Om skolen og undervisning

Ældstegruppen 8. til 9. klasse

Frie pladser

Lillegruppen 0. til 2. klasse

Om SFO’en

Bus

Mellemgruppen 3. til 5. klasse

Lejr og studieture

Skolens ABC

Storgruppen 6. til 7. klasse

Skolepenge

Lillegruppen

 

Lillegruppen består af børn fra 0.-1. og 2. klasse. Hos os går man ikke i 0. klasse eller 2. klasse, men i f.eks. Lauras lillegruppe. Grupperne er blandede og har derfor børn fra alle tre årgange. Vi har god erfaring med en aldersintegreret opdeling, hvor vi hjælper hinanden, og kulturen for, hvordan vi laver skole og socialt samvær, videregives flydende fra de store til de små. Vi betragter lillegruppen som en helhed, og der laves mange aktiviteter og leges på tværs af alder, grupper og køn.

Hverdagen

Vi starter hver dag med morgensamling i gymnastiksalen sammen med resten af skolen. Her synger vi et par sange, der gives beskeder og hele skolen fejrer dem, som har fødselsdag med vores egen fødselsdagssang. 

Vi går højt op i det sociale fællesskab imellem børnene i lillegruppen, men dyrker også fællesskabet med de større børn i mellemgruppen, storgruppen og ældstegruppen, så vi alle kender hinanden og får fælles oplevelser på tværs.

Aktivitets årshjul for lillegruppen som hænger ved klasserne:

Skemaet

Lillegrupperne går, ligesom skolens øvrige elever, i skole fra kl. 8.00-14.00 mandag til torsdag og hver fredag har børnene fri kl. 12.15.

Vores skema er en deling af traditionelle fag og praktisk-musiske fag. Vi mener, at barnet har ret til både at lære med bøger og blyant, men også med pensel og instrumenter – populært sagt. Børn lærer forskelligt og på den måde sikrer vi, at alle møder noget de får succes med.

I nogle af timerne er børnene delt i deres årgang og i andre timer arbejder de på tværs – både med lillegruppen og med dem der er ældre i mellemgruppen eller yngre børn fra børnehaven.

Fag

Hos os hedder dansk og matematik grundfag, som man har med sin egen gruppe hver formiddag. Her arbejder hver elev i sit eget tempo, i sine egne bøger. For at sikre at alle når det de skal fagligt, sættes der hver uge personlige mål, for det der skal arbejdes med i skolen eller hjemme. Derved støtter vi børnene i det tempo, der passer til dem, og ingen skal føle sig anderledes, fordi de arbejder langsommere eller hurtigere end de andre.

Læsningen trænes dagligt på vores læsehold, som er inddelt efter niveau. Vi træner lydene og den begyndende læsning. Det kræver mange gentagelser, ro og fordybelse, hvorfor der er læselektier, som skal øves hjemme hver skoledag.

Ud over traditionelle fag, som engelsk, tysk og idræt, har børnene i løbet af året forskellige praktisk-musiske fag som; billedkunst, madkundskab, idræt, kulturfag, historie, fortælling, naturfag, drama, it, kreativ matematik, teknik, håndværk og udeliv.

Samtidig er der rig mulighed for at blive god til musik, da vi både har faget på skemaet, hvor alle møder instrumenter og sang. Samtidig har vi et musikskoletilbud, hvor man kan vælge at tilmelde sit barn. Derfor har vi altid børn der kan optræde ved sammenkomster, og hjælpe med at spille til f.eks. morgensamling, når de bliver ældre.

Se den bedre her

 

Emneuger

Vi har 2 emneuger om året, hvor vi fokuserer på forskellige relevante emner. Vores førskolebørn fra børnehaven deltager i den ene, så vi kan se børneflokken samlet, men også så børnene lærer hinanden at kende.

Skole-hjem-samtaler

Forældre er en vigtig del af vores skole, og to gange årligt deltager forældre og barnet i en skole-hjem-samtale med gruppelæreren. Her tales der om barnets sociale trivsel, faglige niveau og andre ting der giver mening for barnet, forældrene og læreren.

Inden samtalerne undersøger vi elevernes niveau, gennem test, som giver mening i forhold til det der er arbejdet med i timerne. Vi laver ikke nationale test eller lignende, da vi ikke synes, de er fyldestgørende eller giver børnene en god oplevelse.

Samværsregler

Vi starter hvert skoleår ud med at lave samværsregler med børnene. Vi har 3 overordnede temaer, KROPPEN-MUNDEN-EJENDOM. Vi gennemgår i fællesskab hvad man må og ikke må, og til sidst skriver alle under på ”kontrakten”. Vi hjælper hinanden med at overholde de nedskrevne regler, som børnene er blevet enige om i fællesskab.

Konflikthåndtering

Det er en vigtig del af vores kultur i lillegruppen og skolen som helhed, at vi klæder børnene på til at løse egne konflikter og småproblematikker i hverdagen. De voksne vejleder børnene i hvordan man kan tale sammen, lytte til hinanden og i fællesskab finde en løsning på uenigheden.

Begrebet dækker over vores pædagogiske værdier, samværsregler og konfliktløsningsmodellen, hvor målet er at lære børnene selvstændigt at håndtere og løse konflikter, hvilket bidrager til fællesskabsfølelse og træning i sociale kompetencer.

