Hvem er vi?

Støtteforening

Værdigrundlag

Lovpligtig info

Personale og bestyrelse

Forældreengagement

Støtteforening

 

Støtteforeningen har det formål at støtte Eckersberg Børneunivers økonomisk gennem sociale aktiviteter.

Skolen og børnehaven kan søge økonomisk støtte til ekstraordinære ønsker, og ikke til skolens daglige drift.

Det er vigtigt, at støtteforeningen er med til at synliggøre universet. Vi kan give økonomisk bidrag til de sjovere ting i dagligdagen, derfor har vi brug for hjælp ved støtteforeningens arrangementer.

Hvis du har lyst til at hjælpe eller bidrage med gode ideer, kan du kontakte os på stotteforening@eckersberg-friskole.dk

Formand: Helene Mulvad Nissen. Mobil: 25601571
Næstformand: Janni Schmidt Josefsen
Kassere: Tina Nielsen
Sekretær: Jannie Renée Christensen

Bestyrelsesmedlemmer:
Charlotte Nedergaard
Rikke Færgemann Holdsbjerg-Larsen
Sabrina Rasmussen

Suppleanter:
1. Torsten Florian Schöne
2. Britt Dreier

 

Medlemskab

For at alt dette kan lade sig gøre, er vi nødt til at have nogle medlemmer.

Pris for medlemskab:

Husstand 50 kr.
Enkelte personer / pensionister 25 kr.

Et medlemskab skal fornys årligt i august / september.

 

Man er selvfølgelig også velkommen til at give et økonomiskbidrag på konto-nr. 9797 0000950270
Tegning af medlemsskab kan ske ved henvendelse til stotteforeningen@eckersberg-friskole.dk , eller via indbetaling på konto nr 9797 0000950270. (husk at påføre navn, adresse og telefon nr. samt evt. mail-adresse)

Vedtægter

§ 1 – Foreningens navn er Støtteforeningen for Eckersberg Børneunivers. Foreningen er stiftet den 22. marts 1995.

-§2 – Foreningen er hjemmehørende i Blans, Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at støtte børneuniversets arbejde såvel fysisk som økonomisk i form af anskaffelser og aktiver til børnene og derved ikke direkte drift af skolen.
-§3- Som medlem kan optages enhver, der vil arbejde med på Eckersberg Børneunivers idegrundlag. Medlemskontingent vedtages af generalforsamlingen.

-§4- Den øverste myndighed i alle foreningens anliggender er generalforsamlingen. Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme. Medlemmerne kan kun udøve deres stemmeret ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen.
-§5- Foreningens ordinære generalforsamling holdes én gang årligt i februar måned. Generalforsamlingen indvarsles med mindst tre ugers varsel ved offentliggørelse i lokalblade og ved opslag hos den lokale købmand. Den ordinære generalforsamlings dagsorden er:

1:Valg af dirigent2: Beretninger

 

3: Regnskab (herunder fastsættelse af medlemskontingent)

4: Indkomne forslag

5: Valg

6: Eventuelt.

 

Forslag til dagsordenens pkt. 4 skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Fremsatte forslag afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

 

-§6- Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertals beslutning i bestyrelsen kræver det, eller når mindst 2/3 af foreningens medlemmer forlanger det. Et sådant forlangende skal indgives skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af et motiveret forslag. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som ordinær generalforsamling. Fremsatte forslag afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

 

-§7- Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for en toårig periode – dog således at fire af bestyrelsens medlemmer er på valg i lige årstal, første gang ved den ordinære generalforsamling i 1996. Genvalg er tilladt. Opstilling og valg foretages skriftligt. Der vælges endvidere 2 suppleanter for et år af gangen. Det tilstræbes at et af bestyrelsesmedlemmerne har barn/børn i børnehaven.

 

-§8- Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst tre af bestyrelsens medlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer inkl. formanden eller næstformanden er til stede. Bestyrelsens beslutninger føres til referat. Referaterne opbevares af formanden.

 

-§9- Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer. De to revisorer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 1 suppleant vælges for 1 år ad gangen.

-§10- Evt. nedlæggelse af foreningen kan kun ske i overensstemmelse med §12. I tilfælde af beslutning om foreningens ophævelse overdrages formue og aktiver til Eckersberg Børneunivers efter generalforsamlingens beslutning. Såfremt Eckersberg Børneunivers bliver nedlagt overdrages formue og aktiver til ungdomsarbejde i Blans.

-§11- Bestyrelsesmedlemmer og foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller aktiver jf. dog §10

 

-§12- Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling hvor mindst 2/3 af foreningens bestyrelse er tilstede. Hvis der er 2/3 flertal for et forslag, men der ikke er 2/3 af foreningens bestyrelse tilstede indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest tre uger efter den første, og dennes beslutning bliver afgørende når 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 22. marts 1995

Formandens beretning

Formands beretning 2020/2021

Blans maj 2021

I år har vi i støtteforening desværre ikke haft meget aktivitet

vi startede op med mange gode ideer og nye tiltag, men som tiden desværre var/er gjorde covid-19 ikke dette muligt, og derfor måtte vi desværre sande at alle de planer vi havde for aktiviteter desværre måtte sættes på standby.

-Men vi håber på vi kan vende stærkt tilbage i 2022.

LOTTO: er blevet af holdet i oktober og november

MEDLEMSKORT:

Solgte vi i år til et arrangement på skolen, men stor succes, samtid er der også solgt til lotto.

JULEKALENDER konkurrence: igen i år var der stor succes med salg af lodder til julekalender, også i år fravalgte vi dør til dør, og der har desværre ikke været muligt at sælge ved sociale arrangementer, men igen I år fik hjælp til salg af lodder ved Tina købmand, dette vil vi meget gerne takke for.

Vi har i år haft nogle gode ansøgninger fra skole og børnehaven, og vi har valgt at støtte med følgende:

Hele universet: Gasgrill m. gasflaske

Skolen: tilskud til scene

Vi lægger alle et stort stykke arbejde i støtteforeningen. Vores engagement afspejler sig i vores arbejde. Vi er meget åbent og imødekommende overfor nye ideer/tiltag

På støtteforeningsvegne Helene Mulvad Nissen

Sponsorer

 Kommer snarrest

Vil du vide mere om Eckersberg Børneunivers?

Kom tættere på det, der gør Eckersberg Børneunivers til en unik oplevelse – fagligheden, fællesskabet, den personlige udvikling.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet!

Eckersberg Børneunivers

Eckersbergvej 1, Blans
6400 Sønderborg

Sekretær: +45 92448063

Ledelse: +45 23989372 eller +45 91526600
Lærerværelset: +45 92448064
SFO: +45 92448065
Børnehave – Lillegruppe: +45 29845793
Børnehave – Storegruppe: +45 61795793