Om skolen og undervisning

Ældstegruppen 8. til 9. klasse

Frie pladser

Lillegruppen 0. til 2. klasse

Om SFO’en

Skolepenge

Mellemgruppen 3. til 5. klasse

Bus

Skolens ABC

Storgruppen 6. til 7. klasse

Lejr og studieture

Om skolen og undervisning 

 

Friskolen er en almindelig fri grundskole der går fra 0.-9. klasse med eksamen. Vi står på mål med Folkeskolens afgangsprøve, hvor vores elever ofte kommer ud af skolen med nogle af de bedste karakterer i Sønderborg Kommune. Vi vægter en skole med høj grad af tryghed og trivsel blandt eleverne, og en ligelig fordeling af boglige og praktisk-musiske fag.

Vores skoledag starter hver morgen kl. 7.55 med morgensamling for hele skolen. Her synger vi nogle sange, giver fællesbeskeder og synger fødselsdagssang for dagens fødselarer med vores egen fødselsdagssang. Skoledagen slutter mandag til torsdag kl. 13.50 og om fredagen kl. 12.15. De ældste elever har en enkelt dag om ugen der slutter kl. 15.15. Efter skoletid hjælper alle elever fra 3. klasse med at gøre rent to gange om ugen, hvor tiden er tilrettelagt, så de eventuelt kan nå en bus hjem. Vi vægter, at vores elever lærer at tage ansvar, og at de i fællesskab, med os og forældrene, er med til at bevare vores skole pæn.

Gratis bus

Vi har vores eget gratis bustilbud der afhenter elever fra Gråsten, Egernsund, Broager, Ragebøl/Dybbøl, Sønderborg, Vester Sottrup, Avnbøl og Ullerup hver morgen. Se punktet Bus.

 

Drama

Alle er gode til noget. I vores årlige dramastykker ser vi ofte elever der stråler og er stolte af egne præstationer, som skuespiller, musiker, sanger eller bag scenen. I skolen værdsætter vi at eleverne har mulighed for at deltage i et dramastykke hvert år. Eleverne har i dramaforestillingen mulighed for at overskride egne grænser, og få lov til at vise andre talenter end de har mulighed for i undervisningen. Dette styrker selvtilliden og selvværdet – og så er det bare fedt at skabe en forestilling i fællesskab.

Fra 6. klasse og op, opføres hvert efterår et stykke, som der arbejdes intenst med i nogle uger. Derefter er der forestillinger for dagplejerne, børnehaven, skolen, forældre og andre interesserede. I dette stykke går drama, kulisser og musik op i en højere enhed.

Lillegruppeeleverne øver sig ligeledes på drama i løbet af året, og opfører et mindre stykke der vises for forældrene.

Musikskole

Se video her

Vi har på skolen et musikskoletilbud, hvor man kan tilkøbe individuel musikundervisning på et instrument eller i sang, på lige fod med et kommunalt musikskoletilbud. Undervisningen foregår i undervisningstiden og betyder, at vi altid har dygtige elever der kan spille eller synge i dagligdagen eller til vores arrangementer.

Familiedag

Familiedag er en social dag for hele skolen, hvor eleverne inddeles i familiegrupper på tværs af alle årgange. Til hver familiegruppe er der tilknyttet én lærer. Formålet med dagen er, at vi dyrker fællesskaber på tværs af alder og køn, så vi i dagligdagen kender hinanden, hvilket skaber yderligere tryghed, genkendelighed og glæde.

Familiedagen foregår nogle fredage i løbet af året, hvor familien laver aktiviteter sammen, spiser sammen mm.

Dagene kan eksempelvis indeholde: ture ud i naturen eller byen, en sports-aktivitet, en kreativ dag, temaer om f.eks. middelalder, de 17 verdensmål og meget andet. Det er kun fantasien, som sætter grænser for, hvad dagene kan indeholde.

Samlinger

Hver dag starter med morgensamling i gymnastiksalen, hvor hele skolen deltager. Det er eleverne der står for samlingen, præsenterer sangene og tager imod beskeder. Lærerne sidder blandt eleverne og er en naturlig del af samlingen. I løbet af ugen er det vores dygtige musiklærer, der spiller til sangene, mens det om fredagen er elever, der spiller guitar og synger for.

Nogle fredage afsluttes med fællessamling, hvor eleverne har mulighed for, at præsentere noget af deres arbejde fra timerne for de øvrige elever. Andre fredage har vi fælleslæsning, hvor store og små læser for hinanden eller der spilles brætspil i klasserne eller laves fælles aktiviteter udendørs.

Fælles for samlingerne er at det er elevernes tid, hvor de står for gennemførslen guidet af lærerne. Dette giver ejerskab og sammenhold på tværs af alder.

Skolens psykoterapeut og mindfulnesslærer

Ud over de generelle tiltag, som vi praktiserer for at sikre elevernes sociale trivsel, har vi også en uddannet familie- og psykoterapeut ansat på skolen. Hun tilbyder personlige samtaler til elever i skolen, som i en periode kan have det svært. Her kan der være tale om kortere eller længere terapiforløb.

Sideløbende har vi en lærer der er uddannet, som Mindfulnesslærer, på Dansk Center for Mindfulness Aarhus Universitet og MISP i England. Mindfulnessundervisningen foregår periodevis, som holdundervisning i kurser á 8 – 10 lektioner. Læse mere om tilbuddene her

Vi har, som univers, ligeledes et godt samarbejde med kommunens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR), hvor man kan få hjælp til faglige, personlige eller familie rettede problematikker.

Arrangementer

I løbet af året laver vi flere arrangementer for elever og/eller forældre. En gang i kvartalet holder vi Åbent Hus for elever og forældre, hvor eleverne viser forældrene, hvad de arbejder med i hverdagen. Derudover er der andre arrangementer, som er fælles for hele skolen; Blans Børne Festival, 24 timers løb (hvert andet år), triatlon, julegåtur, dramaforestillinger, arbejdslørdage, generalforsamling, informationsaftner på de enkelte lag, sommerfest, dimissionsfest, sidste skoledag med flere. Derudover afholder de enkelte lag arrangementer, der passer til deres elever og forældre.

Undervisning

Hos os går eleverne i aldersintegrerede grupper, hvor de ældre elever er kulturbærere overfor de yngre elever. Hver gruppe har deres egen gruppelærer, som kender børnene rigtig godt og har kontakten til forældrene. I grupperne har eleverne grundfag, som er en blanding af dansk og matematik, hvor eleverne, alt efter alder, arbejder differentieret og individuelt i eget tempo. I løbet af en skoledag har eleverne ligeledes traditionelt boglige timer, med deres egen årgang samt på tværs af andre årgange i de praktisk-musiske fag. Vi har tidlig sprogstart med både engelsk og tysk fra 0. klasse. Praktisk-musiske fag er placeret, som blokke, primært over middag.

Se skoleskemaerne for de enkelte lag HER

 

De traditionelt boglige fag

De teoretiske fag tager alle udgangspunkt i Fælles Mål, hvor vi krydrer undervisningen med vores unikke mulighed for at arbejde på tværs af alder og i små gruppestørrelser. Dette giver en god mulighed for at kende den enkelte elevs styrker, og heraf hjælpe og udfordre på rette niveau.

Der kan arbejdes forskelligt i forhold til alder gennem tilpassede materialer og målsætninger.

Vi læner os op ad Fælles Mål for grundskolen: https://emu.dk/grundskole

Se årsplanerne for de enkelte fag herunder. Årsplanerne er vejledende og der kan ske ændringer i løbet af året.

