Om skolen og undervisning

Ældstegruppen 8. til 9. klasse

Frie pladser

Lillegruppen 0. til 2. klasse

Om SFO’en

Bus

Mellemgruppen 3. til 5. klasse

Lejr og studieture

Skolens ABC

Storgruppen 6. til 7. klasse

Skolepenge

Skolens ABC, skoleord og praktiske oplysninger

 

I Eckersberg Børneunivers bruger vi en række ord om de specielle ting, der foregår hér. Når man har været her et stykke tid, glemmer man helt, at det er vores egne ord, som ikke alle kender. Hér kan du se en lille forklaring på de vigtigste ord og de praktiske ting, der gælder for vores skole i Børneuniverset.

Vi håber, at ordene kan hjælpe jer godt på vej. Synes du som ny forældre, at der mangler
noget, må du gerne fortælle det til os, så vi kan få det med i vores ABC.

Aldersintegration

Eleverne fra forskellige klassetrin undervises i samme lokale af samme lærer. Eksempelvis er 0. til 2. klasse sammen, 3. til 5. og 6. til 7. klasse mens 8. og 9. årgang undervises hver for sig. Se også ordet “lag”.

Ansvarsopgaver

Inden eleverne holder pause, skal der ryddes op, tømmes skraldespand, tørres borde af, luftes ud m.m. Hver dag har hver elev en lille opgave. Opgaven skifter hver uge.

Arbejdsgrupper

Alle forældre deltager i en arbejdsgruppe. Bestyrelsen står for organiseringen, og forældre vælger sin ind på en gruppe efter evner og interesser. Tovholderen i gruppen indkalder og organiserer derefter gruppens opgaver.

Der er følgende grupper:

 1. Udeområde
 2. Vinduespudser
 3. Aftenpedel
 4. Støtteforening
 5. Arbejdslørdage/bygning/ad hoc

Ud over en arbejdsgruppe deltager alle skoleforældre ligeledes i rengøring af skolen 1-2 lørdag formiddage om året pr. forælder.

Blans-garanti

Skolen har en Blans-garanti. Det betyder, at familier bosiddende i eller tilflyttere til Blans, vil have første prioritet uanset placering på en evt. venteliste. Det kræver dog, at der er plads på årgangen. For børn der starter i 0. klasse fra skoleårets start, garanteres der plads for børn fra Børnehuset og andre børn bosiddende i Blans.

Bortvisning af elever

Bortvisning kan forekomme, men inden man når så langt, forsøges med kendte muligheder som fx forældrekontakter, møder og samtaler. Hvis det herefter stadig er nødvendigt med bortvisning, er det besluttet at:

 1. Kompetencen til at bortvise en elev ligger hos skolelederen.
 2. Skolelederen kan bortvise en elev en uge ad gangen.
 3. Før eleven kommer tilbage på skolen, skal der holdes et møde mellem elev, forældre,
  lærere og skolelederen. Mødet skal munde ud i en klar aftale om ændret adfærd og indstilling til skolelivet.
 4. Der udarbejdes en kontrakt med aftalerne fra mødet omkring ønskede ændringer og konsekvenser.
 5. Kompetencen til at udmelde en elev ligger i bestyrelsen.
Bus

Vi har vores egen morgenbusrute der afhenter skolens elever gratis på ruten Gråsten – Egernsund – Broager – Sønderborg – Ragebøl/Dybbøl – V. Sottrup – Ullerup – Avnbøl – Blans.

Skolen har også en fredagsbus med lille egenbetaling, der efter skoletid kører til Sønderborg og Dybbøl.

Rute 113 kører mellem Sønderborg og Aabenraa, og rute 741 kører i Sundeved området. Skoletiderne et tilpasset, så det er muligt at nå disse busser efter skoletid.

Børneunivers

Vi består af børnehave, friskole og SFO.

Cykler

Skolen har cykelstativer til cykler, som skal benyttes. Når børn cykler, skal cyklen overholde gældende lovgivning, hvilket er et forældreansvar. Er der brug for at cykle i skoletiden eller i SFO, skal eleverne bruge cykelhjelm.

