Undervisning

Ældstegruppen

Tilsyn og UMV

Lillegruppen

UU vejledning

Mellemgruppen

Værksteder

Storgruppen

Fælleslejr

Offentligt tilsyn er en fordel for skolen

Efter § 1, stk. 1 i lov om friskoler og private grundskoler (Friskoleloven), skal undervisningen i en fri grundskole stå mål med det, der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Skolen er underlagt offentligt tilsyn (jf. Friskolelovens § 9, stk. 2), som skal vurdere om undervisningen i dansk, matematik og engelsk står mål med det, der kræves i Folkeskolen.

Ellen Kathrine Fangel (kaldet Trine) er valgt af generalforsamlingen til at udføre det offentlige tilsyn med Eckersberg Friskole og afleverer hvert år en tilsynsrapport. I lige så høj grad, som at være en sikkerhed for myndighederne, er den input til os, der fortæller, hvordan vores skole ser ud til at fungere, set udefra – og dermed en hjælp til at holde skolen i topform.

Se iøvrigt tilsynsrapporter nedenfor på denne side.

Forældretilsyn tager alle forældre del i

På en friskole er vi også forpligtet til at have forældretilsyn. Du er derfor som forældre, forpligtet til at tage del i tilsynet! Du skal have adgang til skolen og skal reagere, hvis du observerer noget, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Det skal ikke forstås sådan, at du skal kende lovgivningen ud og ind, men hvis du med din sunde fornuft, mener at se noget, der ikke er i orden, har du pligt til at informere relevante myndigheder. Det er en god måde at sige, at vi er en åben skole og vi hjælper alle med til, at tingene går ordentligt til!

Det er formuleret i vores vedtægter og forretningsorden:

Kapitel 21 Forældrekredsens tilsynsforpligtelse

Jfr. vedtægternes § 4 stk. 2, § 6 og § 14 stk.2. samt nedenstående.
Forældrekredsens overordnede tilsynsforpligtelse skal opfyldes på følgende måde:
Der er i løbet af skoleåret flere arrangementer (generalforsamling, første skoledag, åbent hus), hvor forældrene forventes at deltage. 
Afholdelse af 2 årlige forældre/elev samtaler med gruppelæreren. 
Afholdelse af lag-forældremøde i begyndelsen af skoleåret 
Der er adgang for forældrene til at deltage i undervisningen.

Vedtægternes § 4 stk. 2, § 6 og § 14 stk.2.

§ 4 stk. 2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med
undervisningen i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

§ 6. I henhold til § 4 stk. 3 påhviler det forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed,
herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen. Jf. i øvrigt tilsynsreglerne i Lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

Du kan se den fulde forretningsorden og vedtægterne under “Skolens værdigrundlag”.

 

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

I Undervisningsmiljølovens §§ 6-7, står der at:

 • uddannelsesstedets ledelse sørger for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet.
 • undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på uddannelsesstedet for elever og studerende og andre interesserede.
 • undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.
 • undervisningsmiljøvurderingen mindst skal indeholde følgende elementer:
  1) Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervis-ningsmiljø,
  2) beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer
  3) udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, og
  4) forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.
 • uddannelsesstedets ledelse skal inddrage undervisningsmiljørepræsentanterne i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på undervisningsmiljøvurderingen.

Den sidste UMV vi har gennemført, kan du finde her.


Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Eckersberg Børneunivers:

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
Ellen Kathrine Fangel

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet undervisningen, på de enkelte datoer.
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende

 • 11-09-2019 0.-1.-2. klasse Dansk Humanistiske fag Ellen Kathrine Fangel
 • 11-09-2019 0. klasse Dansk Humanistiske fag Ellen Kathrine Fangel
 • 11-09-2019 0.-1.-2. klasse Matematik Naturfag Ellen Kathrine Fangel
 • 26-11-2019 5. Klasse Engelsk Humanistiske fag Ellen Kathrine Fangel
 • 26-11-2019 5. Klasse Matematik Naturfag Ellen Kathrine Fangel
 • 26-11-2019 5.klasse Matematik Naturfag Ellen Kathrine Fangel
 • 14-01-2020 7. Klasse Historie Humanistiske fag Ellen Kathrine Fangel
 • 14-01-2020 8.klasse Dansk Humanistiske fag Ellen Kathrine Fangel
 • 14-01-2020 9.Klasse Engelsk Humanistiske fag Ellen Kathrine Fangel

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Jeg har i det forløbne skoleår aflagt tre besøg på skolen. ( Et fjerde var planlagt men blev aflyst pga. Corona)

Jeg har i år haft mulighed for at starte alle mine besøg fra skoledagens start, så jeg har deltaget i skolens morgensamling og er dermed ” vågnet” til skoledagen sammen med elever og personale!

Jeg har i år prioriteret at aflægge mine første besøg hos de yngste klasser og slutte af således, at jeg besøger de ældste elever sidst på skoleåret.

Da dette er mit andet år som tilsynsførende på Eckersberg Friskole, er jeg ved at være et kendt ansigt og opfattes nærmest som en del af flokken!

Jeg har også i det forløbne skoleår oplevet meget god og varieret undervisning. Der anvendes mange og differentierede undervisningsmaterialer. Bogsystemer, digitale undervisningsmaterialer og hjemmelavede opgaver går på flot, fantasifuld og pædagogisk vis hånd i hånd.

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

Undervisningen foregår på dansk i alle fag bortset fra sprogfagene.

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

Det er min klare overbevisning, at undervisningen i de humanistiske fagområder lever op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Der udvises stor kreativitet i produktion af materialer tilpasset diverse emner og discipliner og med stor differntiering, så der tages udgangspunkt i den enkelte elev! F.eks. overværede jeg et “Børnemøde” hvor indskolingen har en debat vedr. Youtube og hvordan det påvirker børn at se klip her… der snakkes censur og medier på god, pædagogisk vis i “børnehøjde”!

Også hos de store elever udviser underviserne stor kreativitet for at motivere og engagere eleverne.

Et eksempel kunne her være et undervisningsforløb i engelsk i 9. klasse, hvor eleverne arbejder med miljø, klima og genbrug. Eleverne udfordres på at genskabe brugt tøj til “nye” brugbare beklædningsgenstande, som skal indgå i et modeshow på engelsk( selvfølgelig).

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

5.1 Uddybning

Også undervisningen i de naturfaglige fag oplever jeg helt klart lever op til, hvad, der kræves i folkeskolen.

Undervisningen er varieret og afpasset efter elevernes niveau.

Der tages mange forskellige pædagogiske værktøjer i brug.

Et spændende eksempel er to lektioner i en 5. klasse. Klassen er lidt ukoncentreret denne dag, hvor der er to matamatiktimer på skemaet, så læreren vælger, at der startes med en lille øvelse i mindfulness inden den egentlige undervisning i Geogebra startes.

Dette viser sig at være en god beslutning. Der er lavet et godt forarbejde til mindfulness, og eleverne går engagerede og roligt til denne opgave, og derefter går Geogebraen som en “leg”!