Praktisk – musiske fag (PM-fag)

Vi vægter, at eleverne har mulighed for at lære på andre måder end traditionelt bogligt og på tværs af alder og grupper. De praktisk-musiske fag ligger primært over middag, og er på tværs af børnehave og lillegruppen, på tværs af lille- og mellemgruppen, på tværs af mellem- og storguppen eller på tværs af stor- og ældstegruppen. De fag der er beskrevet i PM-blokkene, skal alle elever stifte bekendtskab med i løbet af året. Derfor er alle fag ikke aktuelle i hver undervisningstime.

 

 

PM-fag: Mandage

Denne side er et dynamisk redskab og udfyldes i løbet af året.

 

1. KVARTAL

0.-3. klasse: Musik – Natur – Udeliv (Joel, Daniel, Laura)

Vi deler børnene i 3 blandede grupper, hvor de alle vil komme igennem 3 forskellige værksteder. 

Daniel vil stå for noget musikalsk, hvor de skal lære om akkorder og skala med boomwackers. Vi vil spille nogle numre og lære noget om, hvordan musikken er opbygget. 

Joel vil lave orienteringsløb med forskellige poster/opgaver som eleverne selv er med til at lave. Derefter får de lov til selv at gennemføre orienteringsløbet. 

Laura vil lave nogle små, spændende forsøg med naturfag, hvor børnene kan blive nysgerrige inden for emnet. Vi vil bl.a. lave vores egen farverige vulkan i sandkassen. 

Mål:  

 • Give dem en basisviden inden for musik 

 • Lære at spille sammen 

 • Lære at arbejde sammen i en proces 

 • Få en nysgerrighed inden for naturfag 

4.-7. klasse: Musik – Kost – Motion (Jeppe, Britta, Anja, Julie)

Høstværksted:  

Vi går i køkkenet og laver mad med årstidens frugt og grøntsager. De ting vi selv kan sanke i nærmiljøet, bruger vi. Nogle dage vil vi gå på tur og andre dage er vi i køkkenet. Der vil være brug for tomme, rengjorte glas med låg. Vi vil være både udendørs og indendørs, så praktisk tøj skal medbringes. 

Børnene vil lære om:  

 • At læse en opskrift. 

 • Bæredygtighed.  

 • Hygiejne i et køkken. 

Teambuilding:
Vi skal ud og samarbejde på flere forskellige måder, og med på forskellige kommunikationsformer. Der vil blive både være stillestående aktiviteter, og aktiviteter hvor pulsen kommer op. Der vil være fokus på at kunne samarbejde og hjælpe hinanden som gruppe, og løse de “udfordringer” vi møder sammen. Derfor vil vi bruge tid på at evaluere øvelserne, og bruge tid på, om samarbejdet lykkedes.  Vi er som udgangspunkt udenfor, så husk en jakke eller lignende, hvis der kunne komme en let byge.

Læringsmål;  

Eleven kan udvise samarbejdsevne i idrætslige aktiviteter
Eleven kan indgå i en konstruktiv dialog i løsningen af idrætslige opgaver med andre
Eleven har viden om processer i gruppearbejde.

 

Anja:  Boldspil 

Boldspil, hvor vi spiller forskellige typer af boldspil bl.a Basketball, rundbold, blackball Mm. 

Mål: Børnene skal lære at kende, overholde div spilleregler, samt samarbejde og bevæge sig i et sjovt fællesskab, på tværs af alder og årgange. 

 

Britta:  Band 

 Vi starter med et nummer jeg har valgt, senere vælger eleverne et eller flere numre.       

Processen er: Vi finder i fællesskab ud af opbygning, taktart, tempo, instrumentering osv herefter spiller vi vores version af nummeret. 

Mål: Få overblik og indblik i hvordan et musiknummer er bygget op og gør erfaringer med selv at spille et nummer.      

 

 

2. KVARTAL

0.-3. klasse: Drama (Laura, Britta, Daniel)

Mandag og torsdag 0.-3. klasse – Krybbespil 

I dette Pm-fag vil vi gennemgå fortællingen om, hvorfor vi holder jul. Vi vil derefter øve et krybbespil med sang og musik, hvor børnene skal være skuespillere, musikere og korsangere. Vi planlægger forløbet ud fra, at vi har undervisning i det to gange om ugen, så vi har god tid til at øve og fordybe os i fortællingen og sangene dertil. Vi vil afslutte forløbet med en forestilling, hvor børnene skal vise det for resten af skolen.

Mål:

 • At kende til den bibelske fortælling om julen

  – At kunne optræde foran publikum

  – At overvinde ens egne grænser

  – Få noget til at gå op i en større enhed i fællesskab

 

4.-7. klasse: Billedkunst – Idræt – Håndarbejde (Julie, Tommy, Anja, Kasper/Joel)

Tommy: Linoleumstryk – Højtryk

Vi skal arbejde med linoleum, snitning og trykning af billeder.
Til en start skal alle arbejde ud fra den samme overskrift og senere får alle lov at arbejde mere frit.
Linoleumstryk kaldes også højtryk fordi, det er det høje man kan se når det trykkes.
Vi skal arbejde med forskelligt værktøj alt efter hvilket udtryk man ønsker.
Alle skal lære at trykke deres egne billeder og trykke det samme billede med forskellige farver og på forskellige måder.
Under vejs vil jeg give eleverne benspænd. Det betyder at jeg giver bundne opgaver, som måske kommer lidt på tværs, men som skal være med til at åbne deres kreative tænkning.

Alle elever skal til sidst lave deres egen lille udstilling med udvalgte billeder.

Joel/Kasper: Parkour  

‘Parkour’ eller ‘Le Parkour’ er en bevægelsesaktivitet, som handler om at udvikle sig fysisk og mentalt gennem naturlige og ekspressive bevægelser. Den grundlæggende ide bag bevægelserne er at bevæge sig gennem omgivelserne hurtigt og effektivt i flow.

Anja: Udeliv og bevægelse 

Vi skal som udgangspunkt ud og bevæge os bl.a Med forskellige udelege, boldspil, gåture. I bliver blandet årgange og der vil være fokus på samarbejde, motion og sjov. I skal have tøj på efter vejret og som er behageligt at bevæge sig i. 

Julie: Tegneserier

Vi arbejder med tegneserier. Vi skal både læse tegneserier og lave vores egne. Børnene får lært betydningen af forskellige talebobler, læseretning og hvordan man får fortalt en historie gennem billeder og ganske lidt tekst. Der skal arbejdes med kreativitet og fantasi i små grupper og alle grupper skal slutteligt udstille deres tegneserier. Vi arbejder ud fra to temaer, enten halloween eller jul.

 

3. KVARTAL

0.-3. klasse: Kreativ – Mad – Billedkunst (Anja, Daniel, Laura)

4.-7. klasse: Musik – Krop og motion – Håndværk/håndarbejde (Julie – Kasper – Britta – Tommy)

 

4. KVARTAL

Børnehave-0.klasse: Udeliv og natur – bevægelse (Anja og Laura) 

Udeleg og bevægelse 

Vi skal ud og nyde det forhåbentligt gode vejr, samtidigt med at vi leger og bevæger os og er sammen socialt, så vi kan lære hinanden at kende. 

Vi skal spille forskellige boldspil fx. Rundbold, fodbold,blackball, samt lege gode fælleslege, hvor vi lære de forskellige regler og lære at overholde dem😊  

Mål: 

-At håndtere en bold
– At være sammen socialt om nogle gode lege
-At lære at overholde regler  

1.-3. klasse: Udeliv og natur – Bevægelse (Asbjørn og Daniel) 

Gamle Lege

Vi leger nogle gamle lege, med en masse bevægelse og samarbejde. Det skal bruges som inspiration til hvad man kan lege i frikvarteret.
V lærer at lege de gamle lege og bliver bedre til at arbejde sammen og få flere færdigheder igennem leg. 