Dimissionsfest

Afslutningsfest for skolens ældste elever, hvor hver elev kan invitere familien med. Skolens ansatte, bestyrelsen samt elever fra 8. kl. bliver altid inviteret med. 9. klasses forældre planlægger festen, mens 8. klasses forældre er praktiske hjælpere ved arrangementet. Der betales for deltagelse i arrangementet.

Drikkevarer og madpakker

Som univers anbefaler vi sunde madpakker og drikkevarer. Der kan bestilles skolemælk til skoledelen.

Erhvervspraktik

Hvert år er stor- og ældste-gruppeelever i erhvervspraktik i en uge. Udgifter i forbindelse med praktikken, herunder evt. kørsel, afholdes af familien selv. Forældrene skal selv hjælpe deres barn med at finde en praktikplads.

Fagfredage

Vi vægter de boglige og praktisk-musiske fag ligeligt. Derfor tilrettelægges undervisningen nogle fredag, så der er mulighed for fordybelse i enkelte fag, arbejde med emner eller gøre undervisningen kreativ på anden vis.

Ferie uden for skolens ferieperiode

Når I som forældre ønsker at holde ferie – eller af anden årsag ønsker barnet fritaget for undervisning, så stiller skolen sig ikke i vejen for dette. I har som forældre selv ansvar for at indhente faglige mangler. Hvis der i dette tidsrum er brug for selvstændigt arbejde, så aftales dette med gruppelæreren. Dette er et forældreansvar. Fritagelse over to sammenhængende dage aftales med skolelederen i god tid.

Ferieplan SFO

Vi følger Sønderborg Kommunes ferieplan. SFO’en er lukket uge 29, 30 og 31, skolens juleferie, dagen efter Kr. Himmelfart og Grundlovsdag. I skolens øvrige ferier og på fridage er pasningsordningen åben efter behov.  Feriepasning er kun for elever fra 0.-3. klasse.

Forsikring

Skolen har de forsikringer, der kræves, men det er vigtigt, at du som forælder har børnenes forsikring i orden. De vigtigste forsikringer i den sammenhæng er:
• Familiens basisforsikring, dvs. den forsikring der dækker indbo, ansvar, retshjælp og
rejseforsikring for husstanden.
• Heltidsulykkesforsikring.
Hvis dit barn fx er skyld i ting- eller personskade overfor andre (3. mand), vil det være familiens basisforsikring, der har en ansvarsdækning, som kommer i brug, hvis det ender med, at dit barn har et ansvar. Et andet eksempel er, at dit barn kommer til skade i Børneuniverset. Her vil det være den privattegnede heltidsulykkesforsikring, der fx dækker tandskader, m.m.

Forældrebestyrelse

Den bestyrelse, som I har valgt til generalforsamlingen. Bestyrelsen består både af forældre, der er knyttet til børnehaven og skolen.

Forældreengagement

At være forældre i Eckersberg Børneunivers betyder, at man er engageret i livet i Børneuniverset. Alle kan og skal yde en indsats. Vi har en forventning til hinanden om, at alle forældre yder et bestemt antal timer, som er fastsat af bestyrelsen. Arbejdet udføres i én eller flere af de faste arbejdsgrupper. Ud over dette arbejde forventes det, at man sammen med sit barn deltager i andre aktiviteter som fx Åbent Hus, 1. skoledag, Elevpasning ved lærerdage, lejrskole, udflugter osv. Husk at have din ulykkesforsikring i orden – det er den, der skal dække, hvis der sker dig noget.

Fotografering

Der vil komme tilbud om fotografering én gang årligt.

Fredagssnak

Er den ugentlige snak, vi holder i grupperne – dog ikke altid om fredagen. Snakken kan starte med “positivrunden”, hvor der sættes fokus på de gode ting i elevernes skolehverdag. Desuden drøftes aktuelle emner.

