Om skolen og undervisning

Ældstegruppen 8. til 9. klasse

Frie pladser

Lillegruppen 0. til 2. klasse

Om SFO’en

Skolepenge

Mellemgruppen 3. til 5. klasse

Bus

Skolens ABC

Storgruppen 6. til 7. klasse

Lejr og studieture

Om skolen og undervisning 

 

Friskolen er en almindelig fri grundskole der går fra 0.-9. klasse med eksamen. Vi står på mål med Folkeskolens afgangsprøve, hvor vores elever ofte kommer ud af skolen med nogle af de bedste karakterer i Sønderborg Kommune. Vi vægter en skole med høj grad af tryghed og trivsel blandt eleverne, og en ligelig fordeling af boglige og praktisk-musiske fag.

Vores skoledag starter hver morgen kl. 8.00 med morgensamling for hele skolen. Her synger vi nogle sange, giver fællesbeskeder og synger fødselsdagssang for dagens fødselarer med vores egen fødselsdagssang. Skoledagen slutter mandag til torsdag kl. 14.00 og om fredagen kl. 12.15. De ældste elever har en enkelt dag om ugen der slutter kl. 15.15. Efter skoletid hjælper alle elever fra 3. klasse med at gøre rent to gange om ugen, hvor tiden er tilrettelagt, så de eventuelt kan nå en bus hjem. Vi vægter, at vores elever lærer at tage ansvar, og at de i fællesskab, med os og forældrene, er med til at bevare vores skole pæn.

Gratis bus

Vi har vores eget gratis bustilbud der afhenter elever fra Gråsten, Egernsund, Broager, Dybbøl, Sønderborg, Vester Sottrup, Avnbøl og Ullerup hver morgen. Se punktet Bus.

 

Drama

Alle er gode til noget. I vores årlige dramastykker ser vi ofte elever der stråler og er stolte af egne præstationer, som skuespiller, musiker, sanger eller bag scenen. I skolen værdsætter vi at eleverne har mulighed for at deltage i et dramastykke hvert år. Eleverne har i dramaforestillingen mulighed for at overskride egne grænser, og få lov til at vise andre talenter end de har mulighed for i undervisningen. Dette styrker selvtilliden og selvværdet – og så er det bare fedt at skabe en forestilling i fællesskab.

Fra 5. klasse og op, opføres hvert efterår et stykke, som der arbejdes intenst med i tre uger. Derefter er der forestillinger for dagplejerne, børnehaven, skolen, forældre og andre interesserede. I dette stykke går drama, kulisser og musik op i en højere enhed.

Lillegruppeeleverne øver sig ligeledes på drama i løbet af året, og opfører et mindre stykke der vises for forældrene.

Musikskole

Se video her

Vi har på skolen et musikskoletilbud, hvor man kan tilkøbe individuel musikundervisning på et instrument eller i sang, på lige fod med et kommunalt musikskoletilbud. Undervisningen foregår i undervisningstiden og betyder, at vi altid har dygtige elever der kan spille eller synge i dagligdagen eller til vores arrangementer.

Familiedag

Familiedag er en social dag for hele skolen, hvor eleverne inddeles i familiegrupper på tværs af alle årgange. Til hver familiegruppe er der tilknyttet én lærer. Formålet med dagen er, at vi dyrker fællesskaber på tværs af alder og køn, så vi i dagligdagen kender hinanden, hvilket skaber yderligere tryghed, genkendelighed og glæde.

Familiedagen foregår nogle fredage i løbet af året, hvor familien laver aktiviteter sammen, spiser sammen mm.

Dagene kan eksempelvis indeholde: ture ud i naturen eller byen, en sports-aktivitet, en kreativ dag, temaer om f.eks. middelalder, de 17 verdensmål og meget andet. Det er kun fantasien, som sætter grænser for, hvad dagene kan indeholde.

Samlinger

Hver dag starter med morgensamling i gymnastiksalen, hvor hele skolen deltager. Det er eleverne der står for samlingen, præsenterer sangene og tager imod beskeder. Lærerne sidder blandt eleverne og er en naturlig del af samlingen. I løbet af ugen er det vores dygtige musiklærer, der spiller til sangene, mens det om fredagen er elever, der spiller guitar og synger for.

Nogle fredage afsluttes med fællessamling, hvor eleverne har mulighed for, at præsentere noget af deres arbejde fra timerne for de øvrige elever. Andre fredage har vi fælleslæsning, hvor store og små læser for hinanden eller der spilles brætspil i klasserne eller laves fælles aktiviteter udendørs.