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

Der er en bred vifte af valgmuligheder for valgfag i løbet af skoleåret.

Bevægelsesbåndet skal også nævnes, hvor alle elever på tværs af årgange hver dag deltager i forskellige aktiviter af fysisk karakter det være sig dans, boldspil, gamle lege i skolegården etc. Dette fungerer meget fint og falder jo godt i tråd med ” mere bevægelse i skoledagen”!

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

7.1 Uddybning

Elevernes standpunkt i dansk er meget fint.

Der arbejdes grundigt fra de yngste klassetrin til de ældste med alle fagets discipliner, udtryksformer og større opgaver ex obligatorisk projektopgave for de store elever.

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

8.1 Uddybning

Også i matematik ligger elevernes standpunkt pænt.

Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs standpunktog alle fagets discipliner vægtes højt med stor selvfølgelighed.

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning

Også i dette vigtige sprogfag ligger elevernes niveau fint.

Der arbejdes fra skolestart med mange forskellige materialer og undervisningsformer og undervisningssprogete er her naturligvis ..engelsk!

10. Fører skolen til prøve i historie?

Ja

10.3 Uddybning

Eckersberg Friskole fører til prøve i alle de obligatoriske prøvefag i lighed med det prøvearbejde, der foregår i folkeskolen.

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

11.1 Uddybning

Skolens samlede undervisningstilbud står udfra en helhedsvurdering flot mål med , hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Eleverne undervises på små hold, så der er tid til den enkelte.

Eleverne har samlæst undervisning, så den enkelte har mulighed for både at udfordres på et niveau over og under det niveau, hans/ hendes alder tilskriver.

Desuden har skolen prioriteret timer til et dansk/ matematikværksted, hvor der gives mulighed for ekstra fordybelse i disse to basisfag!

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?

Ja

12.1 Uddybning

Alle elever er inddraget i skolens “Ti gyldne regler” , der rummer ret, pligt og muligheder for den enkelte på skolen.

Eks. “Jeg har ret til at være sammen med piger og drenge, mange og få, store og små, hvide- gule -sorte og blå”

“Jeg lærer at få og tage ansvar”

De ugentlige fortælletimer og den daglige morgensamling der ledes af storegruppen har også fokus på disse grundværdier.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

De ugentlige samtaler i klasserne styrker elevernes fornemmelse for demokrati og for den enkeltes betydning for klassen og fællesskabet.

Jeg oplever også, at eleverne inddrages i undervisningen , der ofte tager udgangspunkt i deres nære hverdag.

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende frihedsog menneskerettigheder?

Ja

14.1 Uddybning

Skolens gyldne regler, som efterleves tager udgangspunkt i friheds -og menneskerettigheder.

Eleverne opdrages også i skolens hverdag til at tage hensyn, vise respekt og drage omsorg for store og små og den omverden, de er en del af!

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

Jeg oplever bestemt, at der er lige muligheder for begge køn på Eckersberg Friskole.

Jeg ser drenge og piger arbejde sammen uden skelen til køn ,og jeg ser hyggeligt pausesamvær, hvor alle er “med” uden skelen til køn!

16. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde deres fælles interesser vedrørende skolen?

Nej

16.1 Uddybning

Eleverne har ikke dannet elevråd, men inddrages som tidligere nævnt i mange beslutninger i forbindelse med undervisningen og deres skolegang.

De største elever står for afviklingen af morgensamlingerne og tilrettelæggelse af fællesaktiviteter.

17. Er skolens elever blevet opfordret af skolens leder til at danne elevråd eller på anden demokratisk måde varetage deres fælles interesser vedrørende skolen? (jf. friskoleloven § 1, stk. 4)?

Nej

17.1 Uddybning

18. Donationer

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

18.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusive moms i forbindelse med donatorer, der har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms. Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

18.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

21547,06 kr.

19. Tilsynets sammenfatning

Her hvor mit andet år som tilsynsførende på Eckersberg Friskole er ved at rinde ud, kan jeg i lighed med sidste år fortælle, at jeg oplever skolen som et dejligt være -og lærested. Jeg modtages meget imødekommende og oplever at være en del af et dejligt skolemiljø her i Blans. Jeg har ved mine besøg udover at følge undervisningen og deltage i morgensamlinger også mødt engagerede og diskussionslystne lærere på lærerværelset!

I år var et af emnerne bla skolens mangeårige tradition med at rejse med de ældste elever til Kina oppe til debat.

Og dette emne blev jo pludselig meget mere aktuelt, end nogen kunne ane pga. Corona.

Ja

Vi har også snakket om værdien af bevægelsesbånd og morgensamlingernes struktur.

Jeg oplever skolens hjemmeside som brugbar og overskuelig og føler mig godt informeret også via skolebladet “Eckeskallen”

Jeg oplever dygtige engagerede undervisere her på skolen, der er gode til at forny deres fag, samtidig med at der er respekt for fagenes discipliner.

Jeg oplever trivsel, masser af liv og glæde og stor hjælpsomhed hos eleverne.

Jeg tilkendegiver hermed, at hvad jeg som tilsynsførende oplever her på skolen til fulde kan leve op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.


Tilsynsrapport for skoleåret 2018 – 2019

Mit første år her på Eckersberg Friskole som tilsynsførende har bla. medført, at jeg blev så nysgerrig på, hvem Eckersberg egentlig var, at jeg måtte en tur til Brundlund Slot i Åbenrå for at se den flotte maleriudstilling med værker af Christoffer Wilhelm Eckersberg.

Det at være tilsynsførende indebærer, som I ved, at jeg skal aflægge nogle besøg i løbet af året, sikre mig at sproget, der undervises på er dansk, lægge særlig vægt på fagene dansk, matematik og historie, sikre mig at eleverne bliver oplært i folkestyre og demokrati, og at der er lige muligheder for begge køn.

Jeg skal udfylde et digert skema til ministeriet, som bliver sendt til skolen og lagt på hjemmesiden, men jeg har valgt her i aften at give jer en lidt mere personlig beretning.

Jeg har i dette skoleår aflagt tre besøg her på friskolen.

 

Mit første besøg var d.13.9.18

Jeg startede i Ældstegruppen, hvor 8.-9. klasses eleverne havde arbejdet med reklamer over en 4 ugers periode.

Eleverne har i grupper udfærdiget deres egne reklamer som afslutning på projektet, og disse er nu hængt op i Forhallen.

Eleverne står nu først ved deres egen reklame, indtil alle er klar til timens opgave.

Nu går man i grupper rundt til de andres reklamer og giver nogle vurderende ord med på vejen vedr. budskab, afsender/ modtager forhold.

Disse skrives på en POST IT og sættes op ved siden af reklamen. Reklamen vurderes og der gives stjerner .

Eleverne går målrettede til opgaven og bruger al den viden/ teori de har fået gennem de sidste ugers undervisning- meget interessant at lytte til.