4.-7. klasse: Musik – Krop og motion – Håndværk/håndarbejde (Lars, Britta, Kasper, Tommy)

Ultimate og Frisbeelege 

I Ultimate og frisbeelege skal I lære at kaste og gribe en frisbee, så vi kan spille det færdige spil Ultimate.

Ultimate er ikke bare et spil, men sin egen en sport, som i høj grad lægger fokus på samarbejde. Da spilleren med discen ikke må løbe, er ultimate en af de få holdsport, hvor man altid skal være minimum to spillere om at score et point (en kaster og en griber). Spillet er en ikke-kontaktsport og et spil hvor det ikke er tilladt at løbe med frisbee’en. Det gør, at alle andre spillere end den der har frisbee’en skal bevæge sig hele tiden. Spillet er samtidig et spil uden dommer, men med samtale og spillerkonsensus om eventuelle fejlbegået i spillet.

Vi starter med kaste- og gribeteknik.
Det øver vi gennem lege og fx frisbee-golf. Vi skal også øve præcisionskast og længdekast. Det øver vi sammen med hinanden og individuelt på frisbeegolfbanen vi bygger selv.

Mål:
At lære kaste- og gribeteknikker med frisbee:
Gribning i tre højder samt minumium for- og baghåndskast
At kunne ramme det man sigter efter: Kegle eller kammerat
At kunne kaste langt
At lære reglerne i Ultimat
At forstå taktiske elementer i Ultimate
At kunne spille Ultimate med minimal lærerindblanding
 

Mvh. Tommy
 

Kasper: Fodbold & Flag Football 

Vi kender alle fodbold, og lidt fodboldtræning + kamp er altid sjovt.
Flag Football er et spændende og sjovt boldspil som alle piger og drenge kan lære. Idéen med spillet er at bibeholde alle de fede elementer fra American Football, men samtidig fjerne de hårde kontaktelementer.
Det gør Flag Football til et meget underholdende spil med en masse spændende tekniske og taktiske elementer.
Det ser sjovt, det er hurtigt og det er spændende. 

Mål: Du skal lære spillenes regler og taktikker at kende. 

Du skal lære at kaste- og gribeteknik med en amerikansk fodbold. 

Du skal træne løb, sprint og finter. 

Du skal øve at spille for holdet og ikke kun dig selv. 

Vi er på græs hver gang uanset vejret, og du skal derfor tjekke vejrudsigt og medbringe idrætstøj til vejret og løbesko/fodboldstøvler hver gang. 

 

 

PM- fag: Tirsdage

 

Denne side er et dynamisk redskab og udfyldes i løbet af året.

 

1. KVARTAL

0.-3. klasse: Idræt – Udeliv – Håndværk – Natur (Joel, Daniel, Julie, Rikke)

Man følger det samme hold hele kvartalet og har mulighed for at ønske. Ikke alle for deres første ønske, men vi prøver at tilgodese alle. 

Fedtsten med Julie: 

Vi laver forskellige figurer i fedtsten med værktøj og sandpapir. Der kan laves dyr, figurer, skilte, spillebrikker og ja kun fantasien sætter grænsen. Det er tålmodighedsarbejde og der er god mulighed for at bruge fantasien. Mislykkes arbejdet undervejs, kan der altid laves noget andet. Vi sidder udenfor, så praktisk tøj er en fordel. 

Mål: 

Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer.  

Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk.  

Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling 

 

Olympiske Lege med Joel 

Vi laver forskellige olympiske lege, og laver selv redskaberne, f.eks. spyd til spydkast, i de sportsgrene hvor det er muligt. Der kommer ny sportsgren for hver uge.  

Mål:  

At få pulsen op og udforske sportsgrene, som man ikke nødvendigvis har hørt om før.  

 

Gamle lege/sanglege med Daniel 

Vi laver nogle gamle lege og sanglege, hvor fokus ligger på at få sig rørt sig på en lidt anderledes måde.  

Mål:  

At børnene får sig rørt, og får lært lidt om gammel dansk kultur. I mange er legene er der et stort samarbejdsmoment og man klarer sig bedst, hvis man kan arbejde sammen.  

 

Smag på efteråret med Rikke 

I dette PM-fag kommer vi til at arbejde med sensommerens høst fra mark, hegn og have.                   

Vi skal kigge, rører, smage på afgrøderne og tilberede småretter i skolens køkken. 

Mål:  

At den enkelte elev får en forståelse af, hvad der sker i naturen på denne årstid.                                     

At den enkelte elev lærer at bruge flest mulige sanser i mødet med naturen.                                

 

4.-6. klasse: Idræt ude – Håndværk – Teknik (Anja, Mikkel, Tobias)

Anja: Madværksted med lette retter 

Mikkel: Billedkunst med fokus på udsmykning af skolen 

Pynt på skolen – Dette er et PM fag hvor eleverne skal bruge deres fantasi, lyst og
kreativitet for at komme på sjove og fede ideer til at gøre skolen lidt sjovere, skønnere eller
flottere at bevæge sig i. Dette kan gøres på mange forskellige måder, som at male eller
tegne flotte billeder til at hænge op eller udsmykke et område, så det får noget mere farve
med mønstre. De skal udvælge sig et område og en idé, der bliver godkendt, hvorefter de
går i fuld gang med deres projekt for at sætte deres mark på skolen.

Tobias: Vi starter på et introforløb til 3d printning og det at skabe 3d objekter der kan udskrives på en 3d printer. Da printningen tager lang tid, arbejder vi i grupper. Målet med forløbet er at eleverne får en geometrisk fornemmelse for hvad der sker når 2d bliver til 3d. Vi arbejder iterativt og lærer at processen kan være langsom, men belønnende til sidst. 

 

7. + 9. klasse: Idræt ude – Håndværk (Jeppe, Anna)

Håndværk ”Fedt sten” 

Fedtsten er en ren natursten der primært består af talk og de findes i mange forskellige farver. Selvom fedtsten faktisk er en sten, så er den så blød at den let kan bearbejdes med værktøj som fil, sandpapir, kniv og sav. Tidligere lavede nogle kulturer både gryder og små figurer som lykkeamuletter eller det modsatte.  

Man kan skære stenen til et lille dyr, et vedhæng til en halskæde eller bare fokusere på at lave den fineste ”bløde” sten til at have i lommen.  

Når man har opnået den ønskede form på fedtstenen skal den poleres og pudses til dens naturlige farve træder smukt frem. Det svære ved at arbejde med fedtsten er at man i modsætning til at f.eks. arbejde med ler, skal fjerne noget for at få figuren frem. Der kan ikke klaskes et hjørne på som man kan med ler, så en del af øvelsen handler om at arbejde sikkert og give sig tid og at acceptere de fejl der kommer undervejs og måske omstrukturere sin figur efterhånden som arbejdet skrider frem.

Eleven kan:  

 • Arbejde med fedtsten, herunder bruge værktøjer til bearbejdning af materialet 

 • Se mulighederne i hvad der gemmer sig i en sten 

 • Fordybe sig i sit arbejde 

 • Få materialeforståelse i arbejdet med fedtsten, herunder materialets blødhed og skrøbelighed. 

 • Styrke arbejdet med finmotorik 

Motion og bevægelse

 

I motion og bevægelse skal vi have fokus på samarbejde, fairplay, kommunikation og bevægelse.  
Der vil blive snakket om idrætskultur, idrætsforståelse og idrætsværdier – både de fysiske og de psykiske. 
 