Fælles for samlingerne er at det er elevernes tid, hvor de står for gennemførslen guidet af lærerne. Dette giver ejerskab og sammenhold på tværs af alder.

Skolens psykoterapeut og mindfulnesslærer

Ud over de generelle tiltag, som vi praktiserer for at sikre elevernes sociale trivsel, har vi også en uddannet familie- og psykoterapeut ansat på skolen. Hun tilbyder personlige samtaler til elever i skolen, som i en periode kan have det svært. Her kan der være tale om kortere eller længere terapiforløb.

Sideløbende har vi en lærer der er uddannet, som Mindfulnesslærer, på Dansk Center for Mindfulness Aarhus Universitet og MISP i England. Mindfulnessundervisningen foregår periodevis, som holdundervisning i kurser á 8 – 10 lektioner. Læse mere om tilbuddene her

Vi har, som univers, ligeledes et godt samarbejde med kommunens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR), hvor man kan få hjælp til faglige, personlige eller familie rettede problematikker.

Arrangementer

I løbet af året laver vi flere arrangementer for elever og/eller forældre. En gang i kvartalet holder vi Åbent Hus for elever og forældre, hvor eleverne viser forældrene, hvad de arbejder med i hverdagen. Derudover er der andre arrangementer, som er fælles for hele skolen; Blans Børne Festival, 24 timers løb (hvert andet år), triatlon, julegåtur, dramaforestillinger, arbejdslørdage, generalforsamling, informationsaftner på de enkelte lag, sommerfest, dimissionsfest, sidste skoledag med flere. Derudover afholder de enkelte lag arrangementer, der passer til deres elever og forældre.

Undervisning

Hos os går eleverne i aldersintegrerede grupper, hvor de ældre elever er kulturbærere overfor de yngre elever. Hver gruppe har deres egen gruppelærer, som kender børnene rigtig godt og har kontakten til forældrene. I grupperne har eleverne grundfag, som er en blanding af dansk og matematik, hvor eleverne, alt efter alder, arbejder differentieret og individuelt i eget tempo. I løbet af en skoledag har eleverne ligeledes traditionelt boglige timer, med deres egen årgang samt på tværs af andre årgange i de praktisk-musiske fag. Vi har tidlig sprogstart med både engelsk og tysk fra 0. klasse. Praktisk-musiske fag er placeret, som blokke, primært over middag.

Se skoleskemaerne for de enkelte lag her

Fagfredag

Hver fredag er der fagdag, hvor der er mulighed for at fordybe sig over længere tid i et bestemt fag, et emne eller ture ud af huset. Det giver en unik mulighed for at arbejde i dybden med et fag, få færdiggjort forløb i sammenhæng eller tilrettelægge undervisningen anderledes.

 

De traditionelt boglige fag

De teoretiske fag tager alle udgangspunkt i Fælles Mål, hvor vi krydrer undervisningen med vores unikke mulighed for at arbejde på tværs af alder og i små gruppestørrelser. Dette giver en god mulighed for at kende den enkelte elevs styrker, og heraf hjælpe og udfordre på rette niveau.

Der kan arbejdes forskelligt i forhold til alder gennem tilpassede materialer og målsætninger.

Fælles Mål for grundskolen: https://emu.dk/grundskole

 

Praktisk – musiske fag (PM-fag)

Vi vægter, at eleverne har mulighed for at lære på andre måder end traditionelt bogligt og på tværs af alder og grupper. De praktisk-musiske fag ligger primært over middag, og er på tværs af børnehave og lillegruppen, på tværs af lille- og mellemgruppen, på tværs af mellem- og storguppen eller på tværs af stor- og ældstegruppen. De fag der er beskrevet i PM-blokkene, skal alle elever stifte bekendtskab med i løbet af året. Derfor er alle fag ikke aktuelle i hver undervisningstime.

 

 

Børnehave og lillegruppen: PM-blok: Udeliv-kreative aktiviteter-leg

Ramme: Samarbejde mellem børnehave, SFO og skole, dog i en skolekontekst, hvor de voksne sikrer, at alle børn kommer igennem de forskellige tilbud – indenfor områderne udeliv-kreative aktiviteter-leg. Ikke nødvendigvis på samme tid og hver gang, men over den periode, hvor aktiviteten foregår. Aktiviteternes indhold og varighed planlægges af de voksne i fællesskab.

Kommende skolebørn deltager fra uge 43 og skoleåret ud sammen med en voksen fra børnehaven.