Fremmedsprog

Engelsk- og tyskundervisningen starter i lillegruppen.

Frikvarter

Frikvarteret er børnenes pause fra undervisningen. Frikvarteret bruges af børnene til leg og spil. I lille- og mellemgruppen laves der legeaftaler, imens børnene spiser. Til tider aftales der større lege på lagene – eller på tværs af lagene – fx fodbold. Vi har ikke gårdvagter, da vi i stedet altid har døren åbent til lærerværelset, hvor børnene altid er velkomne. Det hænger sammen med skolens pædagogiske værdier og vores samværs- og konfliktkultur.

Fripladstilskud

Man kan ikke få nedsat skolepenge eller SFO beløbet af skolen.

Man kan søge fripladstilskud af staten. Tilskuddet er indkomstafhængigt, hvor der ydes tilskud op til 4000 kr. på skolebetalingen og op til 900 kr. på SFO-betalingen.

Kontakt vores sekretær Susanne Holm på susanne@eckbu.dk eller telefon 92448063 for yderligere information.

Fælleslejr

Hele skolen tager samlet afsted på fælleslejr, som næste gang går til Stevninghus. Dette gør skolen hvert andet år og hvert andet år er hvert lag afsted samlet. Børnene bør inden skolestart kunne sove andre steder end hjemme, ligesom at de kan sove uden mor og far. Det vil gøre deres lejroplevelser langt bedre. Fælleslejren er en del af vores undervisning og kultur, så derfor skal alle deltage.

Fællessamling

Nogle fredage afsluttes ugen med fællessamling. Her kan eleverne vise hinanden, hvad de har lavet eller lært. Derudover synger vi sange, der arrangeres evt. lege osv. Timen styres af elever fra det lag, der står for fællessamlingen. Timen afsluttes ofte med friskolesangen ”Et strejf af Eckersberg”.

Fødselsdage

Når man inviterer til fødselsdag, inviterer man enten hele ens egen gruppe, alle pigerne/drengene fra ens gruppe, hele laget, eller alle piger/drenge fra laget eller alle pigerne/drengene fra ens eget klassetrin. Dette for at ingen børn må føle sig valgt fra. Ved
tvivlsspørgsmål så spørg gruppelæreren inden invitationerne sendes ud. Skolens gymnastiksal kan evt. lånes til fødselsdage. Gaveprisen aftales på laget.

Et fødselsdagsbarn fejres ved morgensamlingen med en sang. Barnet må gerne dele noget ud i gruppen/laget.

Generalforsamling

Afholdes hvert år i marts-april måned.

Glemte sager

Kontrollér selv garderoben i SFO og på skolen. Ved Åbent Hus stilles glemt tøj så vidt muligt frem. Ikke afhentet tøj doneres løbende til Røde Kors.

Grundfag

Grundfag er hovedsageligt dansk og matematik, og faget varetages af gruppelæreren.

Gruppelærer

Svarer til det kendte begreb: Klasselærer.

Idræt

Børnene klæder om før/efter timen, ligesom det forventes, at de går i bad efter idræt.

Indmeldelse / Indskrivning

Indskrivning kan ske både til starten af nyt skoleår eller i løbet af året, i det omfang, der er ledige pladser.

Kommunale ordninger

Skolen deltager på lige fod med kommunens folkeskoler omkring

1. SSP-samarbejde
2. UU-samarbejde
3. Skolepsykolog
4. Skoletandlæge
5. Besøg af sundhedsplejersken

Konfliktkultur

Begrebet dækker over vores pædagogiske værdier, samværsregler og konfliktløsningsmodellen, hvor målet er at lære børnene selvstændigt at håndtere og løse konflikter, hvilket bidrager til fællesskabsfølelse og træning i sociale kompetencer. Vi har derfor ingen gårdvagter, men et Åbent lærerværelse, hvor børnene altid må komme.