Eleverne er meget opmærksomme på, at alle gruppemedlemmer tager stilling til den stillede opgave.

Til sidst tager grupperne deres egen reklame samt POST ITs med op i klassen, og der samles op på den respons kammeraterne har givet.

I plenum fortæller grupperne om deres budskab er blevet forstået.

 

2: Lektion: Samme klasse

En konditest er blevet taget dagen før på skolens grund og der tales om begrebet- kondital-

Lærerne-2- taler med eleverne om oplevelsen, hvornår blev det hårdt, kunne jeg have presset mig selv lidt mere…

Læreren sætter en formel op for udregning af kondital og denne gennemgås med et eksempel fra klassen.

Alle eleverne får nu deres eget løbeskema fra dagen før og skal ved hjælp af formlen udregne deres eget kondital.

Der udvises hos eleverne god interesse for disse kondital og der opstår lidt godmodigt teen age-drilleri mht højt eller lavt kondital.

Jeg iagttager, at der er stor hjælpsomhed fra kammerater, der er meget trænede i at bruge regneark i forhold til de lidt mere utrænede—men så har de sidste sikkert et rigtig godt kondital.

Resten af timen er der grundfag, og eleverne vælger helt naturligt og selvstændigt, om det er læsning eller matematik, der trænger til at blive arbejdet med!

 

I spisefrikvarteret efter madpakkespisning spilles der her blandt de ældste whist.

Der etableres nye kortgrupper hver mandag.

”Alle store elever, der forlader Eckersberg Friskole kan gå ud i verden med denne gode kompetence” fortæller klassens lærer, som selv kaster sig energisk ind i kortspillet- han kalder sig selv GAMEMASTER.

Denne ordning er en del af skolens historie ( det har været sådan i 25 år)

Jeg synes, det er fantastisk- det at kunne spille med andre mennesker, det åbner døre sener i livet!!!

Jeg lægger mærke til at dette klasselokale i sin indretning bærer præg af den foregående klasses Kina-tur, så kan man gå at glæde sig til det der kommer…

 

Næste lektion er engelsk i 9. klasse

We start in English- How many steps have you walked…….?

Emnet nu fortæller jeg på dansk……er mad, Jamie Oliver, overspisning.

Dette falder vist meget godt i tråd med konditesten…

Klassen har endvidere set filmen ”Supersize me”

Vi ser et program med Jamie Oliver der har fokus på skolebespisning i England og hvilken lødighed, der er i disse skolemåltider.

Der bliver lagt meget vægt på, at de store elever forholder sig personligt til disse problematikker!

Læreren fortæller eleverne, hvor de kan se flere programmer om emnet derhjemme og mange af eleverne viser interesse for at dykke yderligere ned i disse spiseproblemer!

Al engelskundervisning foregår på det britiske sprog også når eleverne arbejder i par eller mindre grupper- FLOT

Da jeg forlader klassen efter disse timer, siger de søde unge mennesker sørme: ”Tak for i dag”-

 

Sidste lektion denne dag er valgfag for hele skolen.

Der er en dejlig livlig og summende aktivitet rundt på skolen i de meget forskellige fag, der udbydes.

Jeg følger 5.-9. klasse der arbejder med Drama.

De har i de forrige timer valgt forskellige kendte eventyr og skal i dag spille dem i deres egen version- glad eller trist.

De andre elever er et godt publikum

Der fokuseres på stemninger og mand/ kvinderoller i stykkerne.

Jeg går fra skolen denne eftermiddag med følelsen af at have tilbragt en skoledag i et godt fagligt og pædagogisk fællesskab!

Tirsdag d.6.12.18

Jeg starter mit næste besøg i Storegruppen. Her er 15 elever og der arbejdes med gyserhistorier.

Klassen arbejder med en samling af gyserhistorier ”Velkommen til dybet”

Alle læser højt på klassen og svære ord forklares undervejs.

Der er god koncentration og selv om det er en svær og udfordrende tekst arbejder alle ihærdigt.

På tavlen i plenum laves en brainstorm over ”Hvad er en gyser?”

Hvordan bygges en gyser op?

 

Derefter gives eleverne en instruks: ”Nu har I grundfag og kan vælge mellem at læse eller lave matematik”

Eleverne placerer sig, hvor de arbejder bedst.

Nogle kan ikke få gys nok og MÅ læse videre, andre laver matematik i systemet Matematiktak eller Sigma.

 

Næste lektion er jeg i 7. klasse. De er i et tre-ugers forløb omkring Fantasy-”Lampens børn”

Jeg er kommet ind i læseugen.

Eleverne skal lære at lave en personkarakteristik.

PC er arbejdsredskab.

Jeg lægger mærke til, at de samværsregler eleverne har været med til at udforme hænger synligt i klassen!

Frokost nærmer sig og koncentrationen samler sig om madpakker og…..PAKKELEG, vi er jo i julemåneden.

 

Næste lektion er engelsk i 4. klasse.

Klassen har set Harry Potter film og nu skal der arbejdes med opgaver.

Der uddeles opgaver såsom ordøvelser og oversættelsessætninger.

Jeg lægger mærke til at der er differentierede opgaver så alle elever bliver udfordret på deres niveau.

Det er tydeligt at eleverne er grebet af emnet om Harry Potter.

Mange har brug for hjælp og det er fint at opleve at de naturligt søger hjælp hos de kammerater, de ved kan hjælpe dem videre og enkelte drister sig også til at spørge hende den fremmede foruden lærerne selvfølgelig!

I frikvarteret falder jeg i en spændende snak med lærerne om test og afgangsprøvernes berettigelse og især hvor meget det efterhånden fylder, hvis eleverne skal op i ”fuld pakke”, der er kommet flere fag til i de sidste år.

Beriget af elever der er ivrige efter at lære, og lærere der er ivrige efter at lære fra sig og tage en god debat om skolelivets glæder og udfordringer, drager jeg mod Sønderborg igen.

 

Mit tredje og sidste besøg i dette skoleår valgte jeg at lægge d. 7.2. 19

 

Jeg havde planlagt, så jeg kunne starte sammen med hele skolen til morgensamling.

Alle elever og lærere samles i salen, hvor vi sidder på gulvet.

Morgensamlingen er styret af de største elever, der har forberedt, at vi skal synge den gode sang” Joanna”. De store elever spiller instrumenter til vores skønsang.

Derefter endnu en kending ”Hvalen Valborg”

Så er der beskeder vedr sygdom og en lærers fødselsdag- Flot og roligt styret af de STORE.

 

1: Lektion er jeg med i 0.-1.-2. klasse

Læreren skaber ro ved at sige: Alle skal kunne se mig nu”:

”I må arbejde i grundbøger og skrive historier, når I er færdige.

Eleverne placerer sig forskellige steder i klassen, nogle finder ro ved lidt afskærmning.

Når der opstår lidt uro ind imellem hjælpes de tilbage til ro.

 

Lidt senere er der lagt 25 minutters bevægelse ind for hele skolen.

