Faget dansk i storgruppen

Fagbeskrivelser for faget dansk i 6. – 7. klasse “Storgruppen”

Formål:

Formålet med undervisning i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse.

Undervisningen skal give eleverne indsigt i, at sproget er et væsentligt middel til at knytte os sammen i et kulturelt, historisk og socialt fællesskab samt gøre dem bevidste om vekselvirkningen mellem sprog og virkelighed og mellem individ og fællesskab.

Undervisningen skal tale til elevernes fantasi og engagement og give dem lyst og mod til at bruge sproget personligt og alsidigt sammen med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion.

Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab.

 

Signalement af faget Dansk

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. – 9. klasse).

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Det talte sprog (lytte og tale)
 • Det skrevne sprog (læse og skrive)
 • Sprog, litteratur og kommunikation

Kernen i faget er dansk sprog og litteratur.

Dansk er et dannelsesfag, hvor de grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget dansk, og når dansk indgår i tværgående emner og problemstillinger.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan

 • Forstå og udtrykke sig sikkert og varieret, samt eksperimentere med og argumentere om sprog, tekster og andre udtryksformer
 • Tilegne sig kundskaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskellige
 • Kommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier
 • Opnå kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold, mellem sprog og tekster og om kommunikation
 • Opleve og forstå, at sproget, teksterne og de andre udtryksformer har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet.

Læs mere om “Fælles Mål” for dansk på undervisningsministeriets hjemmeside.

 

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og

færdigheder, der sætter dem i stand til at :

 • Bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse
 • Udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, oplæsning, interview, forespørgsel og drama og oplyse om fagligt stof
 • Fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer i en mindre forsamling
 • Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre
 • Bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, bl.a. stikord og plancher og gøre sig fri af manuskript
 • Lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål
 • Forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene.
 • Det skrevne sprog – læse
 • Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og
 • Færdigheder, der sætter dem i stand til at :
 • Læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning
 • Bruge forskellige læsemåder – oversigtslæse, punktlæse og nærlæse
 • Fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé
 • Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form
 • Læse lette norske og svenske tekster.

 

Det skrevne sprog – skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at :

 • Skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer
 • Skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende
 • Indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst
 • Bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt bøjningsform i egne tekster
 • Bruge regler for sammensætninger
 • Bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og på computer

 

Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at :

 • Bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden samt manipulation og have viden om sprogets poetiske funktion
 • Udtrykke viden om og begynde at kunne gøre rede for samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation
 • Vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • Kende betydningen af og begynde at kunne gøre rede for sproglige virkemidler og bruge dem
 • Skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget
 • Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog
 • Kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i
 • Finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider
 • Fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre
 • Kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion
 • Gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre.

 

Faget engelsk i storgruppen

Formål for faget engelsk:

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, al eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse. De skal bevidstgøres om forskelle og ligheder mellem de forskellige kulturer og deres egen. Gennem denne proces skal de dels opleve, at der er andre fuldgyldige kulturer i verden, dels opnå større indsigt i deres egen.

Signalement af faget:

Der undervises i engelsk på 0.- 9. klassetrin. I storgruppen arbejder vi niveaudelt.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Kommunikative færdigheder
 • Sprog og sprogbrug
 • Sprogtilegnelse
 • Kultur- og samfundsforhold

I engelsk arbejder vi på alle klassetrin efter Fælles Mål for engelsk.

 

Faget matematik i storgruppen

Formål for faget matematik:

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger.

Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse.

Geometri

Undervisningen skal lede mod, at eleverne efter storgruppen (7. kl.) har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Benytte geometriske metoder og begreber i beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, herunder figurer og mønstre
 • Undersøge og beskrive enkle figurer tegnet i planen
 • Kende til grundlæggende geometriske begreber som vinkler og parallelitet
 • Arbejde med fysiske modeller og enkle tegninger af disse
 • Kende til forskellige metoder til at angive dybde i billeder
 • Undersøge de enkelte tegnemetoders anvendelighed til beskrivelse af form og afstand f.eks. isometrisk tegning og perspektiv tegning.
 • Måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer
 • Tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer

Kommunikation og problemløsning

Undervisningen skal lede mod, at eleverne efter storgruppen (7. kl.) har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer
 • Beskrive løsningsmetoder gennem samtaler og skriftlige notater
 • Formulere, løse og beskrive problemer og i forbindelse hermed anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber
 • Samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning
 • Undersøge, systematisere og begrunde matematisk ud fra arbejde med konkrete materialer.

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede mod, at eleverne efter storgruppen (7. kl.) har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Vælge og benytte regningsarter i forskellige sammenhænge
 • Anvende og forstå enkle informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk
 • Anvende faglige redskaber, herunder tal, grafisk afbildning og statistik, til løsningen af matematiske problemstillinger fra dagligliv, familieliv og det nære samfundsliv
 • Arbejde med enkle procentberegninger, herunder ved rabatkøb
 • Beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer
 • Indsamle og behandle data samt udføre simuleringer
 • Foretage eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår.

Tal og algebra

Undervisningen skal lede mod, at eleverne efter storgruppen (7. kl.) har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Kende til de hele tal, decimaltal og brøker
 • Benytte erfaringer fra hverdagen sammen med arbejdet i skolen ved opbygningen af talforståelse
 • Kende tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet og de fire regningsarter
 • Benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger
 • Anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger
 • Arbejde med optællinger og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter
 • Kende til eksempler på brug af variable, herunder som de indgår i formler, enkle ligninger og funktioner
 • Regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge
 • Kende til koordinatsystemet og herunder sammenhængen mellem tal og tegning.
 • Arbejde med “forandringer” og strukturer, som de indgår i bl.a. talfølger, figurrækker og mønstre