Hvem er vi?

Støtteforening

Værdigrundlag

Lovpligtig info

Personale og bestyrelse

Forældreengagement

Lovpligtig info

 

Skolens vedtægter

I Skolens vedtægter står der følgende: 

Stk. 3. Skolens formål udmøntes i følgende målsætning:  

 1. Vi vil et skoleliv, hvor barnet lærer og udvikler sig under trygge vilkår, skabt af forældrene, lærere og børnene selv. 
  2. Vi vil et forpligtende samvær, som giver barnet livsglæde, livsmod og en tro på sig selv, der bevirker, at barnet tør møde andre i tillid. 
  3. Vi vil, at praktiske, musiske, motoriske og teoretiske aktiviteter indgår ligeværdigt i skolelivet, og barnet opøves til under ansvar at vælge og planlægge sit eget arbejde. 
  4. Vi vil et skoleliv, hvor sang, historie og fortælling med rod i vor kulturarv er vigtige elementer i barnets hverdag. 
  5. Vi vil et skoleliv, hvor tolerance og samarbejde udvikles. 
  6. Vi vil, at barnet øves i at træffe beslutninger og føle ansvar for egne og fælles beslutninger. 
  7. Vi vil, at barnet oplever sammenhæng mellem skole, hjem og fritid. 
  8. Vi vil en skole, der forandrer og udvikler sig ud fra de erfaringer børn, forældre og lærere får i fællesskab.  

I kan læse hele skolens vedtægter her (seneste vedtagelse i bestyrelsen d. 14.05.2024), (seneste godkendelse af Børne- og Undervisningsministeriet er d. 17.05.2024)

I kan læse skolens forretningsorden her

 

Bilag til Eckersberg Børneunivers' vedtægt vedr. børnehaven

Se bilag til Eckersberg Børneunivers’ vedtægt vedr. børnehaven her 

Skolens tilsyn

Efter § 1, stk. 1 i lov om friskoler og private grundskoler (Friskoleloven), skal undervisningen i en fri grundskole stå mål med det, der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Skolen er underlagt offentligt tilsyn (jf. Friskolelovens § 9, stk. 2), som skal vurdere om undervisningen i dansk, matematik og engelsk står mål med det, der kræves i Folkeskolen. 

Ellen Kathrine Fangel (kaldet Trine) er valgt af generalforsamlingen til at udføre det offentlige tilsyn med Eckersberg Friskole og afleverer hvert år en tilsynsrapport. I lige så høj grad, som at være en sikkerhed for myndighederne, er den input til os, der fortæller, hvordan vores skole ser ud til at fungere, set udefra – og dermed en hjælp til at holde skolen i topform. I kan se mere om hendes opgaver her 

Ellen Kathrine Fangel er en erfaren tidligere lærer og certificeret tilsynsførende. 

 

Se tilsynsrapport for skoleår 2023/2024 her

Se tilsynsrapport for skoleår 2022/2023 her

Se tilsynsrapport for skoleår 2021/2022 her

Se tilsynsrapport for skoleåret 2020/2021 her 

Se tidligere tilsynsrapporter her 

Forældretilsyn

På en friskole er vi også forpligtet til at have forældretilsyn. Du er derfor som forældre, forpligtet til at tage del i tilsynet. Du skal have adgang til skolen og skal reagere, hvis du observerer noget, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Det skal ikke forstås sådan, at du skal kende lovgivningen ud og ind, men hvis du med din sunde fornuft, mener at se noget, der ikke er i orden, har du pligt til at informere relevante myndigheder. Det er en god måde at sige, at vi er en åben skole og vi hjælper alle med til, at tingene går ordentligt til. 

Kapitel 21 Forældrekredsens tilsynsforpligtelse 

Jfr. vedtægternes § 4 stk. 2, § 6 og § 14 stk.2. samt nedenstående. Forældrekredsens overordnede tilsynsforpligtelse skal opfyldes på følgende måde: Der er i løbet af skoleåret flere arrangementer (generalforsamling, første skoledag, åbent hus), hvor forældrene forventes at deltage. Afholdelse af 2 årlige forældre/elev samtaler med gruppelæreren. Afholdelse af lag-forældremøde i begyndelsen af skoleåret. Der er adgang for forældrene til at deltage i undervisningen. 

Vedtægternes § 4 stk. 2, § 6 og § 14 stk.2. 

 • 4 stk. 2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v.
 • 6. I henhold til § 4 stk. 3 påhviler det forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Jf. i øvrigt tilsynsreglerne i Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.
Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

I Undervisningsmiljølovens §§ 6-7, står der at: 

 • uddannelsesstedets ledelse sørger for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet. 
 • undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på uddannelsesstedet for elever og studerende og andre interesserede. 
 • undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år. 
 • undervisningsmiljøvurderingen mindst skal indeholde følgende elementer:
  1) Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervis-ningsmiljø,
  2) beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer
  3) udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, og
  4) forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. 
 • uddannelsesstedets ledelse skal inddrage undervisningsmiljørepræsentanterne i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på undervisningsmiljøvurderingen.
 • Den sidste UMV vi har gennemført, kan du finde her 
Antimobbestrategi og -krænkelsesstrategi

Skolens Antimobbe- og Krænkelsesstrategi kan hentes her

Opdateret september 2023.

Karakterer og nøgletal

Skolen afholder 9. kl. afgangsprøve og karakterer kan følges på undervisningsministeriets hjemmeside.    

Her kan også ses overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelser:
www.uvm.dk – søg på “Eckersberg Friskole”. 

Se nøgletal her

Evaluering af skolens samlede undervisning

Se rapporten over Evaluering af skolens samlede undervisning her

Persondata

Persondata kan læses her 

Persondata Eckersberg kan læses her

Generalforsamling

Referater fra generalforsamling:

Se år 2015 her

Se år 2016 her

Se ekstraordinær år 2017 her

Se ekstraordinær år 2017 her

Se år 2017 her

Se år 2018 her

Se år 2019 her

Se år 2020 her

Se ekstraordinær år 2021 her

Se år 2021 her

Se år 2022 her

Se år 2023  Referat  Bestyrelsesberetning  Ledelsesberetning  Tilsysberetning 

Se år 2024 Referat ordinær  Renerat ekstraordinær  Ledelsesberetning  Bestyrelsesberetning  

Vil du vide mere om Eckersberg Børneunivers?

Kom tættere på det, der gør Eckersberg Børneunivers til en unik oplevelse – fagligheden, fællesskabet, den personlige udvikling.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet!

Eckersberg Børneunivers

Eckersbergvej 1, Blans
6400 Sønderborg

Sekretær: +45 92448063

Ledelse: +45 23989372 eller +45 91526600
Lærerværelset: +45 92448064
SFO: +45 92448065
Børnehave – Lillegruppe: +45 29845793
Børnehave – Storegruppe: +45 61795793