Formål: Overgangsarbejde mellem børnehave og skole. At dyrke det sociale mellem børnene på en kreativ og sjov måde, hvor børnenes fin- og grovmotorik styrkes. At erhverve sig førstehåndsoplevelser – at lære færdigheder og få viden igennem egen krop – ”at have fingrene i dejen og prøve at slå sig selv over fingeren med en hammer”.

Indhold: En blanding af traditionelle SFO-aktiviteter, håndværk, lejr, fælles lege og fri leg.

Eksempelvis aktiviteter som: udeliv, bål, snitning, tur i mosen, male fastelavnstønder, male på sten, filte, lave lanterner, ler, lave julegaver, gå på tur, lære gammeldags lege, lave sit eget sømbræt, save i brædder, bygge sit eget hus på en byggelegeplads, farve garn, hækle, sy, lave sit eget ur, bygge ormebo, lave køkkenhave, bage, kærne smør, besøge en gård, bygge robotter, give massage o.s.v.

Lillegruppen: PM-blok: Musik-drama-idræt

LILLEGRUPPEN : PM-BLOK: MUSIK-DRAMA-IDRÆT

Ramme: Skoleramme, hvor alle børn skal deltage. Samarbejde mellem lærerne. Lærerne tilrettelægger forløb, der kan have forskellig varighed alt efter indhold. Eleverne deles af lærerne, som det giver bedst mening.

Formål: At give mulighed for at tilrettelægge forløb, som munder ud i en form for optræden.

Idræt: Der tages udgangspunkt i Fælles Mål, så alle elever kommer omkring områderne: Redskabsaktiviteter – Boldbasis og boldspil – Dans og udtryk – Kropsbasis – Løb, Spring og kas, hent fil her!

Musik: Der tages udgangspunkt i Fælles Mål. Undervisningen tilrettelægges, så det giver bedst mulig mening i forhold til formålet f.eks. en optræden https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Musik.pdf

Drama: Her er der mulighed for i løbet af året, at dykke ned i en forestilling eller anden optræden. Det kunne f.eks. være cirkus, krybbespil, teater, samspil eller lignende, hvor alle elever er vigtige for at helheden fungerer. Dette forløb kan forbindes med nogle fagdage, hvor der er mere tid til fordybelse og flere voksne til at hjælpe, men hvor de almindelige timer er der dele af forarbejdet gøres.

Lillegruppen og mellemgruppen: PM-blok: naturfag-"vild mad-it-teknik-kreativ matematik

Ramme: Alle elever skal gennem alle fag. Samarbejde mellem lærerne. Lærerne tilrettelægger forløb, der kan have forskellig varighed alt efter indhold. Hvordan fagene fordeles og om de eventuelt kombineres, er lærernes vurdering. Eleverne deles af lærerne, som det giver bedst mening.

Formål: At give mulighed for at arbejde tværfagligt, på tværs af alder og praktisk med fagene.

Naturfag og teknik: Der tages udgangspunkt i Fælles Mål https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Naturteknologi.pdf

“Vild mad”: Tager udgangspunkt i hvor maden kommer fra. Hvordan råvarerne dyrkes og anvendes, så eleverne får en forståelse herfor ved selv at prøve processerne.

Eksempelvis aktiviteter som: Vild mad, skov mad, forarbejdning af råvarer, mad over bål, hvilke planter er spiselige mm.

Inspiration kan hentes her https://vildmad.dk/dk/undervisning

It: Basale it-færdigheder oplæres og anden kendskab til relevant it.

Der kan hentes inspiration her https://emu.dk/grundskole/it-og-teknologi/vejledning/de-fire-elevpositioner?b=t5-t284-t2904

Kreativ matematik: Matematiske områder afprøves og anvendes i praksis alene eller i kombination med de andre fag https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Matematik.pdf

Lillegruppen og mellemgruppen: PM-blok: Billedkunst-håndværk-historie-kulturfag-fortælling

Ramme: Alle elever skal igennem alle fag. Samarbejde mellem lærerne. Lærerne tilrettelægger forløb, der kan have forskellig varighed alt efter indhold. Hvordan fagene fordeles og om de eventuelt kombineres, er lærernes vurdering. Eleverne deles af lærerne, som det giver bedst mening.

Formål: At give mulighed for at arbejde tværfagligt, på tværs af alder og praktisk med fagene.