Eleverne har valgt en aktivitet ude eller inde ex. Dans, boldspil, skolegårdslege el.lign- stor kreativitet og aktivitet.

 

2: lektion- 14 elever i klassen- 2. klasse har diktat- hele tiden holder læreren fokus på at forklare opgaven og skabe ro- diktaten er differentieret.

Eleverne sidder i små grupper.

Efter diktat arbejdes der med skriftlige opgaver bla et resume af en film man har set i klassen tidligere.

Læreren når også at læse med alle elever.

PC inddrages på en god, relevant og naturlig måde, når der skal skrives længere tekster.

Flere elever spørger: ”Hvem er du egentlig….”

Men fint at de godt tør tage imod min hjælp.

Jeg får lov til at læse flere af elevernes historier, nogle er meget produktive.

 

Herefter er der gruppeskift og eleverne vælger frit mellem dansk og matematik- GRNDFAGENE.

Jeg oplever, at de gerne vil fortælle om hvad de er i gang med, hvorfor de skal lære lige dette og hvad målene er.

Målene sættes individuelt om mandagen og når disse mål er nået må der arbejdes lidt mere frit på PC om film, egne historier eller brev til en kammerat.

Inden frikvarter laves ”legeaftaler”.

En lille dreng fra 0. klasse, som jeg har arbejdet sammen med i løbet af formiddagen spørger mig :”Skal vi to have en legeaftale, du kender nok ikke så mange?”

 

Næste lektion er engelsk i 5. klasse.

Der er blevet arbejdet med de tre ordgrupper- navneord, udsagnsord og tillægsord.

Læreren deler eleverne op i grupper og de skal nu slå med en terning-

Slår man 1 eller 3 skal man løbe op og skrive et navneord på tavlen, slår man 2 eller 4 gælder det et udsagnsord og 5-6 skal der skrives et tillægsord.

Der er regler- ordet skal staves korrekt og det må ikke allerede stå på tavlen-

Der er stor ivrighed og hjælpsomhed i gruppen både med ideer til ord og korrekt stavning- flere elever løber med til tavlen som supportgruppe.

Til sidste gennemgår læreren med klassen om alle ord er korrekte.

Endnu en leg sættes i gang-denne gang om dyr på engelsk.

Eleverne er stadig helt med på den- leg er godt for indlæring.

Der er lidt tid til overs og eleverne forslår endnu en leg- på engelsk forstås.

 

Jeg har ved alle mine besøg ud over at følge undervisningen hos både store og små elever haft gode snakke på lærerværelset med venlige, hyggelige og imødekommende lærere.

Jeg har selvfølgelig også talt med skolens leder, Anja, om hvad der rører sig på sådan en god gammel skole.

Om Kinaturen for de store, om prøvefag, om gårdvagter eller ej, om morgensamlinger og meget andet vigtigt.

 

Jeg har overværet meget god, engageret og velforberedt undervisning her på Eckersberg Friskole.

Jeg mener bestemt, at I kan stå mål med, hvad der kræves i Folkeskolen.

Jeg oplever trivsel, motivation og omsorg for store som små.

 

Jeg vil glæde mig til at være tilsynsførende herude endnu et år og får MEGET tid næste år, da jeg har valgt at gå på pension til sommer fra mit eget lærerjob.

 

Sønderborg d.6.4.19
Trine Fangel
Tilsynsførende

 


Tilsynsrapport for skoleåret 2017 – 2018

Eckersberg Børneunivers, Skolekode: 533005

I dette skoleår har jeg besøgt skolen 6-7 gange af kortere eller længere varighed.
Jeg har overværet forskellige arrangementer så som Åbent Hus og den årlige musicalforestilling.
Endvidere har jeg overværet undervisningen på alle skolens lag bortset fra 9. kl.
Jeg har gennemgået eksamensbeviserne fra 9. årgangs afgangseksamen i sommeren 2017.

Gennem alle mine besøg har jeg oplevet glade og trygge børn i et godt og tillidsfuldt forhold til de voksne.
Jeg har ligeledes erfaret at lærerne på skolen behandler børnene venligt og med respekt for den enkelte.

På lærerværelset hersker der en god stemning blandt lærerne og jeg har følt mig godt modtaget og accepteret, selv om jeg har haft tilsynsforpligtelser.

En ting der gang på gang vækker min forundring er den måde, hvorpå børnene tackler ”kriser” hinanden imellem. De udvikler værktøjer som de gradvis undervises i op gennem årene, og som helt klart bevirker, at de får en stor grad af respekt for hinanden og for fællesskabet. Derfor ser vi ikke megen mobning på skolen, som ikke bliver angrebet i starten.

Eleverne oplever i høj grad at være taget med på råd som aktive deltagere i deres dagligdag i skolen. Det giver dem basale værdier og færdigheder til at kunne blive ansvarlige demokratiske borgere i det danske samfund.

Skolens elever er efter min mening et meget retvisende udsnit af befolkningen. Der er børn fra alle samfundslag, nogle med store boglige færdigheder og andre, der har en del hjælp behov. Edb programmer bruges flittigt og rutinemæssigt af de elever, der kan profitere af disse.
Den høje grad af individuelle hensyn til standpunkter samt undervisning i små hold, bevirker også at eleverne hele tiden får passende udfordringer.

Eckersberg Børneunivers er en fremragende børneskole, hvor der udbydes rigtig god undervisning i trygge rammer.
Skolen scorer ligeledes højt på undervisningseffekt, altså evnen til at løfte børnene til gode resultater, hvilket senest blev bedømt efter sidste afgangseksamen, hvor skolen var med i den absolutte top blandt alle kommunens skoler

I november opførte musik og dramahold musicalen Midt om Natten.
Det var en flot opsætning både hvad angår drama og musik
Teknikken var god og udvikles år for år.
Det var en nydelse at høre de musikalske elever spille.
Skuespillerne indlevede sig i rollerne og var lette at forstå.

Jeg har i år overværet lektioner i grundfag, naturfag, engelsk, biologi, tysk, musik fordelt på alle lag, lige bortset fra 9. årgang.

Jeg har observeret mange gode undervisningslektioner, hvor der var et fint samspil mellem underviser og elever. Der har været en fin vekselvirkning mellem nyt stof og små varierede elevaktiviteter for at tilegne sig stoffet.

Det er mit indtryk, at undervisningsmidlerne er up to date, i de tilfælde hvor de benyttes som bøger/hæfter. Mange undervisningslektioner er forberedt derhjemme med specielt henblik på at bruge pc og whiteboard. Der bruges ofte edb baserede licenser i stedet for bøger.

Der arbejdes en del i smågrupper i løbet af lektionerne, hvilket eleverne er gode til og det virker fremmende og opsamlende på indlæringen. Disciplinen er indøvet og foregår naturlig.

Der er varierede udfordringer for elever, der har det svært på den ene eller anden måde.
Men det synes, at mange er gode til at kompensere ved hjælp af målrettede programmer via computer.
Jeg så det specielt under en retstavningsøvelse.