Vi vil arbejde med konceptet “Teambuilding” og prøve forskellige øvelser af, der forhåbentligt forbedre de kommunikative evner, men også de medmenneskelige. Vi vil både arbejde i blinde, uden lyd og med forskellige benspænd.  
 
Aktiviteterne vil variere fra gang til gang, så eleverne vil både møde øvelser med høj aktivitet, men også aktiviteter hvor pulsen ikke er i højsædet, men mere samarbejdet og kommunikationen.  
 
Vi skal også prøve lege/aktiviteter på tværs af landegrænser og tidsperioder, for at kunne snakke og blive klogere på idrættens udvikling og kultur. 

 

Eleven kan: 

 • Eleven har viden om muligheder og forpligtelser i idrætsfællesskaber. 

 • Eleven har viden om udviklingen af normer, værdier og etik i idrætskultur. 

 • Eleven har viden om sammenhænge mellem samfundstendenser og idrætskultur. 

 • Eleven kan vurdere idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel 

 

 

2. KVARTAL

bhv.-1. klasse: Perler og fri fantasi (Anja, Louisa, Daniel)

Daniel:  

Fri fantasi indenfor halloween og julepynt. I mit pm fag er det kun fantasien der sætter grænser, vi laver halloween, julepynt og andet ud af forskellige materialer.

Børnene lærer at bruge forskellige redskaber og får hermed styrket deres finmotorik og deres fantasi. Når resultatet er færdigt, kan børnene tage det med hjem.

Anja: 

I skal lave forskellige perleplader og andre kreative ting med perler fx halskæder mm. Der vil være fokus på motorik og jeres fantasi. Da det snart er halloween og jul, vil dette pm-hold nok bære præg deraf. 

2.-5. klasse: Billedkunst – Håndarbejde – Håndværk  – Teknik (Tobias, Anna, Tommy, Rikke)

Anna 2-5 klasse billedkunst:

At doodle er at skabe mønstre. Vi taler om mønstre i forskellige kulturer, f.eks. hos indianere, vikinger og keltere og ser en masse billeder på nettet af mere og mindre professionel doodling. Eleverne bliver opmærksomme på at doodling handler om mønstre i mønstre. Eleverne må arbejde sammen eller alene, alt efter hvor stor størrelse doodle de vil arbejde med. Først skal der skitseres et positivt ord. Det er vigtigt her at eleverne først udarbejder en strategi for hvordan de vil få plads til alle bogstaver og at de arbejder fokuserede på at gøre bogstaverne store og ens. Der må gerne skrives med 3D skrift. Der vises på tavlen hvordan man laver ”fede” bogstaver så der er plads til at tegne mønstre indeni bogstaverne. Bogstaverne tegnes først med blyant, ligesom de første par doodles også tegnes med blyant så det er til at fortryde. Dernæst introduceres eleverne for fagbegrebet ”konturstreger”. Eleverne må kun bruge sort tusch, men i forskellige tykkelser.
Mål: Eleven kan: Genkende mønstre, Skitsere hvad de ønsker at arbejde med, Udarbejde strategier for pladsen på et stykke papir, Tegne ”fede” bogstaver og evt. også 3D, Genkende fagbegreber som f.eks. ”konturstreger”, Fordybe sig, Få bedre finmotorik. 

Tommy – 2. -5. Kl. Fantasymaps og rollespilsverdener

Vi starter med at lave fantasymaps ud fra min fortælling om verdens tilblivelse i Nordisk Mytologi.
Derefter går vi over til at lave bordrollespil a la Werewolf og den verden vi sammen får skabt i rollespillet skal deres tegnes kort til.
Eleverne skal lære hvordan man læser landkort, hvilke ting der skal være på et kort og så skal vi selv tegnes mange kort med sorte tuschpenne i forskellige tykkelser.
Undervejs læres hvilke kortsignaturer der kan bruges når der skal tegnes vand, byer, skove, sletter, bjerge, borge, veje, kompas og meget mere.
Vi skal se på kendte fantasyfortællingers kort fx Ringenes Herre, World og Warcraft osv.
Til sidst skal eleverne frit skabe deres egen fantasyverden med tilhørende kort
 

Rikke – 2.- 5. kl.  Vævning med genbrugsmaterialer

Tobias – 2. – 5. kl. Harmoni i tegninger 

Eleverne gennem en enkel tegneopgave lære at have fokus på harmonien/ligevægten i et billede samt, at kunne tegne efter instruktion. Vi anvender ganske normale tegneredskaber og bruger tid på, at arbejde med detaljerne. Harmoni kan findes i selv de mest abstrakte illustrationer, og derfor behøver vi nødvendigvis kun at tegne realistisk. 

Mål: 

 • Jeg kan tegne en tegning ud fra instruktion.  

 • Jeg kan lave lige streger, der ikke buer.  

 • Jeg kan skabe harmoni i mit billede. 

6.-7.+9. klasse: Lego og programering – Idræt – Håndarbejde/håndværk (Kasper/Joel, Julie, Mikkel)

Mikkel:

Programmering – her skal de ældre arbejde med at se den digitale verden udfolde sig, på en sjov måde. Det digitale er meget mere end bare at scrolle og poste, alt det der ligger bag ved er noget man tit glemmer. Så eleverne skal på dette værksted arbejde med og opdage hvad man kan skabe når vi begynder at arbejde med at programmere. Det bliver gjort i forhold til LEGOS robotter hvor de skal løse opgaver og være kreative med det programmeringssprog der bruges. Eleverne skal være løsningsminded og prøve at danne sig overblik, for at finde ikke kun den bedste eller hurtigste løsning, men også den sjoveste eller ekstravagant løsning til de udfordringer der gang på gang vil blive stillet op foran dem. Det er din fremtid det handler om.  

De vil arbejde med mål inden for matematikken, hvor deres ræsonnement og tankegang vil blive udfordret og trænet, samt problem knusning og opgaveløsning, samt variation i svar til en enkel opgave.    

Julie: Strikkeværksted :

At strikke kræver tålmodighed, nærvær og koncentration, alt imens der hygges og snakkes. Vi vil alle starte et fælles projekt, hvor vi lærer at strikke ret og vrang samt vendemasker. Børnene vil lære noget om garntyper, løbelængder og pindestørrelser. Børnene strikker et overskueligt projekt, der enten kan bruges eller gives væk i gave. Efter at projektet er færdiggjort, er der mulighed for at strikke på egne projekter eller starte et andet lille projekt. Vi modtager meget gerne garnrester og overskudspinde, hvis I skulle ligge inde med noget.  

Joel: Parkour 

‘Parkour’ eller ‘Le Parkour’ er en bevægelsesaktivitet, som handler om at udvikle sig fysisk og mentalt gennem naturlige og ekspressive bevægelser. Den grundlæggende ide bag bevægelserne er at bevæge sig gennem omgivelserne hurtigt og effektivt i flow.

 

3. KVARTAL

bhv.-1. klasse: Kreativ – Konstruktion – Håndværk/håndarbejde (Kia, Tobias, Daniel)

2.-5. klasse: Idræt – Mad – Billedkunst – Håndværk (Julie, Anja, Anne, Rikke)

6.-7.+9. klasse: Digital billedkunst – Håndværk/håndarbejde (Kasper, Tommy, Anna)

 

 

 

 

4. KVARTAL

0.- 1.klasse: Idræt ude – Udekrea (Anja, Asbjørn) 

Male i og med naturen 

Vi skal anvende og opleve naturens farver og anvendelses muligheder. Vi skal male på forskellige materialer og bruge vores fri fantasi. 

