Faget dansk i mellemgruppen

Formålet med undervisning i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse.

Undervisningen skal give eleverne indsigt i, at sproget er et væsentligt middel til at knytte os sammen i et kulturelt, historisk og socialt fællesskab samt gøre dem bevidste om vekselvirkningen mellem sprog og virkelighed og mellem individ og fællesskab.

Undervisningen skal tale til elevernes fantasi og engagement og give dem lyst og mod til at bruge sproget personligt og alsidigt sammen med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion.

Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab.

 

Mål for danskundervisningen på mellemtrinnet

Det talte sprog:

 • Bruge talesproget i samtale, diskussion og fremlæggelse.
 • Kunne referere, kommentere, fortælle og oplæse.
 • Give mundtlig udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden.
 • Lytte aktivt og følge op med spørgsmål.
 • Kunne bruge sproget situationsbestemt og kende til sprogets poetiske funktion.
 • Kende til genre, hovedindhold, tid, sted og handling i tekster .

Det skrevne sprog – læse:

 • Læse sikkert og med god forståelse.
 • Læse skønlitteratur og faglitteratur skrevet til aldersgruppen.

Det skrevne sprog – skrive:

 • Skrive fiktive – og ikke-fiktive genrer.
 • Skrive sammenhængende om oplevelser, erfaringer, fantasi, viden og følelser.
 • Skrive refererende, beskrivende og berettende.
 • Følge lydregler i stavning samt bruge udsagnsord, navneord og tillægsord i korrekt bøjningsform.
 • Bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og anførselstegn.
 • Kunne analysere en sætning (finde grundled og udsagnsled), samt sætte komma.
 • Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog.

 

Signalement af faget Dansk

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. – 9. klasse).

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Det talte sprog (lytte og tale)
 • Det skrevne sprog (læse og skrive)
 • Sprog, litteratur og kommunikation
 • Kernen i faget er dansk sprog og litteratur.

Dansk er et dannelsesfag, hvor de grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget dansk, og når dansk indgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan:

 • Forstå og udtrykke sig sikkert og varieret, samt eksperimentere med og argumentere om sprog, tekster og andre udtryksformer
 • Tilegne sig kundskaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskellige kommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier
 • Opnå kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold, mellem sprog og tekster og om kommunikation
 • Opleve og forstå, at sproget, teksterne og de andre udtryksformer har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet.

Læs mere om fælles mål for dansk på undervisningsministeriets hjemmeside.

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Bruge talesproget i samtale, diskussion og fremlæggelse
 • Kunne referere, kommentere, fortælle og oplæse.
 • Give mundtlig udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden.
 • Lytte aktivt og følge op med spørgsmål.
 • Kunne bruge sproget situationsbestemt og kende til sprogets poetiske funktion.
 • Kende til genre, hovedindhold, tid, sted og handling i tekster .

Det skrevne sprog – læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Læse sikkert og med god forståelse.
 • Læse skønlitteratur og faglitteratur skrevet til aldersgruppen.

Det skrevne sprog – skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Skrive fiktive – og ikke-fiktive genrer.
 • Skrive sammenhængende om oplevelser, erfaringer, fantasi, viden og følelser.
 • Skrive refererende, beskrivende og berettende.
 • Følge lydregler i stavning samt bruge udsagnsord, navneord og tillægsord i korrekt bøjningsform.
 • Bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og anførselstegn.
 • Kunne analysere en sætning (finde grundled og udsagnsled), samt sætte komma.
 • Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog.

 

Faget engelsk i mellemgruppen

Formål for faget engelsk:

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, al eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse. De skal bevidstgøres om forskelle og ligheder mellem de forskellige kulturer og deres egen. Gennem denne proces skal de dels opleve, at der er andre fuldgyldige kulturer i verden, dels opnå større indsigt i deres egen.

Signalement af faget:

Der undervises i engelsk på 0.- 9. klassetrin,

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Kommunikative færdigheder
 • Sprog og sprogbrug
 • Sprogtilegnelse
 • Kultur- og samfundsforhold

I engelsk arbejder vi på alle klassetrin efter Fælles Mål for engelsk.

 

Faget matematik i mellemgruppen

Formål for faget matematik:

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger.

Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse.

Fællesmål for matematik

Undervisningen skal lede mod, at eleverne efter storgruppen (7. kl.) har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

Geometri:

 • Kendskab til geometriske begreber som fx kvadrat, trekant, rektangel, parallelitet og vinkler.
 • Være sikker i begreberne areal, omkreds og rumfang, samt kunne udregne dette.
 • Kende og forstå begreberne spids, stump og ret vinkel.
 • Benytte geometriske metoder og begreber i beskrivelsen af fysiske objekter fra dagligdagen.
 • Kunne tegne geometriske figurer ud fra enkle data.

Tal og algebra:

Undervisningen skal lede mod, at eleverne efter storgruppen (7. kl.) har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Have forståelse for de 4 regnearter, kunne anvende dem til problemløsning af forskellige opgaver også knyttet til hverdagslivet.
  • Herunder være sikker i valgte metoder knyttet til de 4 regnearter.
 • Være i stand til at løse simple ligninger, samt anvende lettere formler og funktioner.
  • Herunder at have kendskab til koordinatsystem, kunne tegne grafer, samt udregne koordinatsæt.
 • Kunne beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer.
 • Have kendskab til brøk og procent begrebet, kunne regne med disse begreber, samt forstå sammenhængen imellem disse.
 • Kunne arbejde med foranderlige talfølger, figurrækker og mønstre.
 • Kendskab til lettere sandsynlighedsregning.
 • Være sikker i måleenhederne g, kg og tons, samt mm, cm, m, og km og ml, dl og liter.