Ud fra, hvad jeg har set og oplevet, er det er min klare overbevisning, at undervisningen på Eckersberg Børneunivers klart tåler sammenligning med den undervisning, der tilbydes i Folkeskolen.
Dette underbygges også af, at søgningen til skolen er stor, og at deri dette skoleår er det største antal elever 146 elever) i skolens ca. 20 årige historie

Skolens hjemmeside er up to date, god og informativ. Det er let at informere sig for udefrakommende.
Der er ligeledes mange billeder fra begivenheder i løbet af skoleåret.

Kommunikationen mellem forældre og skole foregår via intranet og mail.

Mit overordnede indtryk er, at der på Eckersberg Børneunivers er god harmoni mellem elever, forældre og det omgivende samfund.

Blans, marts 2018
John Solkær
Certif. tilsynsfører


Tilsynsrapport for skoleåret 2016 – 2017

Eckersberg Børneunivers, Skolekode: 533005

Jeg har i dette skoleår besøgt skolen 6 gange.
Overordnet er det min overbevisning at der bliver leveret god undervisning på skolen og at niveauet klart tåler sammenligning med niveauet i Folkeskolen.

Eleverne inddrages både fagligt og socialt og har ansvar for de målsætninger, de selv er med til at sætte. Jeg oplever, at eleverne har frihed under ansvar og at ansvaret ikke mindst gælder forholdet til skolekammeraterne og de voksne på skolen. Omgangstonen blandt lærere og elever er præget af god stemning og tillid til hinanden.

Eleverne oplever gennem samværet i hverdagen det værdifulde i at være børn i et demokratisk samfund. I Ældstegruppen er et af temaerne i dette skoleår netop også: Det danske demokrati.

Hensyntagende undervisning:

Der tales, berettiget eller ej, om at friskolerne fravælger børn med særlige behov. Hvad Eckersberg Børneunivers angår er dette ikke tilfældet. Børn fra det gamle skoledistrikt omkring Eckersbergskolen er sikret optagelse på Børneuniverset. Det giver også en sikkerhed for at bredden og spændvidden i børneflokken er til stede. Moderne hjælpemidler til ordblinde elever, så de kan få læst tekster op og få hjælp til stavning bruges efter behov blandt andet ved hjælp af programmet Into Words. Elever med dette behov arbejder også rutinemæssigt med programmet CD-ord. Her kan de hente de undervisningsmaterialer, der er behov for og i fornødent omfang få dem læst op, så de kan arbejde med de samme opgaver, som de øvrige elever på holdet.

I det hele taget laves der efter vurderet behov forskellige hensyntagende aktiviteter, der har til formål at bringe elever gennem grundskolen og ind i et videre uddannelsesforløb.

Skolen er jo struktureret på en måde, så eleverne undervises på forskellige niveauer i det samme lag. Det giver også en fleksibilitet, der gavner den enkelte elev.

December 2016

Kl. 8:15. – 9:00, Engelsk i 4.-5. klasse
Tema jul.
Mange forskellige små tekster om jul. Rebus, sange, video.
Elever samtaler, formulerer sig både mundtligt og skriftligt. Der lægges vægt på fri tale og kun enkelte nødvendige rettelser af den enkelte elev.
Meget varieret undervisning og stor elevaktivitet fra engagerede og dygtige børn.
Undervisningen minutiøst tilrettelagt – ingen spildtid.

Kl. 12:55 – 14:10.  Værkstedsundervisning – knivskæftning m.m.
Eleverne har valgt vidt forskellige knive og arbejdede med at passe dem til i skæfter.
Der var god aktivitet.  Læreren gik rundt som vejleder af den enkelte, foretog skæringer og andet maskinarbejde.
Der blev lagt vægt på præcision, æstetik.
Der var en god stemning.

Deltog på skolen i en ”Lagdag”, hvor temaet var Konfliktmægling.
De forskellige lag, grupper, beskæftigede sig med konflikter, mobning og hvad man kan gøre for at hindre den.
I den forbindelse blev eleverne udrustet med nogle værktøjer, færdigheder, der gjorde det muligt at gribe ind i disse situationer.
Eleverne fik øvelser i konfliktmægling, der mundede ud i at blotlægge og synliggøre en given konflikt – enkeltpersoner eller grupper af elever imellem. Afhængig af, hvilke alderstrin eleverne befandt sig på, blev der stillet forskellige opgaver og gennemført forskellige øvelser, der ud fra nogle enkle regler gjorde eleverne i stand til at tackle problemerne og finde en vej ud af de forskellige dilemmaer.
Det var meget spændende at følge denne dag.
Børnene er trænende i at løse enkle konflikter og har en klar vilje til at gøre det.

I ”ældstegruppen” var der gode holdningsmæssige diskussioner og gode færdigheder i at løse opgaverne.
Lærerne udførte en case, med slagside i løsningsforslagene der, selv om det lød besnærende, ikke blev godtaget af eleverne.
Det er mit indtryk, at eleverne tager en sådan ”Lagdag” meget alvorligt og har forståelse for, hvor ubehageligt det er at være offer for mobning. Et par af eleverne gav udtryk for, hvorledes de selv havde været ofre og hvordan deres problemer var blevet løst.
En meget givende og spændende dag.

Februar 2017

Overværede grundfag i en 0. klasse
Træning af bogstaver, lyde, bevægelser og træning af læsning gennem småsætninger.
Bogstaverne, i dette tilfælde ”V”, blev trænet efter alle kunstens regler, der tilgodeså elevernes forskellige måder at lære på.
Der blev arbejdet med lyde, som beskriver de enkelte bogstavers særlige karakter. Mange elever brugte dette redskab, når de skulle læse en lille sætning og de var meget dygtige til at bruge dette værktøj.
Der blev arbejdet med bevægelse i forbindelse med at læse ord og ved at flytte rundt på ordene danne sætninger.
Senere i lektionen blev der arbejdet med illustrative og lette grundbøger for at træne og fastholde det lærte.
En meget spændende og systematisk begynderundervisning i læsningens svære kunst.

Engelsk i 3. klasse
Eleverne arbejdede med fri tale og var ikke bange for at sige noget, selv om det ikke var helt korrekt.
Konkret blev der arbejdet ud fra en tegning, som eleverne havde farvelagt, så de forskellige farver symboliserede forskellige emner, hvorfra der blev dannet små udsagn og sætninger.
Eleverne var for de allerflestes vedkommende frie i deres omgang med engelsk og alle kom til orde.
En spændende time med gode og åbne elever.

Grundfag i Mellemgruppen
Eleverne arbejder i 3 grupper med hver sin lærer.
Eleverne arbejdede ud fra egne mål i deres grundbøger. Der var nogenlunde ligelig fordeling mellem matematik og dansk.
Lærerne var sammen med enkeltelever hele tiden. Enten som konsulenter eller for at få sikkerhed for, at stoffet var på plads.
Der var en god arbejdsmoral hos de allerfleste, men der var enkelte elever, der havde svært ved at koncentrere sig i længere tid.
Eleverne var vant til arbejdsformen og gik op til tavlen og skrev deres navn, hvis de ønskede lærerens hjælp.