Billedkunst: Faget tager udgangspunkt i Fælles Mål. Faget kan evt. kombineres med de øvrige fag, så man gennem billedkunst formidler det man arbejder med https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Billedkunst_2020.pdf

Håndværk: Her er det muligt for eleven at stifte kendskab med forskellige materialer og teknikker f.eks. træ, metal, ler, stof mm. Der kan hentes inspiration her https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_H%C3%A5ndv%C3%A6rk%20og%20design_2020.pdf

Historie – Kulturfag – Fortælling: Her er der mulighed for at fordybe sig i forskellige emner der udspringer af historien. Viden om vores og evt. den øvrige verdens samfund både før og nu. Faget kan evt. kombineres med de øvrige fag, så man laver et forløb, hvor den viden eleven modtager bearbejdes og udtrykkes igennem de andre fag i blokken.

Inspiration kan hentes i Eckersbergs tradition for fortælling/kulturfag, samt Fælles Mål for historie

https://emu.dk/grundskole/corona-gode-raad-til-undervisning/kulturfag?b=t5-t3834   https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Historie.pdf

Mellemgruppen og 6. klasse: PM-blok: Musik-idræt-madkundskab-naturfag-billedkunst-håndværk

Ramme: Alle elever skal gennem alle fag. Samarbejde mellem lærerne. Lærerne tilrettelægger forløb, der kan have forskellig varighed alt efter indhold. Hvordan fagene fordeles og om de eventuelt kombineres, er lærernes vurdering. Eleverne deles af lærerne, som det giver bedst mening.

Formål: At give mulighed for at arbejde tværfagligt, på tværs af alder og praktisk med fagene.

Håndværk: Her er det muligt for eleven at stifte kendskab med forskellige materialer og teknikker f.eks. træ, metal, ler, stof mm. Der kan hentes inspiration her https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_H%C3%A5ndv%C3%A6rk%20og%20design_2020.pdf

Billedkunst: Faget tager udgangspunkt i Fælles Mål https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Billedkunst_2020.pdf

Madkundskab: Der tages udgangspunkt i Fælles Mål https://emu.dk/sites/default/files/2020-10/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Madkundskab.pdf

Naturfag: Der tages udgangspunkt i Fælles Mål https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Naturteknologi.pdf

Musik: Der tages udgangspunkt i Fælles Mål. Undervisningen tilrettelægges, så det giver bedst mulig mening i forhold til formålet https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Musik.pdf

Idræt: Der tages udgangspunkt i Fælles Mål, så alle elever kommer omkring områderne: Redskabsaktiviteter – Boldbasis og boldspil – Dans og udtryk – Kropsbasis – Løb, Spring og kast https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Idr%C3%A6t.pdf

7.-8. klasse: Valgfag med eksamen: Madkundskab-billedkunst-musik

Billedkunst: Der tages udgangspunkt i https://emu.dk/grundskole/billedkunst-valgfag?b=t5-t269

Musik: Der tages udgangspunkt i https://emu.dk/grundskole/musik-valgfag?b=t5-t269

Madkundskab: Der tages udgangspunkt i https://emu.dk/grundskole/madkundskab-valgfag

7.-8.-9.Klasse: PM-blok: Innovation-udvikling-design-it-teknik-musik

Ramme: Samarbejde mellem lærerne. Lærerne tilrettelægger forløb, der kan have forskellig varighed alt efter indhold. Hvordan fagene fordeles og om de eventuelt kombineres, er lærernes vurdering. Eleverne deles af lærerne, som det giver bedst mening.

Formål: At give mulighed for at arbejde tværfagligt og praktisk med fagene.

Innovation-Udvikling-Design-It-Teknik:

Fagene skal sammen eller hver for sig bidrage til fordybelse i områder der har betydning for eleverne interesser for fremtidigt uddannelsesvalg eller udviklingsmuligheder.

Her skal alle elever ikke nødvendigvis igennem alt – det er lærernes vurdering, hvad der giver mening for den enkelte og fællesskabet.

Musik: Undervisningen målrettes bands til dimission, sommerfest, drama mm. Eller kan indgå i et forløb med de øvrige fag, alt efter hvad der giver mening.

Vil du vide mere om Eckersberg Børneunivers?

Kom tættere på det, der gør Eckersberg Børneunivers til en unik oplevelse – fagligheden, fællesskabet, den personlige udvikling.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet!

Eckersberg Børneunivers

Eckersbergvej 1, Blans
6400 Sønderborg

Sekretær: +45 92448063

Ledelse: +45 23989372 eller +45 91526600
Lærerværelset: +45 92448064
SFO: +45 92448065
Børnehave – Lillegruppe: +45 29845793
Børnehave – Storegruppe: +45 61795793