Vi skal tegne forskellige mønstre med naturens farver og blande “nye” farver 😊 

Vi skal udvikle kreativitet i samarbejde med hinanden på tværs af årgange. 

 

2.-5. klasse: Billedkunst – Idræt – Teknik (Tobias, Tommy, Lars)  
 

Flag Football 

Flag Football er et spændende og sjovt boldspil som alle piger og drenge kan lære. Idéen med spillet er at bibeholde alle de fede elementer fra American Football, men samtidig fjerne de hårde kontaktelementer.  
Det gør Flag Football til et meget underholdende spil med en masse spændende tekniske og taktiske elementer.  
Det ser sjovt, det er hurtigt og det er spændende. 

Mål: Du skal lære spillets regler og taktikker at kende. 

Du skal lære at kaste- og gribeteknik med en amerikansk fodbold. 

Du skal træne løb, sprint og finter. 

Du skal øve at spille for holdet og ikke kun dig selv. 

Vi er på græs hver gang uanset vejret og du skal derfor tjekke vejrudsigt og medbringe idrætstøj til vejret og løbesko/fodboldstøvler hver gang. 

Vi ses 

Tommy 

Billedkunst – Tegn og design et personligt logo  

Tobias: I dette forløb skal der arbejdes med at designe og tegne logoer. Eleverne introduceres til betydningen af logoer:  

 • Kender de nogle logoer?  
 • Hvad bruges logoer til?  
 • Hvor møder de logoer?  
 • Er der nogle logoer, der har betydning for dem?  
 • Hvad viser logoerne?  
 • Hvem bruger et logo?   

Efter den fælles snak og som opstart ser vi en kort film: https://www.youtube.com/watch?v=RNeAgngTDfY. Den giver et hurtigt men godt indblik i logoers betydning samt de symboler, et logo kan indeholde. 

Elevmål: 

 • Jeg kan lave et logo efter eget design eller på baggrund af inspiration fra kendte logoer 
 • Jeg kan arbejde med symboler i logoer 
 • Jeg kan arbejde med farver og udtryk i et logo 

 

Små sjove og videnskabelige forsøg 

På forsiden af et blad har jeg læst – citat: “Uden kreativitet og leg ville Jorden stadig være flad”. Sagt på en anden måde – så ville menneskets kognitive evner have udviklet sig meget langsomt, hvis vi ikke havde haft evnen og lysten til at undre os over, hvorfor vores omverden er, som den nu engang er.   

Eleverne skal, via undersøgelser, teoretisk viden og små forsøg, blive motiveret til at undersøge ting og fænomener, som omgiver dem, så de får en bedre forståelse af den verden, de lever i.   

Mål 

 • At eleverne vil undre sig over de fænomener, som omgiver dem 
 • At eleverne lærer, at de naturvidenskabelige fænomener, for det meste, har en naturlig forklaring 
 • At eleverne kan løse små faglige problemstillinger – både praktisk og teoretisk 
 • At eleverne styrker deres tålmodighed og finmotorik 
 • At eleverne, forhåbentlig, får nogle aha-oplevelser og dermed får en ny viden 

 Hilsen Lars 

6.-7.+9. klasse: Idræt ude – Mad – Natur (Kasper, Anna, Rikke)  

Kasper: Slagspil 

Slagspil er sjove boldspil hvor man slår til bolden. Vi kommer til at dyrke forskellige slagspil og øver teknik såvel som kamptræning i rundbold, baseball, M-bold, Tennis, Cricket mm. Spil som alle piger og drenge kan lære og bliver bedre til.  

Mål: Du skal lære spillets regler og taktikker at kende. 

Du skal lære at slå længere med et bat og blive bedre til at gribe bolde.  

Du skal træne løb, sprint og slagteknik. 

Du skal øve at spille for holdet og ikke kun dig selv. 

Vi er på græs hver gang uanset vejret og du skal derfor tjekke vejrudsigt og medbringe idrætstøj til vejret og løbesko/fodboldstøvler hver gang. 

 

Smag på naturen med Rikke 

I dette Pm-fag skal vi ud, og samle forårets spiselige planter, hvorefter planterne skal tilberedes og smages på. Indsamlingen kommer til at foregå i skolens nærområde, tilberedningen i skolekøkkenet og udenfor. Af lækre retter kan her nævnes grøftekantsfrikadeller, mælkebøttemarmelade, skvalderkålssalt med mere. 

Målet med holdet er:  

 • At du lærer naturens spisekammer at kende. 
 • At du lærer noget om tilberedningsformer. 
 • At du får smagt på naturens spisekammer. 
 • At du får udfordret dig selv. 

 

UdeKrea

Anna: På UdeKrea arbejder vi med mange forskellige små sysler.  
Fedtsten er en ren natursten der primært består af talk og de findes i mange forskellige farver.  

Man kan skære stenen til et lille dyr, et vedhæng til en halskæde eller bare fokusere på at lave den fineste ”bløde” sten til at have i lommen. 

At knytte armbånd udfordrer koncentrationen og evnen til at tænke i mønstre. Man skal huske rækkefølgen på snorene og der kan arbejdes med at udtænke nye mønstre. Fordybelse er vigtig. 

Man kan også hygge sig med sit strikketøj hvis man har gang i sådan et eller selv komme med forslag til en kreativ aktivitet udenfor. 
Eleven kan/introduceres for:  
– Arbejde med fedtsten, herunder bruge værktøjer til bearbejdning af materialet 
– Fordybe sig i sit arbejde 
– Få materialeforståelse i arbejdet med fedtsten, herunder materialets blødhed og skrøbelighed 

  Tænke i mønstre og huske rækkefølger 
– Styrke finmotorik 

  Være social på tværs af lag og alder 

PM-fag: Onsdage

 

 

Denne side er et dynamisk redskab og udfyldes i løbet af året.

 

1. KVARTAL

0.-5. klasse: Fantasi (Mikkel, Anja, Daniel, Gitte, Joel, Tobias)

Beskrivelse ”Vikinger” (Gitte):

Eleverne hører om Vikingetiden, hvordan de boede og levede, og skal lave følgende ting i forløbet: 

 • De får et vikingenavn og laver navneskilt 
 • De lærer at skrive med runer 
 • De leger nogle af tidens børnelege 
 • De laver smykker 
 • De laver i fællesskab tegninger af vikinger, deres huse og skibe, og det hele samles så det kommer til at ligne en større vikingeby. 

Mål: Eleverne lærer om en historisk periode på en kreativ og aktiv måde. De øver sig på samarbejde, og styrker både fin og grov motorik igennem forløbet. 

 

Musikværksted m. Daniel og Tobias: 

I dette PM-fag beskæftiger vi os med musik I alle afskygninger, men uden “formelle” instrumenter. Vi vil lave musik med ting i naturen, stomp, body percussion og gulerodsfløjter.  

Mål: eleverne lærer at der er musik alle steder og at kun fantasien, sætter grænser. Eleverne lærer om rytmer og lærer at spille dem. Eleverne lærer at bruge sløjd værktøj på forsvarlig hvis.

Leg, tegn og hør om historien m. Mikkel:

Det beskriver lidt sig selv. De skal høre om historiske tider,
hvornår de var, hvad der foregik, samt skal de lege i det og bruge deres indre billeder til at få
det ned på papir også. Målet er at give selv de helt små en idé om tider og steder, samt
hvordan det var dengang, og måske også hvilken rækkefølge de kom i. 