I slutningen af lektionen samledes de tre hold for at snakke om et fælles problem.
Årsagen var, at man i en periode havde arbejdet med at skabe en bedre arbejdsmoral. Der havde i en periode været nogle udad reagerende drenge, der forstyrrede undervisningen. Ved at indføre en arbejdsform, hvor der var et belønningssystem for hele gruppen, skete der en stor bevidsthedsændring til det bedre. Gruppen var samlet for at finde indholdet på en ”belønningsdag” hvor den almindelige undervisning ville blive suspenderet og en dag med et indhold, valgt af eleverne træde i stedet.
Uønsket – og uheldig adfærd behandles på en åben og naturlig måde.
Problemstillingen blev belyst på en meget nænsom og empatisk måde, men løsningsmulighederne var klare.
Det var helt tydeligt, at leverne var vant til at arbejde med konflikthåndtering og havde gode redskaber til at mildne eller eliminere problemerne.

Marts 2017

Deltog i grundfag i 6. og 7. klasse
Temaet i 6. klasse var fokus på noveller. Herunder erhvervelse af værktøjer for at kunne indholdsbehandle forskellige genrer.
Den aktuelle lektion var målrettet på gysernoveller, noveller med gys og gru.
Der blev arbejdet ud fra en lille folder med typiske gyser virkemidler:
Eleverne og læreren talte om gyselige/uhyggelige steder, tidspunkter, personer og andre virkemidler i genren.
Der blev fulgt op med forskellige skriveøvelser med bunden form, fx:
Skriv en lille historie ud fra ordene: Det var en mørk og stormfuld aften …….  Som ”jeg fortæller” og datidsform.
Der blev talt om forskellene som ”jeg fortæller” ”3. personfortæller” nutid, datid.
Der var en flot arbejdsdisciplin og aktivitet i den mundtlige del af arbejdet.

7. klasse arbejdede ligeledes med noveller.
Klassen havde, inden jeg ankom, arbejdet med novelleanalyse og skriveskabeloner.
De var aktuelt i gang med at skrive en lille novelle med et frit emne ud fra de redskaber og skabeloner, de havde gennemarbejdet.
Der var en god arbejdsmoral og aktivitet. Jeg overværede stort set kun den skriftlige del af undervisningen.
I perioden op til min tilstedeværelse havde klassen arbejdet med essays.
Der er i begge klasser elever, der er ordblinde. Disse børn hjælpes i forskellig grad blandt andet af forskelligt relevant materiale, som er beskrevet andet steds.

 

Skolens hjemmeside er informativ, up to date og med gode links, så det er let at orientere sig.  Der er et meget rigt og indbydende billedmateriale.

Facebook er blevet et godt aktiv til de hurtige informationer og små stemningsbilleder. Den bruges flittigt, især af skole, børnehave – men også af forældre.

Mit overordnede indtryk er, at Eckersberg Børneunivers er en institution i god harmoni mellem elever, forældre og det omgivende samfund.

 

Blans april 2017
John Solkær
Certificeret tilsynsførende.


Tilsynsrapport for skoleåret 2015 – 2016

Eckersberg Børneunivers. Skolekode: 533005.

Jeg har i dette skoleår besøgt skolen 5 gange.
Første gang til skolens årlige musical Mama Mia, d. 18. november.
De 4 næste gange har jeg overværet undervisningen både i grundfag og i de praktisk musiske fag.
Jeg har været rundt i næsten alle årgange i løbet af skoleåret.

Overordnet er det min opfattelse at der bliver leveret god undervisning på skolen og at niveauet klart tåler sammenligning med niveauet i Folkeskolen.

Eleverne inddrages både fagligt og socialt og har ansvar for de målsætninger, de selv er med til at sætte.
Jeg oplever, at eleverne har frihed under ansvar og at ansvaret ikke mindst gælder forholdet til skolekammeraterne og de voksne på skolen.
Omgangstonen er præget af god stemning og tillid til hinanden.
Eleverne trænes gennem samværet i hverdagen i at være borgere i et demokratisk samfund.
I de ældste klasser besøger de blandt andet Folketing. På samme tur besøges flere væsentlige kulturinstitutioner.

Efterfølgende vil jeg fortælle, hvad de enkelte dage har bidraget med til min erklæring.

18. november 2015 – Musicalen Mama Mia

Flot forestilling.
Rigtig gode skuespils præstationer og ditto sangstemmer.
Ny teknik med hovedmikrofoner gør en stor forskel for publikum.
Meget stor musikalitet blandt de mange elevmusikere.

10. og 11. december

Tysk i 6. klasse.
Gennemgang af personlige pronominer (stedord): Ich bin, du bist osv.
Gruppearbejde 2 og 2 om temaet.
Herefter eksempler i plenum.
God og grundig gennemgang god aktivitet.
Timen lidt kort p.g.a. julemorgensamling sang af julesange.

Engelsk i 6. klasse.
Klasserne øvede Mary`s Boychild til den kommende julegudstjeneste.
Hymnen blev analyseret og fremmede ord og begreber blev forklaret.
Eleverne sang hymnen og hørte senere en prof. udførelse på U – tube.   En spændende sprogtime.

Historietime i 8. klasse.
Opfølgning på besøg i København (aktuelt De Hvide Busser).
Check på viden fra besøget, bl.a. en del spørgsmål – En såkaldt Kahoot test.
Testen samlede op på faktuelle ting fra besøget.
Aktiviteten var meget populær.
Billedgennemgang af et billede fra Kaunas i Litauen, hvor en milits, dens håndlangere og tilskuerne kunne ses i en massakre af jøder under 2. verdenskrig.
Eleverne var gode til at læse billedet. Hvad kunne de aflæse og hvad kunne de ikke slutte ud af billedet.
Herefter blev de sat til at vurdere, hvordan de ville straffe de forskellige grupper, hvis handlinger kunne tolkes ud fra billedet.
Det var interessant at høre elevernes vurdering. De spændte sig fra meget strenge straffe til mere humane initiativer.
Interessant time med stor elevaktivitet.
Gode, kritiske, velillustrerede grund og – opgavebøger.
En bog med historiske kilder. En ressourcebog og en grundbog.

9. marts 2016

Havde besluttet mig til at følge Mellemgruppen en hel dag.
Deltog i morgensamlingen, hvor vi sang et par sange og efterfølgende var der praktiske informationer fra elever til lærer og omvendt.
Mødet foregik under ledelse af en elev.

Deltog i en historietime, hvor hovedtemaet var kilder og kildekritik. Om hvorvidt man kan stole på tekst og billeder og hvad man bør være på vagt over for. Det blev fulgt op med en skriftlig øvelse.

