Faget dansk i lillegruppen

Fra Fælles Mål

Formål:
Formålet med undervisning i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Undervisningen skal give eleverne indsigt i, at sproget er et væsentligt middel til at knytte os sammen i et kulturelt, historisk og socialt fællesskab samt gøre dem bevidste om vekselvirkningen mellem sprog og virkelighed og mellem individ og fællesskab.

Undervisningen skal tale til elevernes fantasi og engagement og give dem lyst og mod til at bruge sproget personligt og alsidigt sammen med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion.

Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab.

Signalement af faget Dansk

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. – 9. klasse).

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Det talte sprog (lytte og tale)
 • Det skrevne sprog (læse og skrive)
 • Sprog, litteratur og kommunikation

Kernen i faget er dansk sprog og litteratur.

Dansk er et dannelsesfag, hvor de grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget dansk, og når dansk indgår i tværgående emner og problemstillinger.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan:

 • Forstå og udtrykke sig sikkert og varieret, samt eksperimentere med og argumentere om sprog, tekster og andre udtryksformer
 • Tilegne sig kundskaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskellige kommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier
 • Opnå kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold, mellem sprog og tekster og om kommunikation
 • Opleve og forstå, at sproget, teksterne og de andre udtryksformer har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet.

Læs mere om fælles mål for dansk på undervisningsministeriets hjemmeside.

Lillegruppelærernes beskrivelse af danskfaget i lillegruppen:

Det talte sprog:

Bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse:

 • Konfliktløsning
 • Weekendsnak i klassen
 • Evaluering af forløb
 • Legeaftaler
 • Gruppeempati
 • Fredagssnak i klassen

Fortælle, hvad de er optaget af, og udtrykke sig i genrer som:

 • Referat, fortælling, oplæsning og drama
 • Samtale/dialog.
 • Optræde på fællessamling.

Tale med om kropssprog og stemme som udtryksmiddel:

 • Drama/musik.
 • Læsetræne på niveaudelt læsehold.

Lytte opmærksomt:

 • Sproglig opmærksomhed.
 • Leg med ord.
 • Sproglege.
 • Højtlæsning af fælles bog.
 • Modtage kollektive beskeder.

Det skrevne sprog – læse

Læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp – både fag- og skønlitteratur:

 • Læsebøger, fx Søren og Mette, Den første læsning.
 • Andre bøger, fx Ole Lund Kirkegaard, Astrid Lindgren.
 • Diverse frilæsningsbøger.

Vise et sikkert kendskab til bogstavernes form, lyd og kombinationer.

Bruge forskellige elementære læsestrategier:

 • Sglaj? (Skal vi lege?)
 • Sproglig opmærksomhedskrive- og læseretning præsenteres af læreren
 • Læse op
 • Tilskynde daglig læsetræning
 • Daglig højtlæsning i kl. af læreren

Læse forberedte tekststykker op:

 • Lytte til andres oplæsning af tekster
 • Daglig højtlæsning

 

Udtrykke deres egen forståelse af tekster plus læse og genfortælle “boganmeldelse” og snak om handlingen

Det skrevne sprog – skrive

Skrive i enkle fiktive genrer som historier og eventyr:

 • Læreren giver eksempler på fx heltesagn, eventyr fantasi m.m.
 • Skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster
 • Lav selv bøger, fx fællesbog.

 

Skrive berettende:

 • Skrive til egne bøger el. plancher

Skrive kronologisk:

 • Tegneserier tegnes/skrives

Stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster:

 • Stavetræning
 • Skrive: huskesedlerbreve
 • Gækkebreve
 • Kort
 • Ønskesedler

 

Bruge overskrift og skrive brødtekst:

 • Tavle

Skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift

 • Skrivebog
 • Forsøg på at skrive af fra tavlen

 

Skrive på computer:

 • Navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst.
 • Lærerige computerspil

 

Lytte til andres tekster og læse egne tekster op i mindre grupper

 • Optræde ved fællessamling

Sprog, litteratur og kommunikation

Bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden og være opmærksom på sprogets poetiske funktion bl.a. rim og remser + musik/sang.

 • Legeaftaler
 • Regler i klassen/debat.
 • Sociale rum
 • Sproglig opmærksomhed
 • Musik

 

Tale med om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation:

 • Via læsehold

 

Være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster:

 • Lette tekster

 

Kende enkle sproglige virkemidler

 • Oplæsning
 • Drama
 • Højtlæsning

 

Vide at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser:

 • Arbejdsbøger – den stribede
 • Sproglig opmærksomhed

 

Vide at der er forskel på det talte og det skrevne sprog:

 • Se film
 • Lytte til bånd eller højtlæsning

 

Vide at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster:

 • Skole i gamle dage
 • Emneforløb

 

Forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier:

-se ovenfor

 

Samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse

 • Opklarende spørgsmål efter f.eks. højtlæsning og fællestime

 

Kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion:

 • Præsenteres for dette af læseren ved f.eks. frilæsning og film
 • Undren

 

Tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer:

 • Efter f.eks. højtlæsningsbog eller film

 

Udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form:

 • Tegneserier (lav selv)
 • Bøger” (lav selv)
 • Billedcollager

 

Finde information i forskellige medier:

 • Bibliotek (bøger)
 • Computer (søge)

 

Faget engelsk i lillegruppen

På Eckersberg Friskole undervises der i engelsk fra 0. til 9. klasstrin.

Formål:

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, al eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse. De skal bevidstgøres om forskelle og ligheder mellem de forskellige kulturer og deres egen. Gennem denne proces skal de dels opleve, at der er andre fuldgyldige kulturer i verden, dels opnå større indsigt i deres egen.

Signalement af faget:

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Kommunikative færdigheder
 • Sprog og sprogbrug
 • Sprogtilegnelse
 • Kultur- og samfundsforhold

 

Faget matematik i lillegruppen

Formål for faget matematik:

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger.

Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse.

I matematik arbejder vi i lillegruppen efter Fælles Mål for matematik.