Legeaftaler

Frikvarter giver børnene nogle af de vigtigste og mest værdifulde øjeblikke i en skolehverdag. Her øver man dagligt i at være en del af fællesskabet. Derfor guides alle børn til et godt frikvarter, så ingen står alene eller bliver utrygge. Alle børn laver dagligt legeaftaler, så vi sikrer, at alle har nogle at lege med. Vi har klare regler for hvornår man må sige nej til en legeaftale mm. I perioder bestemmer de voksne hvem børnene leger med, så man kan få øjnene op for andre venner, der er gode at lege med.

Gårdvagt

Vi mener, at “Eckersberg er livets prøverum”, fordi der gives plads til at eleverne kan øve sig i konflikter og håndtering af egne konflikter, til det videre liv.

Hos os skal man føle sig tryg og altid kunne henvende sig til sine egne lærere, som kender barnet bedst. På den måde kan barnet få den bedste hjælp og vejledning. Vi lærer børnene mange teknikker for at begå sig i et socialt fællesskab, og de skal have lov til at øve sig i fællesskabet, uden at blive overvåget af en voksen i alle frikvarterer. Derfor har vi ikke en gårdvagtordning, men et lærerværelse, der altid står åbent for alle børn, og hvor ingen er bange for at gå ind.

Fødselsdage

På Eckersberg ønsker vi, at alle er en del af fællesskabet og ingen bliver valgt fra. Derfor har vi opstillet nogle regler for, hvordan man inviterer til børnefødselsdag. Man kan enten invitere hele ens egen gruppe, alle pigerne/drengene fra ens gruppe, hele Lillegruppen, alle piger/drenge fra Lillegruppen eller alle piger/drenge fra ens egen årgang. Ved tvivlsspørgsmål, så kontakt gruppelæreren inden invitationerne sendes ud. Skolens gymnastiksal kan evt. lånes til fødselsdage. Gaveprisen aftales oftest til forældremødet i august.

Et fødselsdagsbarn fejres ved morgensamling med Eckersbergs egen fødselsdagssang, og bliver tilbudt en “flyvetur” under sangen. Barnet må gerne dele noget ud til enten ens egen gruppe eller hele Lillegruppen.

Ansvarsopgaver

Vi vil gerne give vores elever ansvar til det niveau, der passer til dem. Derfor har de bl.a. hver dag en lille opgave efter de har spist. Det kan f.eks. være at feje klassen, tørre borde af osv. I starten hjælper 1. og 2. klasserne de nye 0. klasser. Opgaven skifter hver uge.

Lejrskole

Hvert år er Lillegruppen på lejr i uge 35. I lige år er vi på Fælleslejr med resten af skolen og ulige år på laglejr. Laglejr er kun sammen med Lillegruppen og er oftest ved Aabækhytten lidt udenfor Aabenraa. Lejren er en vigtig del af vores sociale fællesskab. Både børn og voksne rykker tættere på hinanden denne uge og lærer hinanden godt at kende. Det er et godt fundament for vores samarbejde med børnene fremadrettet. Lillegruppelejren har oftest et tema, f.eks. indianer, som vi arbejder med i løbet af ugen, med kreative værksteder osv. Derudover har vi selvfølgelig også tid til at bade og hygge ved bålet.

Fælleslejr er sammen med alle børnene fra skolen og kan f.eks. foregå ved Stevninghus. Her er de store elever heste/hjælpere for de yngste børn, og hjælper dem med at få nattøj på, børste tænder osv. Det skaber et godt fællesskab blandt store og små elever imellem, som vi oplever holder ved i alle skoleårene. Vi har også forskellige værksteder i løbet af dagen, hvor store og små er sammen.

Begge lejre er en vigtig del af skolens kultur, som dyrker vores fællesskab. Det er en god ide, at barnet har prøvet at sove ude uden mor eller far, inden barnet starter i skole. Oftest går det langt bedre end forældrene havde forudset.

Førskoleprogram

Hos os deltager de ældste børnehavebørn i praktisk-musiske timer på skolen fra efterårsferien, året før de skal i skole. De kommer ligeledes på skolen ugentligt med deres pædagoger og bruger gymnastiksalen.

I foråret deltager børnehavebørnene i en emneuge sammen med lillegrupperne, og fra maj måned har de en hel formiddag sammen med skolebørnene én gang ugentligt. Inden sommerferien har de ligeledes stiftet bekendtskab med SFO’en, og været en del af skolebørnenes eftermiddag i mindst 14 dage.

På denne måde skaber vi en langsom, glidende og tryg overgang fra børnehave til skole.

Hest-føl

Når vores nye og små 0.klasser møder i skole, har de fået tildelt en ”hest”, som er en eller to af de større elever, der hjælper de nye børn med at finde deres klasse, overtøj og overholde tiden, når en ny time starter. De sidder også sammen til morgensamling i starten. ”Hestene” er også med på vores fælleslejr og her vil de sørge for at de små bliver puttet, får børstet tænder mm. Denne ordning afsluttes i september, når de små har fået styr på deres hverdag.

“Hestene” og “føllene” udvikler et særligt forhold, som skaber tryghed ved at begynde i skole. Der gives mange krammere og der er ingen små, som er bange for skolens store elever.

Vil du vide mere om Eckersberg Børneunivers?

Kom tættere på det, der gør Eckersberg Børneunivers til en unik oplevelse – fagligheden, fællesskabet, den personlige udvikling.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet!

Eckersberg Børneunivers

Eckersbergvej 1, Blans
6400 Sønderborg

Sekretær: +45 92448063

Ledelse: +45 23989372 eller +45 91526600
Lærerværelset: +45 92448064
SFO: +45 92448065
Børnehave – Lillegruppe: +45 29845793
Børnehave – Storegruppe: +45 61795793