Jeg overværede herefter disciplinen ”Bevægelse” som fylder 25 minutter hver dag, undtagen fredag.
Eleverne vælger sig ind på forskellige aktiviteter, der i optimal form giver en del motion i den givne tid.
Der var et stort udvalg af muligheder, som dækker det fysiske område godt. Det var mit indtryk, at eleverne var glade for den fysiske aktivitet.

Var derefter med i 1½ times grundfag, hvor der var megen selvaktivitet og lærer cirkulation. Læreren har travlt og er hele tiden i gang med den enkelte elev på sin vej rundt. Eleverne håndterer fint, at de arbejder individuelt med deres egne mål og at der derfor er forskelle på deres niveauer.

Cirkus generalprøve.
Det var oplagt at overvære denne generalprøve med elever fra Lillegruppen, selv om det lå lidt uden for min plan. Som alt andet i skolen, kan det være lidt svært at programmere det hele hjemmefra. Der var musikledsagelse fra valgholdenes musikelever og det blev en festlig forestilling med en stemning, der ikke lod meget tilbage for rigtig cirkus. Festligt at se de små spille cirkus med deres egne og med lidt hjælp fra lærerne skrevne tekster.
En stor øvelse i at stå frem foran andre og turde spille en rolle.

Linjeværksteder.
Der blev skæftet knive, der blev danset Street Dance, en gruppe var i gang med ”hybelmad”  imens en anden gruppe havde lavet en film, som de var ved at redigere.
På opslagstavlen var tilbuddene om værkstederne i sommerperioden slået op. Der var mange spændende tilbud af kreativ og praktisk art, som kan udfordre og udvikle de enkelte elever.
Ingen tvivl om, at der i disse timer sker rigtig mange gode ting, som eleverne tager med sig.

11. marts

Jeg overværede en musiktime for nogle mellemgruppeelever.
Eleverne havde gruppevis skrevet nogle rim, som de skulle fremføre i rytme og rappe teksten. Det kom der spændende ting ud af. Nogle med rigtig gode rim, andre med en fin fremførelse og nogle med sans for både rim, rap og fremførelse.
Resultaterne blev fremført på scenen og musiklæreren og jeg var de strenge dommere.

 

Jeg har i dette skoleår set mange spændende ting.
Skolens profil står stærkt på det musiske område med mange elever der spiller et instrument og behersker det fint.
Dette kædes naturligt sammen med sang og dramatik ved den efterhånden årlige musical, men også ved andre lejligheder.

Valgfag – og linjeværksteder fylder en del i elevernes hverdag og giver den enkelte muligheder for at udvikle sig selv praktisk og kreativt.

Elevernes undervisningsmaterialer ser, i den udstrækning jeg har kunne nå at se dem, gode og aktiverende ud.  Det er nutidige bøger og arbejdshæfter der som regel også er godt illustreret.

Jeg har gennemgået de sidste to års afgangsprøver for at se, hvorledes årskarakterer og eksamenskarakterer stod i forhold til hinanden.
Jeg fandt dem meget overensstemmende med de enkelte afvigelser, der altid forekommer mellem hverdagspræstationer og eksamenssituationer. Eleverne klarer sig godt og er fuldt på højde med niveauet i Folkeskolen.

 

Skolens hjemmeside er informativ, up to date og der er et meget rigt og indbydende billedmateriale. Skulle jeg ønske noget, kunne det være muligheden for at kunne linke til Folkeskolens Fælles Mål, så det vil være let at sammenligne undervisningsplanerne for friskolen med de Fælles Mål for Folkeskolen.
Dette kunne efter min mening gøre en god hjemmeside endnu bedre og bidrage til endnu større synlighed med, hvad der foregår i skolen.

 

Blans, april – 2016

John Solkær
Certificeret tilsynsførende.


Tilsynsrapport for skoleåret 2014 – 2015

Besøg i november:
Overværede undervisning i grundfag i lillegruppen. Dygtige børn. Jeg så god og tillidsfuld undervisning. Glade børn.
Passende længde på de forskellige input. Børnene var i også i gang med at lave en kalenderlåge til julekalenderen.

Besøg i december:
Overværede en lektion i naturfag i mellemgruppen. Der blev arbejdet med forskellige farvestoffers reaktion og gennemtrængelighed på æg.
Dette med henblik på at få en sammenligning med affarvning på tænder ved brug af f.eks. kaffe, the, æble – og appelsinjuice mv. Også forskellen på alm. Cola og Cola Light blev afprøvet. Det blev også anskueliggjort, at vand var neutral ved brug. En øjenåbner for mange elever. Det gav anledning til en god undervisning om farvestoffer, sukker og sundhed. Der blev arbejdet ud fra billeder, fotografier af forsøgene på white board. God elevinteresse og aktivitet.
Fysiktime i 9. årgang. Spændende elevforsøg med eleverne i små grupper. Forsøget handlede om metallers ledningsevne. Der var god aktivitet og spørgelyst. For mig er der ingen tvivl om, at forsøg og at gøre erfaringer med disse ofte kræver mere tid end en enkelt lektion. I perioder ville dobbeltlektioner være klart at foretrække – dette er dog også et skemateknisk spørgsmål.

Starten af marts:
Engelsktime i 6. klasse. Al undervisning foregik på engelsk, hvilket børnene var helt indforstået med og overholdt fint. Børnene snakkede en masse engelsk, dels i form af små opgaver og samtaler to – tre ad gangen. Indlæring af nye ord foregik i leg med masser af gentagelser. Niveauet virkede ok.
Engelsktime i 8. klasse. Ligeledes en time med en masse forskellig aktivitet. Elevsamtaler ud fra givne småopgaver foregik 2 og 2. Uddrage spørgsmål af teksten og stille dem til de andre elever, der svarede formelt og korrekt. Oplæsning til ære for den tilsynsførende gav et godt indtryk af børnenes sprog. Niveauet var godt set ud fra denne lektion.

Medio april:
Var på besøg i en engelsktime i 5. klasse. En elev havde skrevet en fortælling på engelsk. I fællesskab var denne skrevet om til et stykke teater med replikker, udstyr m.m. Eleverne øvede det engelske sprog ved at dramatisere stykket før det skulle foreviges på film dagen efter. Det gav god træning i at tale sproget og forholde sig naturlige over for hinanden på et fremmedsprog. Mange af eleverne havde en fin udtale og kendte overraskende mange svære ord.

