlagt med et kursus i efteråret, men at det er blevet udskudt. Gitte replicerer, at man kan få en speciel hjertestarter, der også er velegnet til børn, og at man sikkert kan søge støtteforeningen om støtte til en sådan.

Birthe Mathiasen takker for forsamlingens store debatlyst og engagement og afslutter generalforsamlingen kl. 22.10.

Tilsynsrapport for skoleåret 2017 – 2018

Eckersberg Børneunivers

I dette skoleår har jeg besøgt skolen 6-7 gange af kortere eller længere varighed.
Jeg har overværet forskellige arrangementer så som Åbent Hus og den årlige musicalforestilling.
Endvidere har jeg overværet undervisningen på alle skolens lag bortset fra 9. kl.
Jeg har gennemgået eksamensbeviserne fra 9. årgangs afgangseksamen i sommeren 2017.

Gennem alle mine besøg har jeg oplevet glade og trygge børn i et godt og tillidsfuldt forhold til de voksne.
Jeg har ligeledes erfaret at lærerne på skolen behandler børnene venligt og med respekt for den enkelte.

På lærerværelset hersker der en god stemning blandt lærerne og jeg har følt mig godt modtaget og accepteret, selv om jeg har haft tilsynsforpligtelser.

En ting der gang på gang vækker min forundring er den måde, hvorpå børnene tackler ”kriser” hinanden imellem. De udvikler værktøjer som de gradvis undervises i op gennem årene, og som helt klart bevirker, at de får en stor grad af respekt for hinanden og for fællesskabet. Derfor ser vi ikke megen mobning på skolen, som ikke bliver angrebet i starten.

Eleverne oplever i høj grad at være taget med på råd som aktive deltagere i deres dagligdag i skolen. Det giver dem basale værdier og færdigheder til at kunne blive ansvarlige demokratiske borgere i det danske samfund.

Skolens elever er efter min mening et meget retvisende udsnit af befolkningen. Der er børn fra alle samfundslag, nogle med store boglige færdigheder og andre, der har en del hjælp behov. Edb programmer bruges flittigt og rutinemæssigt af de elever, der kan profitere af disse.
Den høje grad af individuelle hensyn til standpunkter samt undervisning i små hold, bevirker også at eleverne hele tiden får passende udfordringer.

Eckersberg Børneunivers er en fremragende børneskole, hvor der udbydes rigtig god undervisning i trygge rammer.
Skolen scorer ligeledes højt på undervisningseffekt, altså evnen til at løfte børnene til gode resultater, hvilket senest blev bedømt efter sidste afgangseksamen, hvor skolen var med i den absolutte top blandt alle kommunens skoler

I november opførte musik og dramahold musicalen Midt om Natten.
Det var en flot opsætning både hvad angår drama og musik
Teknikken var god og udvikles år for år.
Det var en nydelse at høre de musikalske elever spille.
Skuespillerne indlevede sig i rollerne og var lette at forstå.

Jeg har i år overværet lektioner i grundfag, naturfag, engelsk, biologi, tysk, musik fordelt på alle lag, lige bortset fra 9. årgang.

Jeg har observeret mange gode undervisningslektioner, hvor der var et fint samspil mellem underviser og elever. Der har været en fin vekselvirkning mellem nyt stof og små varierede elevaktiviteter for at tilegne sig stoffet.

Det er mit indtryk, at undervisningsmidlerne er up to date, i de tilfælde hvor de benyttes som bøger/hæfter. Mange undervisningslektioner er forberedt derhjemme med specielt henblik på at bruge pc og whiteboard. Der bruges ofte edb baserede licenser i stedet for bøger.

Der arbejdes en del i smågrupper i løbet af lektionerne, hvilket eleverne er gode til og det virker fremmende og opsamlende på indlæringen. Disciplinen er indøvet og foregår naturlig.

Der er varierede udfordringer for elever, der har det svært på den ene eller anden måde.
Men det synes, at mange er gode til at kompensere ved hjælp af målrettede programmer via computer.
Jeg så det specielt under en retstavningsøvelse.

Ud fra, hvad jeg har set og oplevet, er det er min klare overbevisning, at undervisningen på Eckersberg Børneunivers klart tåler sammenligning med den undervisning, der tilbydes i Folkeskolen.
Dette underbygges også af, at søgningen til skolen er stor, og at deri dette skoleår er det største antal elever 146 elever) i skolens ca. 20 årige historie

Skolens hjemmeside er up to date, god og informativ. Det er let at informere sig for udefrakommende.
Der er ligeledes mange billeder fra begivenheder i løbet af skoleåret.

Kommunikationen mellem forældre og skole foregår via intranet og mail.

Mit overordnede indtryk er, at der på Eckersberg Børneunivers er god harmoni mellem elever, forældre og det omgivende samfund.

Blans, marts 2018
John Solkær
Certif. tilsynsfører

Ferieplan 2018/2019

 • Påskeferie: Lørdag den 13. april – mandag den 22. april 2019
 • St. Bededag: Fredag den 17. maj – søndag den 19. maj 2019
 • Kristi Himmelfart: Torsdag den 30. maj – søndag den 2. juni 2019
 • Grundlovsdag: Onsdag den 5. juni – onsdag den 5 juni 2019
 • Pinseferie: Lørdag den 8. juni – mandag den 10. juni 2019
 • Sommerferie: Lørdag den 29. juni 2019

De nævnte dage er inklusive.
Godkendt af Byrådet den 1. november 2017

Med venlig hilsen

Anja Clausen
Skoleleder