Kontrakt

Laves sammen med de børn, som har svært ved at overholde samværsreglerne. Inden kontrakten udfærdiges, kontaktes forældrene, så de er orienteret, ligesom de løbende har været med i processen. Kontrakten underskrives af skoleleder, gruppelærer og barnet. Kopi sendes med hjem. Formålet er at hjælpe børnene på vej til en ændret adfærd. Brydes kontrakten gentagne gange, kan dette medføre bortvisning.

Lag

Eleverne er delt op i fire ”lag”:
1. Lillegruppe er betegnelsen for eleverne i 0. -1. – 2. klasse.
2. Mellemgruppe er betegnelsen for eleverne i 3.- 4. -5. klasse
3. Storgruppen er betegnelsen for eleverne i 6. og 7. klasse
4. Ældstegruppen er betegnelsen for eleverne i 8. og 9.klasse.

Laglejr

Alle lag tager på lejr der passer til deres klassetrin, hvor vi både rejser indenfor Danmarks grænser og udenlands.

Legeaftaler

Eleverne i lille- og mellemgruppen laver dagligt legeaftaler. Herigennem lærer de hinanden at kende, og samtidig har alle nogen at lege med i frikvartererne. Der er klare regler for legeaftalerne på hvert lag.

Legetøj

Må kun medbringes efter aftale med gruppelæreren.

Læsehold

Foregår i faste ugentlige lektioner, hvor eleverne arbejder med danskfaglige aktiviteter. Eleverne niveaudeles, så de udfordres på deres eget niveau.

Mobil

Skolen er mobilfri i timerne og frikvarterne for eleverne, med mindre eleven har en særlig aftale med en lærer. Mobilerne indsamles hver morgen og udleveres ved skoledagens afslutning. 

Fællesskabet betyder meget for elevernes trivsel, og vi har derfor valgt en mobilfri skole, hvor der i skoletiden dyrkers det fællesskab, eleven har med sine kammerater som er fysisk til stede på skolen. Hele det fællesskab der ligger bag skærmen og via de sociale medier oplever vi belaster eleverne, idet de skal være nærværende to steder på én gang; i det fællesskab der foregår fysisk på skolen, og samtidig i det fællesskab der foregår “på den anden side” af skærmen og via sociale medier.

Vi ønsker, at skabe ro for eleven og i timerne, samt give plads til at være i nuet med de kammerater der er fysisk til stede på skolen.

 

Mobning

Siden starten af Eckersberg Friskole, længe før vi blev et Børneunivers, har der været fokus på trivsel. Derfor er der en lang tradition for at modvirke mobning på mange måder.

Morgensamling

Hver morgen mødes alle elever og lærere i gymnastiksalen. Vi synger gerne to sange, hylder dagens fødselar(er) og giver/får beskeder om dagens gang m.m. Eleverne er delvist ansvarlige for afvikling af beskeder, musik og præsentation.

Musikundervisning

Ud over den almindelig musikundervisning, er der mulighed for at tilkøbe individuel musikundervisning, som placeres i skoletiden.

Myretuen

Dette er en klub for de 10-14 årige. Den er ikke kun for skolens elever, men et tilbud til alle i lokalområdet. Den passes af frivillige forældre, som melder mødetidspunkterne ud til forældrene. I Myretuen kan man bl.a. være med til fri leg i gymnastiksalen eller bare hygge sig. Af og til er der noget specielt på programmet, som fx en tur i svømmehallen, til bowling eller på skøjtebanen i Sønderborg. Forældrepasserplanen udarbejdes af et Myretueudvalget.

Mælkeordning

Skolemælk (ikke kakaomælk) kan tilkøbes online på www.skolemaelk.dk.

Mål- og målseddel

Eleverne fra 0. – 7. sætter sig mål for deres grundfag. Målene er forskellige fra lag til lag og fra barn til barn.

Parkering

Brug parkeringspladsen bag gymnastiksalen og på Skoletoften til aflevering og afhentning. Aflevering og afhentning må ikke foregå på parkeringspladsen og indkørslen ved Eckersbergvej.