6.-9. klasse: Drama (Britta, Laura, Anna)

Beskrivelse og indhold:

Kulisseholdet arbejder kreativt ud fra temaet i årets dramaforestilling. De produkter der laves bruges i dramaforestillingen, det er derfor vigtigt at eleverne tænker over produkternes holdbarhed og synlighed på afstand. Skuespillerne kan ønske rekvisitter der passer til deres rolle og her skal kulisseholdet kunne tilpasse forskellige typer af rekvisitter i størrelse og udseende efter ønske. Der skal laves store kulisser som baggrund hvor eleverne skal tænke stort og praktisk og ud fra temaet og skuespillernes ønsker.  

På dramaholdet vil vi lave forskellige øvelser, hvor vi vil vise forskellige stemninger og humører. Derudover vil vi arbejde med, hvordan man placerer sig bedst på scenen og hvordan man går over i en anden rolle. Derudover vil vi selvfølgelig øve vores replikker osv. Til det stykke vi vælger til opførelse. 

 På bandet vil vi øve og spille musikken, der indgår i den musical vi vælger. Der forventes, at man har en vis kunnen til instrumentet i forvejen og at man øver sig. 

Mål:

 • At arbejde med forskellige typer af materialer 

 • At kunne tilpasse sit kreative produkt efter ”kundens” ønsker 

 • At arbejde ud fra et tema 

 • At kunne tænke i funktion og holdbarhed 

 • At arbejde ud fra en tidsfrist 

 • At kunne stå foran et publikum 

 • Kunne overskride ens egen grænse 

 • Få noget til at gå op i en større enhed i fællesskab. 

 

 

2. KVARTAL

bhv.-5. klasse: Fantasi (Daniel, Louisa, Anja, Mikkel, Gitte, Tommy, Tobias)

Daniel og Tobias: 

Vi laver et fælles værksted med fokus på rytmer, stomp og kroppen som instrument (body percussion). Der skal spilles, synges og øves på sange. Vi inspirerer til, at eleverne selv får lov til at udforske det, at improviserer med sin krop. Værkstedet vil foregå i det gamle musiklokale samt udenfor, når vejret tillader det. Målet er at børnene får kendskab til musikkens sprog gennem leg og samvær, samt hvordan det påvirker vores krop og sundhed. 

 

Gitte og Anja: 

Jul og nisserier 

HO HO HO…. 

Hemmelighedernes måned nærmer sig og derfor er det tid til, at nisserne kommer ud af deres skjul. 

Derfor vil vi i vores PM fag lave julehemmeligheder og lækkerier. 

Vi skal være kreative både med krop og fantasien.  

Vores sanser kommer i spil og den søde tand vi forkæle vil. 

Vores værksted er mega cool og inden vi ser os om er det endelig JUUUUUUL 

Kærlig hilsen  

Anja og Gitte 

 

Julie: Dukketeater 

Vi skal læse julehistorier og lave dem om til teater, eleverne får små manuskripter og herefter laver vi selv vores dukker af stofrester, garn og hvad vi ellers kan bruge. Børnene må meget gerne medbringe stofrester og andet sjovt til dukker hjemmefra. Børnene er med i hele processen fra manuskript til den kreative del hvor dukkerne fremstilles ud fra fri fantasi. Herefter skal stykkerne øves igennem og slutteligt vil vi vise det til fællessamling, evt. Som film, så alle får en rolle og kan være med.  

 

Tommy: Lego der kan køre – Trial and Error med LEGO – bh. – 5. klasse

Vi skal bygge med LEGO.
Eleverne præsenteres for LEGO TECHNICHS mange muligheder.
Målet med værkstedet er at udfordrer eleverne opgaveløsningsevner samtidig med at de lærer.
Undervejs viser jeg hvordan man kan bygge forskellige ting der kan køre. Det gøres ikke fordi de skal bruge min model, men så de stiladseres inden de får en opgave.
Opgaverne vil være simple og varierede:
I dag skal I bygge den firhjulede bil, der kan trille længst.
I dag skal I bygge det køretøj, som kan køre ned af rampen og flyver længst uden at gå i stykker.
I dag skal i bygge en bil der kan trille over broen uden at broen går i stykker.
I dag må I bygge lige præcis hvad I har lyst til.
Hver gang er en ny opgave og hver gang skilles alt ad og lægges pænt tilbage i de rigtige kasser

Alle kan være med, alle får modgang, alle kan få hjælp, alle skal lære at arbejde sammen og alene, alle lykkedes på et eller andet tidspunkt og oplever succes

 

Mikkel: Skidt, skrot, robot

Vi skal arbejde med at bygge og lege med at skabe fantasier ud af alt fra hverdagen. De skal tage pap, sugerør, ja alt muligt med de ikke skal bruge hjemmefra og så lave deres eget ud af det der ellers bare ville være blevet smidt væk. De skal lære om at forlænge levetiden af de ting de finder i hjemmet og lave deres fantasier og lege til virkelighed.

Børnene skal selv tage deres skrot of skidt med og skal vise det frem i hvert fald til en fællessamling, men efterfølgende kan de tage det med hjem, som deres eget legetøj. De skal dog være klar til at dele deres ting de bringer med, så man bringer til fællesskabet og holder ikke for sig selv. De vil skulle arbejde med lim pistoler, pap, papir, farver og sakse, og faget kommer til at befinde sig under billedkunsts fællesmål. Eleverne skal skabe konstruktioner, eleven kan præsentere deres produkter, Eleven har viden om materialer og sammenføjningsteknikker til at skabe rumlige konstruktioner, samt skal de lærer om bæredygtighed i meget simpel forstand.

 

6.-9. klasse: Drama (Britta, Laura, Anna)

 

Beskrivelse og indhold:

Kulisseholdet arbejder kreativt ud fra temaet i årets dramaforestilling. De produkter der laves bruges i dramaforestillingen, det er derfor vigtigt at eleverne tænker over produkternes holdbarhed og synlighed på afstand. Skuespillerne kan ønske rekvisitter der passer til deres rolle og her skal kulisseholdet kunne tilpasse forskellige typer af rekvisitter i størrelse og udseende efter ønske. Der skal laves store kulisser som baggrund hvor eleverne skal tænke stort og praktisk og ud fra temaet og skuespillernes ønsker.  

På dramaholdet vil vi lave forskellige øvelser, hvor vi vil vise forskellige stemninger og humører. Derudover vil vi arbejde med, hvordan man placerer sig bedst på scenen og hvordan man går over i en anden rolle. Derudover vil vi selvfølgelig øve vores replikker osv. Til det stykke vi vælger til opførelse. 

På bandet vil vi øve og spille musikken, der indgår i den musical vi vælger. Der forventes, at man har en vis kunnen til instrumentet i forvejen og at man øver sig.  

 

Mål:

 • At arbejde med forskellige typer af materialer 

 • At kunne tilpasse sit kreative produkt efter ”kundens” ønsker 

 • At arbejde ud fra et tema 

 • At kunne tænke i funktion og holdbarhed 

 • At arbejde ud fra en tidsfrist 

 • At kunne stå foran et publikum 

 • Kunne overskride ens egen grænse 

 • Få noget til at gå op i en større enhed i fællesskab. 

 

3. KVARTAL

bvh.-1. klasse: Fantasi (Daniel, Louisa, Laura)

2. -5. klasse: Fantasi (Anja, Gitte, Tobias, Julie)

6.-9. klasse: Fantasi (Britta, Anna, Tommy, Anne)

 

 

 

 

4. KVARTAL

Børnehave.-1. klasse: Fantasi (Laura, Daniel, Asbjørn) 

På disse dage vil vi have fokus på natur og udeliv. Vi vil lave en masse sjove ting i naturen, hvor vi kan lære om dyr, planter og hvordan naturen opfører sig. Vi skal lave små forsøg, lave kartoffelfælder, naturbingo og en gang imellem også lave mad over bål. 