Medio april – andet besøg:
Deltog i en tysktime for Storgruppen, hvor læreren på grund af sygdom havde tysk i både 6. – og 7. klasse. Eleverne arbejdede med at finde oplysninger om tyske delstater via computer og internet. Jeg fik derfor ikke noget specielt indtryk af elevernes talefærdigheder på tysk. De agerer hjemmevant på computeren. På grund af den specielle situation var der rigtig mange elever til én lærer, der havde travlt med at nå rundt og hjælpe.
Jeg deltog også i en evaluering, hvor klassen var samlet omkring en drøftelse af ugen der var gået. Det var spændende at høre om ris, ros og konklusioner. Eleverne er gode til at formulere, hvad de tænker og til at uddele ros og ris – med stor overvægt på ros.
Senere deltog jeg i grundfag i klassen. Der blev hovedsageligt arbejdet med matematiske problemstillinger. Kun enkelte elever arbejde med danskopgaver i denne lektion. Eleverne har en fin arbejdsmoral og holder et fint aktivitetsniveau. Eleverne synes ligeledes at have et godt fagligt niveau.
Deltog også i Fællessamlingen sidst på dagen. Der er en rigtig god stemning, når alle er samlede. Der bliver sunget af karsken bælg og der er ingen generthed og tilbageholdenhed, om man har en klar, lys barnestemme eller en stemme i overgang. Dejligt at overvære.

Som jeg har skrevet ved tidligere lejligheder oplever jeg en skole, hvor det er godt at være barn og hvor de voksne er glade for den opgave de har sammen – og med børnene i centrum. Heller ingen tvivl om, at undervisning er et meget krævende arbejde og at det påvirker de voksne undervejs. Jeg har talt med nogle af lærerne om det bogmateriale, der anvendes på skolen og finder, at de selv har stor indflydelse på valget af bogmateriale og at de er tilfredse med det, de arbejder med. Jeg er heller ikke i tvivl om, at skolen lever op til de krav, der stilles fra myndighederne og at den er fuldt på højde med – og på flere områder har bedre muligheder end Folkeskolen.

Skolen gennemførte, igen i dette skoleår, en stor musical, Grease, som var en stor fornøjelse at overvære – dygtige musiklærere og elever – både på scenen og ved instrumenterne.
Også dejligt at successen med First Lego League fortsætter.

Der er ikke tvivl om, at nedgangen i børnetallet i Sønderborg Kommune, i de kommende år vil kræve, at vi som skole skal være endnu mere på tæerne for at udbrede kendskabet til Eckersberg Børneunivers, hvis vi skal holde niveauet på ca. 140 elever. Dette bliver i sig selv en stor udfordring ved siden af så mange andre.

Herfra skal lyde en stor tak for det store arbejde og engagement, I viser i det frivillige bestyrelsesarbejde.
Også en stor tak til skolens personale for den tillidsfulde attitude det har over for mig og mit arbejde som tilsynsførende.

Blans, d. 22. april 2015

John Solkær, tilsynsførende.


Tilsynsrapport for skoleåret 2013 – 2014

Jeg har været på skolen en del gange i det forløbne skoleår. Jeg har besøgt alle lagene og overværet undervisningen både i grundfagene og i sprogfag. Ligesom det er blevet til besøg i værkstedsfag og musik.

Overordnet et det mit indtryk dels ved at se i undervisningsmaterialet og elevbøger at disse er tidssvarende og meningsfyldte. Det er ligeledes min opfattelse at skolen lever op til målsætninger der er i undervisningsplanerne.
Der vil altid, blandt forældre, være forskellige prioriteringer og holdninger til, hvad der skal prioriteres mere. Tag en snak med skolen, hvis I har nogle overvejelser i den retning. Så vil I sikkert kunne få en forklaring på jeres spørgsmål.

Der er en god stemning på skolen – både på lærerværelset og blandt eleverne. Det er mit klare indtryk at der er god trivsel og at lærerne har det godt med børnene – og ligeså omvendt.

Der bliver, efter min bedste overbevisning og erfaring, leveret god undervisning.

De nyligt evaluerede trivselsundersøgelser viser også klart at skolen er et godt sted at være for eleverne. Der er næsten ingen elever, der føler sig utrygge, eller mobbede. En fælles holdning til konflikthåndtering for pædagoger i børnehaven og lærere på skolen vil styrke den fælles kultur omkring opståede konflikter og gøre universet til et endnu bedre sted at være. Eleverne er generelt tilfredse med den måde, som undervisningen organiseres på. Der arbejdes med selvstændigt ansvar og der er hjælp at få. Der er i det hele taget en god kultur omkring den individuelle undervisning.

Initiativet med bevægelse hver morgen er et fantastisk tiltag, som præger børnene positivt hele dagen. Det er ret nyt endnu og der eksperimenteres stadig med udvikling af form og indhold. Jeg håber, det er kommet for at blive. Det gavner både elever og undervisere. Vi kan også håbe og tro på, at det får en forebyggende virkning på sygdom. Det er der meget, der tyder på.

Friskolen har et fantastisk rekreativt område i multibane og sportsplads lige uden for døren. Det ville være spændende, om der kunne indtænkes nogle nye områder i det bestående, så de ældste elever kunne få opfyldt nogle af de ønsker/behov de har for lidt mere rolige og fortrolige steder, hvor de kan opholde sig.

SMART BOARDS og stadig udbygning af EDB gør Eckersberg til et sted med meget moderne faciliteter og med mange muligheder. Godt bestyrelsen valgte at anvende årets gode økonomi til bl.a. disse investeringer. Nu skal det anvendes som en naturlig del af hverdagen. Færdighederne i at bruge det skal styrkes og udvikles. Det må blive en vigtig satsning i de kommende år.

Efterhånden som udbygningen/renoveringen af lokaler skrider frem og snart kan se sin foreløbige afslutning, bliver der endnu bedre faciliteter for alle. Kælderrenoveringen giver flere og gode muligheder for mindre hold og hensyntagende aktiviteter. Pavillonen med fysiklokale og musiklokale har nu fået et meget bedre indeklima – bl.a. gennem et Genvex – anlæg. Fysiklokalet vil kunne anvendes til naturfag i bred betydning idet der er mulighed for mange forskellige aktiviteter i dette rum. Når pavillonen beklædes med rustikke brædder som på den anden bygning ud mod skolegården, får det også et harmonisk udseende.

Pedellerne klarer selv byggeri og renoveringer for en pris, der ellers ikke ville være let at få lavet større arbejder for. Den intensive efterisolering sparer mange penge på årsbasis. Penge der kan frigøres til undervisning og andre gode ting. Det er tydeligt at se, at det teknisk/administrative personale føler ejerskab for det, de går og laver.

Med disse ord har jeg prøvet at komme rundt om skolen og dens store betydning for de børn der udvikles og præges af dagligdagen her. Det kan kun lade sig gøre i et samspil med de voksne, der har deres daglige arbejde og opgave her på Eckersberg Friskole. Det er mit indtryk, at de arbejder seriøst med denne udfordring.

John Solkær Pedersen / april 2014

Vil du vide mere om Eckersberg Børneunivers?

Kom tættere på det, der gør Eckersberg Børneunivers til en unik oplevelse – fagligheden, fællesskabet, den personlige udvikling.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet!

Eckersberg Børneunivers

Eckersbergvej 1, Blans
6400 Sønderborg

Sekretær: +45 92448063

Ledelse: +45 23989372 eller +45 91526600
Lærerværelset: +45 92448064
SFO: +45 92448065
Børnehave – Lillegruppe: +45 29845793
Børnehave – Storegruppe: +45 61795793