Praktisk-musiske fag (PM-fag)

Vi vægter en fordeling af boglige og praktisk-musiske fag. Derfor har alle elever PM-blokke over middag én til flere gange om ugen, hvor der undervises i fag som musik, idræt, it, naturfag, billedkunst, innovation, madkundskab, håndværk med flere. Se under punktet Undervisning.

Præst

Vores lokale præst hedder Lis-Ann Rotem. Konfirmandundervisningen foregår i Ullerup Kirke eller i præstegården på Langbro 2B.

Prøveperiode

Alle nye børn kommer på besøg 1-2 uger før skolestart. Det giver det nye barn, forældrene og lærerne mulighed for at se, om vi er det rette sted for barnet. Efter en prøveperiode holdes der møde med forældrene, barnet, gruppelæreren og skolelederen. Her besluttes, om barnet bliver indskrevet i Eckersberg Børneunivers.

Pusser, sutsko og indesko

Af hensyn til rengøringen og det almindelige indeklima på skolen, tager vi udendørssko af, når vi færdes på skolen. Hvert barn har en skohylde. Her stiller man sine udendørssko, når man kommer ind, og tager sine pusser på. Det samme princip gælder i SFO.

Rengøring

Alle elever har en ansvarsopgaver, som er en del af den samlede rengøring på skolen. Herudover gør eleverne fra mellem, stor og ældstegruppen dagligt rent på skolen efter skoletid. Hver elev gør rent to gange ugentligt hele året. Som supplement til dette er der forældrerengøring hver 2. lørdag. Toiletter rengøres dagligt af et rengøringsfirma.

Ud over rengøring deltager alle forældre ligeledes i en arbejdsgruppe.

Rengøringslørdag

Alle forældre skal en til to gange om året deltage i en rengøringslørdag, hvor man kommer ud i alle de kroge, børnene ikke når i dagligdagen. Rengøringslørdag er normalt i tidsrummet kl. 9 -15. Opgaverne er beskrevet og deltagerlister bliver sendt ud hvert år. Der er normalt et forældrepar, der er tovholdere. De skal sørge for at kontakte deltagerne op til rengøringslørdagen og sørge for at låse skolen op. Hvis man ikke kan den pågældende lørdag, skal man selv bytte med nogle andre forældre. Hvis du har byttet, bedes du kontakte tovholderne, så de ved besked.

Rulleskøjter eller andet på hjul

Hjelm og håndledsbeskyttelse er obligatorisk. Øvrigt udstyr, som fx knæ- og albuebeskyttelse er et forældreansvar.

Rygepolitik

Det er IKKE tilladt for personale, forældre og elever at ryge på Børneuniversets områder.

Samværs- og konfliktkultur

Begrebet dækker over vores pædagogiske værdier, samværsregler og konfliktløsningsmodellen, hvor målet er at lære børnene selvstændigt at håndtere og løse konflikter, hvilket bidrager til fællesskabsfølelse og træning i sociale kompetencer. Vi har derfor ingen gårdvagter, men et åbent lærerværelse, hvor børnene altid må komme.

SFO

MorgenSFO foregår i køkkenet. SFOen åbner hver dag efter skoletid. I sommerferien har SFOen normalt lukket i uge 29-31 (altid 3 sammenhængende uger), der er lukket 5. juni og mellem jul og nytår. I de andre ferieperioder kræves der tilmelding. For sen tilmelding kan betyde, at vi ikke kan modtage jeres børn, eftersom personalenormeringen bliver tilpasset antal tilmeldte. Er der under 6 børn til SFO-pasning, bliver børnene i stedet passet i Børnehavens lokaler. Dette af hensyn til personalets feriemuligheder. Der foregår en del samlukning mellem børnehave og SFO.

Skole – Hjem samtaler

I efteråret og i foråret afholder vi samtaler, som hovedsageligt er en dialog mellem barnet og læreren. Gruppelæreren fortæller om barnets skoleliv og der laves fremadrettede arbejdsaftaler mellem barn, skole og hjem. Barnet skal deltage i samtalen sammen med forældrene og læreren.