Børnene vil både være sammen, men også blive opdelt i flere hold.  

Mål:  

-At lære om naturen 

-At lære efter den naturfaglige læringsmetode 

-At være sammen socialt om et naturfagligt projekt 

 

2.-5. klasse. Fantasi (Anna, Tobias, Lars) 

Tobias: Idræt – Udendørs stafetter og boldspil 

Foråret er kommet og vi skal nu udenfor at prøve kræfter med de gængse boldspil, som rundbold og ståtrold med befrierbold. Opvarmningen vil bestå af en stafet, som f.eks. evighedsstafetten eller den såkaldte kryds-og-bolle stafet hvor vi får pulsen op. Uanset hvilken aktivitet vi er i gang med, handler det om holdånden og helheden. Det er en vigtig øvelse for eleverne at være en del af en helhed, som kun fungerer når alle arbejder sammen. 

Elevmål: 

 • At få bevæget sig og mærke kroppen 
 • At indgå som en del af en større helhed 
 • At styrke motoriske færdigheder 

Fedtsten

Anna: Fedtsten er en ren natursten der primært består af talk og de findes i mange forskellige farver. Selvom fedtsten faktisk er en sten, så er den så blød at den let kan bearbejdes med værktøj som fil, sandpapir, kniv og sav. Tidligere lavede nogle kulturer både gryder og små figurer som lykkeamuletter eller det modsatte. 

Man kan skære stenen til et lille dyr, et vedhæng til en halskæde eller bare fokusere på at lave den fineste ”bløde” sten til at have i lommen. 

Når man har opnået den ønskede form på fedtstenen skal den poleres og pudses til dens naturlige farve træder smukt frem. Det svære ved at arbejde med fedtsten er at man i modsætning til at f.eks. arbejde med ler, skal fjerne noget for at få figuren frem. Der kan ikke klaskes et hjørne på som man kan med ler, så en del af øvelsen handler om at arbejde sikkert og give sig tid og at acceptere de fejl der kommer undervejs og måske omstrukturere sin figur efterhånden som arbejdet skrider frem.
Eleven kan:
– Arbejde med fedtsten, herunder bruge værktøjer til bearbejdning af materialet
– Se mulighederne i hvad der gemmer sig i en sten
– Fordybe sig i sit arbejde
– Få materialeforståelse i arbejdet med fedtsten, herunder materialets blødhed og skrøbelighed
– Styrke finmotorik
  

Forårets dyre -og planteliv 

Foråret er en periode, hvor det er spændende at følge og udforske dyre -og plantelivet. Insekterne vågner op fra deres vinterhi, de forskellige forårsblomster begynder at komme frem, træer og buske springer ud og fuglene begynder at synge mere intenst.   

Eleverne skal ud at finde så mange forskellige dyre -og plantearter som muligt. Det de finder – eller ser, skal de skrive en kort og uddybende tekst om. De fundne ting skal de sætte sammen med den skrevne tekst, hvis det er en del af planteriget – eller tage et billede med deres mobil (og efterfølgende udskrive), hvis det er et dyr. 

Jeg vil, til hver gang, vise korte relevante klip eller læse lidt op fra en fagbog som inspiration til deres efterfølgende arbejde ude det fri. 

Mål: 

 • At eleverne får en bedre forståelse af, hvilken betydning en årstid som foråret har for dyre -og plantelivet.  
 • At eleverne får skabt en nysgerrighed samt en respekt for den natur, som omgiver dem.  
 • At eleverne får en bedre forståelse af samspillet mellem mennesker og dyr. 
 • At eleverne finder ud af, hvor stor diversiteten er i den danske natur. 
 • At eleverne tilegner sig relevante faglige begreber inden for dette fagområde.   
 • At eleverne får en viden om dyrs og planters levesteder samt deres livsbetingelser.

Hilsen Lars 

6.-9. klasse: Fantasi (Britta, Anne, Tommy, Kasper)

Softball 

På softball skal vi gøre præcis som titlen siger: Vi skal spille softball! 
Vi skal også varme op og det vil vi gøre med løbe-kastelege hver gang. 

Softball er et spil som det tager lidt tid at lære. Det kræver både teknik, taktik, fysik og tålmodighed. 
Til softball bruger vi rigtige gribehandsker, bolde og bats.  

Spillet er amerikansk og derfor bruges en masse seje udtryk som foul, walk, ball, batter, pitcher, homerun osv. Dem lærer du hurtigt at kende 

Du skal klæde om hver gang og det er smart at hove noget fodtøj som det er godt at løbe i.  
I og med der står sved på skemaet er det også klogt at medbringe et håndklæde, men det bestemmer du selv. 

Mål:
At blive bevæget
At lære reglerne i softball
At lære taktikker
At lære kaste- og gribeteknik
At lære de sproglige begreber i softball
At have det sjovt
At svede 

Med venlig hilsen Tommy 

Streetsports (Hockey, Basket, Håndbold)

Kasper: Alle ved, at udendørs aktiviteter er den fedeste måde at være aktiv på i foråret/sommeren. Vi skal spille på den store og lille multibane for der er der mål og underlag skabt til streetsport. Vi vil hver gang varme op med og uden bold. Det vil også blive gjort med bolde, og i boldlege, som ikke kun er ren boldspil, men god boldtilvænning. 

Målet er at vi skal træne følgende:  
Afleveringer 
Driblinger 
Standsninger 
Skud 
1 mod 1 spil 
Forsvarsteknik og taktik 
Angrebsteknik og taktik 
Zonespil – forsvar og angreb 

Ikke mindst skal vi spille en masse kamp. I kommer til at spille med forskellige regelsæt, som passer til forskellige spil. 

Du skal klæde om hver gang og det er smart at hove noget, fodtøj som det er godt at spille på asfalt i: Man kan risikere at snuble på asfalten, og det er tøj ikke specielt glad for.
Vi ses. 

 Madpakker 

 Et hold hvor vi skal arbejde med at lave sunde og velsmagende delelementer til madpakker. Vi skal arbejde med madpakkehåndens delelementer og kigge på, hvad dagens madpakke har indeholdt. Der bliver lavet både noget fra det salte og søde køkken, så alle sanser blive stimuleret, og maverne bliver mætte. Vi skal tale om de fem grundsmage og selvfølgelig producere dagens ret. 

Målet for undervisningen: 

 • Viden om madpakkehånden 
 • Kunne analysere sin egen madpakke 
 • Kunne lave sund og velsmagende delelementer til madpakker 
 • Kunne anvende diverse redskaber i køkkenet 
 • Være bekendt med god køkkenhygiejne 

Anne 

 

PM-fag: Torsdage

Denne side er et dynamisk redskab og udfyldes i løbet af året.

 

1. KVARTAL

0.-3. klasse: Idræt – Udeliv – Billedkunst (Anja, Daniel, Tobias)

Udeliv – Daniel: I GEOcache for begyndere løser vi nogle opgaver og går ud og finder nogle poster med opgaverne som udgangspunkt. Målet er at kunne navigere og at løse opgaver i fællesskab.  

Billedkunst – Tobias: “Tag hverdagen ind i dine tegninger” er et tegneforløb hvor vi inddrager genstande fra hverdagen og bruger vores fantasi til, at danne motiver og mønstre. Målet er at arbejde kreativt og abstrakt. 

Idræt – Anja: Redskabskendskab og redskabslege/leg og bevægelse udenfor, når vejret tillader det. 