Skolekreds

Skolekredsen er skolens højeste myndighed. Medlem af skolekredsen er enhver, som har børn på skolen eller i børnehaven. Skolekredsen vælger en bestyrelse ved den årlige generalforsamling.

Skolens kontor

Sekretæren kan kontaktes mandag – torsdag i tidsrummet fra kl. 8:00 til 15:00 og fredag fra 8:00 til 12:00 på tlf. 92 44 80 63. Du er velkommen til at maile, men har du brug for et hurtigt svar, så ring. I skoleferierne er kontoret lukket.

Skolepenge

Priserne findes på hjemmesiden under Skole – Skolepenge eller Børnehave – Forældrebetaling. Der ydes søskenderabat.

Skolepsykolog/PPR

Skolen er tilknyttet det fælleskommunale skolepsykologiske rådgivningskontor i Sønderborg. Vi har en fast månedlig dag, hvor både psykolog, sundhedsplejersken og en socialrådgiver møder ind til konsultative møder i Børneuniverset.

Sommerfest

Årets sidste arrangement med fælles kaffe- og kagebord, boder, udstillinger og bands. Alle familier medbringer kage/dessert/frugt.

Sorg- og kriseplan

Universet har en sorg- og kriseplan for både børn og ansatte.

Spisepause

Den enkelte gruppe spiser sammen med gruppelæreren. Mens der spises, kan man høre historie, hyggesnakke, øve tabeller, bruge danmarkskortet, spille whist og meget andet. Hvad man gør, afhænger i høj grad af, hvilket lag man er på.

Støtteforening

Udenfor skolekredsen er der oprettet en selvstændig støtteforening. Støtteforeningens midler kan søges, og være med til at give børn og voksne i Børneuniverset mulighed for at få andre oplevelser, og lave “specielle / ekstraordinære” investeringer. Ansøgninger
til støtteforeningen skal altid gå via skolelederen. Medlemmer af støtteforeningens bestyrelse, der har børn på skolen, er fritaget for at bidrage med arbejdstimer på skolen.

Sundhedsplejersken

Kontakter forældre og lærere via Viggo forud for undersøgelser.

Sygdom og fravær

Sygdom

Elevens sygdom meldes til kontoret på 1. fraværsdag. Der ringes eller skrives en SMS på 92448063. Der skal ikke meldes til kontoret hver dag, hvis sygdommen strækker sig over flere dage. Fortsætter sygdommen til ugen efter, skal der meldes syg igen mandag morgen.

Ferie og fridage

Forældrene skal forespørge om ferie eller fridage hos gruppelæreren. Drejer det sig om én eller flere uger forespørges hos skoleledelsen.

Ulovligt fravær

Skolen noterer en elev som ulovligt fraværende, når forældrene ikke har givet besked om fraværsårsag eller hvis eleven har skolevægring.

Bekymringssamtaler

Skolen indkalder forældre og evt. elev til en bekymringssamtale med gruppelæreren og skolens ledelse, når eleven har et ulovligt fravær, der overstiger 10% på en måned. Eksempel: 3 dages ulovligt fravær giver i en måned med 22 skoledage 13,6% ulovligt fravær.

Der kan ligeledes indkaldes til en bekymringssamtale, hvis elevens samlede fravær pr. måned et højt. Derfor anbefaler vi, at forældre nøje overvejer planlagte fridage, hvis eleven samtidig har været en del syg.

Eksempel: 1 dags ulovligt fravær, 3 sygedage og to fredage fri fordi der ønskes en forlænget weekend, giver i en måned med 22 skoledage 27,3% samlet fravær. Dette er bekymrende, hvis det er et mønster, der ses over flere måneder.

Underretning

Skolen er forpligtet til at underrette kommunen, når en elev overstiger 10% ulovligt fravær pr. måned.

Tilsynsførende

Den tilsynsførendes arbejde består primært i at dukke op på skolen engang imellem for at følge med i børnenes skoleliv. Ud fra disse besøg og de observationer denne gør sig, skrives en beretning, som fremlægges ved den ordinære generalforsamling. Den tilsynsførende evaluerer besøgene med skolelederen.

Transport

Transport af børnene til fx lejr eller udflugt, foretages af frivillige forældre i privatbiler. Derfor er det vigtigt, at vi har jeres kørselstilladelser. Børn medtages ikke uden kørselstilladelse.

Tovholder

Den person, der er ansvarlig for en specifik arbejdsgruppe eller arbejdsområde.

Udenlandstur 9. klasse

Eleverne er i samarbejde med deres gruppelærer med i processen omkring, hvor turen skal gå hen inden for de fastsatte økonomiske rammer. Forældre er velkomne til at deltage i turen for egen regning.

Udlån af lokaler og udstyr

Lån af lokaler: Børn der er indskrevet i universet, må gratis låne gymnastiksalen, aula m. toiletter og køkken (inkl. borde, stole og service) til sin egen fødselsdag med kammerater og/eller familie. Ligeledes kan lokalerne lånes gratis af Blans Landsbylaug eller til klasse/gruppe/lag-arrangementer med børn og/eller forældre. Der skal efter arrangementer gøres grundigt rent, gymnastiksalens redskabsrum ryddes op og evt. ødelagte ting erstattes. Skolens øvrige lokaler må ikke benyttes. Henvendelse omkring lån skal ske til skolens sekretær.

Leje af lokaler: Foreninger i Blans, forældre med børn i universet og medarbejdere kan leje gymnastiksalen, aula m. toiletter og køkken (inkl. borde, stole og service) til egne private arrangementer. Det betyder, at lokalerne kan lejes til forældre/samlevers og samboende søskendes fødselsdage o. Lign. Lokalerne kan ikke lejes til bedsteforældre, andre familiemedlemmers eller venners arrangementer. Der skal efter arrangementer gøres grundigt rent, gymnastiksalens redskabsrum ryddes op og evt. ødelagte ting erstattes. Skolens øvrige lokaler må ikke benyttes. Prisen er 1200 kr. Henvendelse omkring leje skal ske til skolens sekretær, hvor der aftales, hvornår man kan begynde at gøre klar.  

Udmeldelse

Sker skriftligt til skolen med en måneds varsel til d. 1. eller 15. i måneden.

Vedtægter

Kan læses under punktet Det lovpligtige.

Venteliste

Vi er desværre tit i den situation, at der ikke er flere ledige pladser på en årgang. Man er velkommen til at skrive sit barn på venteliste. Er der en ledig plads, bliver man kontaktet, og barnet tilbydes en prøveperiode. Se prøveperiode og Blans-garanti.

Viggo

Viggo er skolens kommunikationsplatform mellem medarbejdere og forældre.

Åbent Hus

Ca. tre gange om året arrangerer børnene, at forældrene skal komme på skolen. To af dem er åbent hus-arrangementer, hvor vi viser ting og aktiviteter fra børnenes hverdag. De andre gange står programmet på drama/band og sommerfest. Arrangementet varer ca. 3 timer og er en hyggelig måde at mødes på. Der er mødepligt til disse arrangementer. Til åbent hus har forældrene ansvaret for deres egne børn.

Åbent lærerværelse

Lærerværelset er åbent for både børn og forældre i hverdagen. Se frikvarter. Skulle I komme til en lukket dør, så er det oftest fordi lærerne er ved at give en vigtig intern besked. Men bank endelig på.

Vil du vide mere om Eckersberg Børneunivers?

Kom tættere på det, der gør Eckersberg Børneunivers til en unik oplevelse – fagligheden, fællesskabet, den personlige udvikling.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet!

Eckersberg Børneunivers

Eckersbergvej 1, Blans
6400 Sønderborg

Sekretær: +45 92448063

Ledelse: +45 23989372 eller +45 91526600
Lærerværelset: +45 92448064
SFO: +45 92448065
Børnehave – Lillegruppe: +45 29845793
Børnehave – Storegruppe: +45 61795793