Mål: Balancetræning, boldkast, samarbejde på tværs af årgange. Styrke børnenes lyst til bevægelse. 

 

4.-6. klasse: Musik – Håndværk/håndarbejde – Idræt ude (Julie, Britta, Joel)

På dette værksted vil vi i fællesskab formidle et eventyr via sang, spil og bevægelse.  Vi tager Udgangspunkt i eventyret “De tre bukkebruse” og benytter os af stomp, boomwhackers, talekor og rytmisk brug af kroppen. 

Man fordeles ud på tre forskellige spor, men mødes i slutningen af timerne og sætter dagens arbedje sammen. 

Mål: 

Eleverne får udfordret deres fantasi og kreative side i en dynamisk arbejdsproces. 

 

2. KVARTAL

0.-3. klasse: Drama (Laura, Britta, Daniel)

Mandag og torsdag 0.-3. klasse – Krybbespil 

I dette Pm-fag vil vi gennemgå fortællingen om, hvorfor vi holder jul. Vi vil derefter øve et krybbespil med sang og musik, hvor børnene skal være skuespillere, musikere og korsangere. Vi planlægger forløbet ud fra, at vi har undervisning i det to gange om ugen, så vi har god tid til at øve og fordybe os i fortællingen og sangene dertil. Vi vil afslutte forløbet med en forestilling, hvor børnene skal vise det for resten af skolen.

Mål:

 • At kende til den bibelske fortælling om julen

  – At kunne optræde foran publikum

  – At overvinde ens egne grænser

  – Få noget til at gå op i en større enhed i fællesskab

   

4.-6. klasse: Teknik – Spil – Håndarbejde/håndværk (Tobias, Julie, Anja)

Anja: Spilleværksted 

Her skal der spilles forskellige spil, der kan være brætspil, kortspil og mange andre spil.  Der vil være mulighed for også at lave/ udvikle sit eget spil.  

Tobias:

Vi påbegynder et introduktionsforløb til 3D-printing og kunsten at skabe 3D-objekter, som senere kan udskrives på en 3D-printer. Da selve printprocessen ofte tager en betydelig mængde tid, vil vi også kigge på hvad man ellers kan bruge 3d printere til i dag. Formålet med dette forløb er at give eleverne en dybere forståelse for den geometriske transformation, der finder sted, når 2D bliver til 3D. 

Vi vil følge en iterativ tilgang undervisningen, hvor vi gradvist udforsker og fordyber os i processen. Det er vigtigt at forstå, at 3D-printing kan være en tålmodighedskrævende proces, men den belønning, der venter os, når vi ser vores 3D-objekter tage form, er utrolig tilfredsstillende. Gennem denne erfaring vil eleverne ikke kun lære at skabe 3D-objekter, men også udvikle en dyb indsigt i de geometriske principper, der er involveret i overgangen fra to til tre dimensioner. 

Julie: Nålefilt 

På dette værksted vil vi arbejde med nålefiltning. Vi starter ud med at lave billeder efter fri fantasi og sætter dem i rammer. Børnene får rig mulighed for at fordybe sig i småprojekter, der f.eks kan bruges til julegaver. Efter billederne kan man prøve at lave små figurer eller hvad man ellers kunne tænke sig, det er kun fantasien der sætter grænser. Børnene får rig mulighed for at træne motorik og præcision når de sidder med de tynde nåle og tryller ulden om til flotte billeder og figurer. Et sjovt og hyggeligt værksted for alle. 

 

3. KVARTAL

0.-3. klasse: Idræt – Håndarbejde/håndværk (Anja, Daniel, Tobias)

4.-6. klasse: Musik – Billedkunst – Drama (Julie, Britta, Laura)

 

 

 

 

4. KVARTAL

0.-3. klasse: Musik – Teknik – Natur (Tobias, Britta, Asbjørn)  

Teknik – Ozobotter for begyndere 

Ozobotter er smarte og nemme miniature robotter at arbejde med for alle aldre. Eleverne skal prøve at tegne flotte baner med tusch hvor Ozobotterne kan køre på. De indeles i grupper og skal arbejde kreativt. I starten laver vi testbaner hvor vi øver os på at tegne en bane korrekt. Herefter udarbejder grupperne en bane efter eget ønske. Det kan f.eks. være en racerbane eller, en by med huse eller en tur igennem skoven. Kun fantasien sætter grænsen her. Når alle grupper er færdige, ser vi de forskellige baner og de temaer der er valgt.  

Elevmål: 

 • At arbejde sammen op et projekt 
 • At bruge sin fantasi 
 • At tegne korrekt når vi laver baner 
 • At styrke gåpåmodet 
 • At indleve sig og have det sjovt 

4.-6. klasse: Idræt – Natur (Laura, Lars) 

På denne dag vil 4.-6. klasse blive opdelt på 2 blandede hold. Det ene vil lave noget idræt med Laura, det andet natur med Laura. Vi bytter, når halvdelen af gangene er gået, så alle får prøvet begge dele. 

Idræt 

Vi vil denne dag lave forskellige slags sport og boldspil. Eleverne vil få medbestemmelse og kan foreslå, hvilke former for sport de gerne vil lave. Vi skal både lave nogle af de traditionelle lege/boldspil, men også lære nye. 

Vi vil være ude uanset vejret, så husk altid tøj efter vejret og tøj du kan bevæge dig i. 

Mål: 

-At bevæge sig i forskellige former for holdsport 

-At lære nye lege/boldspil 

-At lære at samarbejde i sport  

Foto med mobiltelefon 

Der er mange måder at tage billeder på. Nogle elever kan godt lide at tage billeder af naturen og naturfænomener, nogle elever kan godt lide at tage billeder af situationer i deres omgivelser, og andre elever kan lide at tage helt andre slags billeder. Fælles for et godt billede er dog, at man kan bruge lang tid på at studere det.   

I dette forløb er det ikke valgfrit, hvilke billeder eleverne vil tage. Eleverne får løbende nye opgaver med forskellige temaer, som de skal løse så godt som muligt. temaerne de skal arbejde med er: 

 • Forår 
 • Komposition 
 • Mønstre 
 • Synsbedrag 
 • Udtryk 
 • Spejlinger 

Det er svært at vurdere, hvor meget tid eleverne bruger på de enkelte opgaver. Hvis vi ikke når alle emnerne, så er det fordi, tiden er løbet fra os. Hvis vi til gengæld når alle emnerne, så har jeg flere spændende opgaver til dem. 

Jeg vil i forløbet supplerer de konkrete opgaver med noget relevant teoretisk og visuel klasseundervisning. 

Mål 

 • At eleverne med billeder kan dokumentere forandringer i årstiden 
 • At eleverne kan se, at de med et visuelt sprog kan forklare verden omkring dem 
 • At eleverne lærer at forholde sig til lys og billedets opbygning 
 • At eleverne oplever, at de med simple virkemidler kan tage flotte og kreative billeder 
 • At eleverne vil kunne gennemskue evt. bedrag på billeder 

Hilsen Lars 

 

 

Vil du vide mere om Eckersberg Børneunivers?

Kom tættere på det, der gør Eckersberg Børneunivers til en unik oplevelse – fagligheden, fællesskabet, den personlige udvikling.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet!

Eckersberg Børneunivers

Eckersbergvej 1, Blans
6400 Sønderborg

Sekretær: +45 92448063

Ledelse: +45 23989372 eller +45 91526600
Lærerværelset: +45 92448064
SFO: +45 92448065
Børnehave – Lillegruppe: +45 29845793
Børnehave – Storegruppe: +45 61795793